Akty korporacyjne

Rewid.2017.6.23

| Akt nieoceniany
Wersja od: 23 czerwca 2017 r.

UCHWAŁA Nr 1149/27A/2017
KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW
z dnia 23 czerwca 2017 r.
w sprawie wysokości opłaty wstępnej za przystąpienie do postępowania kwalifikacyjnego

Na podstawie przepisów art. 16 ust. 7 pkt 4 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (poz. 1089), w porozumieniu z Komisją Egzaminacyjną, uchwala się, co następuje:
§  1.  Opłatę wstępną za przystąpienie do postępowania kwalifikacyjnego na biegłych rewidentów ustala się w kwocie 800,00 zł (słownie: osiemset złotych 00/100 gr).
§  2.  Uchwała wchodzi w życie w życie z dniem zatwierdzenia w trybie przepisów art. 102 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.