Akt korporacyjny

Rewid.2017.9.26

| Akt nieoceniany
Wersja od: 26 września 2017 r.

UCHWAŁA Nr 1337/31/2017
KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW
z dnia 26 września 2017 r.
w sprawie wysokości opłaty za wnioski, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. b tiret drugie oraz art. 15 ust. 1-3 i 5 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1089)

Na podstawie przepisów art. 16 ust. 7 pkt 7 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1089), w porozumieniu z Komisją Egzaminacyjną, uchwala się, co następuje:
§  1.  Opłata za rozpatrzenie wniosku, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. b tiret drugie ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1089 - dalej "ustawa"), tj. wniosku o stwierdzenie posiadania co najmniej 15-letniego doświadczenia zawodowego w zakresie rachunkowości, prawa, finansów i rewizji finansowej, podczas którego osoba fizyczna nabyła umiejętności wymagane od biegłych rewidentów, wynosi 5% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za poprzedni rok kalendarzowy.
§  2. 
1.  Opłata za rozpatrzenie wniosku, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy, tj. wniosku o zaliczenie kandydatowi na biegłego rewidenta poszczególnych egzaminów z wiedzy, jeżeli w tym zakresie zdał egzaminy uniwersyteckie lub równorzędne, wynosi 5% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za poprzedni rok kalendarzowy.
2.  Opłata za rozpatrzenie wniosku, o którym mowa w art. 15 ust. 2 ustawy, tj. wniosku o zaliczenie kandydatowi na biegłego rewidenta wszystkich egzaminów z wiedzy, jeżeli ukończył on studia wyższe w Rzeczypospolitej Polskiej lub zagraniczne studia wyższe uznane w Rzeczypospolitej Polskiej za równorzędne, których program kształcenia został zrealizowany w ramach umowy, o której mowa w art. 12 ust. 3 ustawy, wynosi 5% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za poprzedni rok kalendarzowy.
3.  Opłata za rozpatrzenie wniosku, o którym mowa w art. 15 ust. 3 ustawy, tj. wniosku o zaliczenie kandydatowi na biegłego rewidenta poszczególnych egzaminów z wiedzy, jeżeli zdał on egzaminy w ramach postępowania kwalifikacyjnego prowadzonego przez organ uprawniony do nadawania uprawnień biegłego rewidenta w innym niż Rzeczypospolita Polska państwie Unii Europejskiej, co do których Komisja Egzaminacyjna stwierdzi, że zakresem kształcenia obejmują wiedzę w zakresie wskazanym w art. 14 ust. 1 i 2 ustawy, wynosi 5% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za poprzedni rok kalendarzowy.
4.  Opłata za rozpatrzenie wniosku, o którym mowa w art. 15 ust. 5 ustawy, tj. wniosku o zaliczenie kandydatowi na biegłego rewidenta egzaminu z prawa podatkowego, jeżeli posiada tytuł doradcy podatkowego, wynosi 5% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za poprzedni rok kalendarzowy.
§  3.  Kwoty opłat, o których mowa w § 1 i § 2 zaokrągla się do w dół do pełnych złotych.
§  4.  Traci moc uchwała Nr 2781/52/2015 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie wysokości opłat za rozpatrzenie wniosków, o których mowa w art. 9 ust. 5, 5a, 5c, 6 ustawy o biegłych rewidentach, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym.
§  5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia w trybie przepisów art. 102 ustawy.