Lekarz.2018.3.22

| Akt nieoceniany
Wersja od: 22 marca 2018 r.

UCHWAŁA Nr 39/18/P-VII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 22 marca 2018 r.
w sprawie wysokości dotacji przeznaczonej na organizację doskonalenia zawodowego prowadzonego przez okręgowe izby lekarskie w 2018 r.

Na podstawie art. 39 ust. 1 i art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich (Dz. U. z 2018 r. poz. 168) oraz § 1 uchwały Nr 2/10/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej uchwala się, co następuje:
§  1.  W 2018 r. przeznacza się kwotę 200 000 zł na dotacje, o których mowa w § 8 ust. 1 uchwały Nr 15/08/V Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 19 września 2008 r. w sprawie Ośrodka Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów Naczelnej Izby Lekarskiej, dla okręgowych izb lekarskich z przeznaczeniem na organizację doskonalenia zawodowego.
§  2.  Dotacje przyznawane są w dwóch turach, dwa razy do roku, w wysokości każdorazowo połowy kwoty, o której mowa w § 1 uchwały.
§  3. 
1.  Maksymalną wysokość dotacji, jaka może zostać przyznana danej okręgowej izbie lekarskiej na organizację doskonalenia zawodowego prowadzonego przez tę izbę w jednej turze, z zastrzeżeniem ust. 2, ustala się dla poszczególnych okręgowych izb lekarskich na poziomie:
1) Okręgowa Izba Lekarska w Białymstoku - 3 531 zł,
2) Okręgowa Izba Lekarska w Bielsku-Białej - 1 902 zł,
3) Okręgowa Izba Lekarska w Bydgoszczy - 2 394 zł,
4) Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku - 6 689 zł,
5) Okręgowa Izba Lekarska w Gorzowie Wielkopolskim - 625 zł,
6) Okręgowa Izba Lekarska w Katowicach - 9 127 zł,
7) Okręgowa Izba Lekarska w Kielcach - 2 554 zł,
8) Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie - 8 932 zł,
9) Okręgowa Izba Lekarska w Lublinie - 5 693 zł,
10) Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi - 7 302 zł,
11) Okręgowa Izba Lekarska w Olsztynie - 2 035 zł,
12) Okręgowa Izba Lekarska w Opolu - 1 744 zł,
13) Okręgowa Izba Lekarska w Płocku - 747 zł,
14) Okręgowa Izba Lekarska w Poznaniu - 7 842 zł,
15) Okręgowa Izba Lekarska w Rzeszowie - 2 546 zł,
16) Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie - 3 398 zł,
17) Okręgowa Izba Lekarska w Tarnowie - 889 zł,
18) Okręgowa Izba Lekarska w Toruniu - 1 680 zł
19) Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie - 16 827 zł,
20) Okręgowa Izba Lekarska we Wrocławiu - 8 164 zł,
21) Okręgowa Izba Lekarska w Zielonej Górze - 1 105 zł,
22) Wojskowa Izba Lekarska - 2 125 zł,
23) Okręgowa Izba Lekarska w Koszalinie - 927 zł,
24) Okręgowa Izba Lekarska w Częstochowie - 1 226 zł.
2.  W przypadku, gdy nie wszystkie okręgowe izby lekarskie złożą wnioski o dofinansowanie w danej turze, maksymalne wysokości dotacji, jakie mogą zostać przyznane tym okręgowym izbom lekarskim, które złożyły wnioski o dofinansowanie, są zwiększane proporcjonalnie do liczby członków danej okręgowej izby lekarskiej oraz wysokości wnioskowanej dotacji przy użyciu algorytmu zawartego w załączniku do niniejszej uchwały.
§  4.  Dotacja może stanowić do 50% kosztów kształcenia poniesionych przez okręgową izbę lekarską i może obejmować wyłącznie koszty wynagrodzenia prowadzących szkolenie, koszty wynajęcia sali, koszty promocji szkolenia oraz koszty materiałów edukacyjnych (pomocy dydaktycznych) przekazanych nieodpłatnie uczestnikom szkolenia.
§  5.  W przypadku, gdy suma wnioskowanych dotacji przekracza połowę kwoty, o której mowa w § 1 uchwały, wysokość dotacji zależy od wysokości wnioskowanej kwoty dotacji oraz liczebności członków okręgowych izb lekarskich i jest wyliczana na podstawie algorytmu, o którym mowa w § 3 ust. 2.
§  6.  W przypadku, gdy suma wnioskowanych w I półroczu 2018 r. dotacji będzie mniejsza od połowy kwoty, o której mowa w § 1, to kwotę przypadającą na dotacje w II półroczu 2018 r. powiększa się o wartość dotacji niewykorzystanych w I półroczu 2018 r.
§  7.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.