Radc.2018.12.8

| Akt nieoceniany
Wersja od: 8 grudnia 2018 r.

UCHWAŁA Nr 116/X/2018
KRAJOWEJ RADY RADCÓW PRAWNYCH
z dnia 8 grudnia 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zwrot okręgowym izbom radców prawnych kosztów programu komputerowego do pisania kolokwiów przez aplikantów radcowskich

Na podstawie § 56 ust. 1 w zw. z ust. la Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów stanowiącego załącznik do uchwały Nr 34/VII/2008 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 26 września 2008 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów, uchwala się, co następuje:
§  1.  Wyraża się zgodę na zwrot z budżetu Krajowej Izby Radców Prawnych na 2019 r.:
1) Okręgowym Izbom Radców Prawnych - kosztów programu komputerowego "Kolokwium" do pisania kolokwiów przez aplikantów radcowskich przy użyciu własnego sprzętu komputerowego wraz z nośnikami pendrive i nadzorem autorskim w 2019 r., udostępnionego tym izbom na podstawie umów licencyjnych zawartych z VEEO spółką z ograniczoną odpowiedzialnością Krzemienica 303, 37-125 Łańcut, KRS Nr 0000559258, NIP: 8151799608, REGON: 361596510:
a) Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Białymstoku - do kwoty 6.344,00 zł brutto,
b) Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Bydgoszczy - do kwoty 5.824,00 zł brutto,
c) Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku - do kwoty 8.970,00 zł brutto,
d) Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Kielcach - do kwoty 5.928,00 zł brutto,
e) Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Koszalinie - do kwoty 5.356,00 zł brutto,
f) Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie - do kwoty 11.908,00 zł brutto,
g) Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie - do kwoty 7.591,00 zł brutto,
h) Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi - do kwoty 7.591,00 zł brutto,
i) Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie - do kwoty 6.266,00 zł brutto,
j) Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Opolu - do kwoty 7.045,00 zł brutto,
k) Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu - do kwoty 12.401,00 zł brutto,
l) Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Szczecinie - do kwoty 6.759,00 zł brutto,
m) Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Toruniu - do kwoty 7.020,00 zł brutto,
n) Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Wałbrzychu - do kwoty 5.616,00 zł brutto,
o) Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Zielonej Górze - do kwoty 5.381,00 zł brutto,
2) Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie - kosztów programu komputerowego do pisania kolokwiów przez aplikantów radcowskich przy użyciu własnego sprzętu komputerowego w 2019 r. - do kwoty 24.100,00 zł. brutto;
3) kosztów poniesionych przez Okręgowe Izby Radców Prawnych w 2018 r. na korzystanie z programu komputerowego, o którym mowa w pkt 1, wraz z nośnikami pendrive i nadzorem autorskim za jeden rok:
a) Okręgową Izbę Radców Pranych w Katowicach - do kwoty 12.097,00 zł brutto,
b) Okręgową Izbę Radców Pranych w Rzeszowie - do kwoty 8.610,00 zł brutto,
c) Okręgową Izbę Radców Pranych we Wrocławiu - do kwoty 15.293,00 zł brutto,
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.