Akty korporacyjne

Lekarz.2018.8.10

| Akt nieoceniany
Wersja od: 10 sierpnia 2018 r.

UCHWAŁA Nr 42/18/P-VIII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 10 sierpnia 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie posiedzenia Konwentu Prezesów Okręgowych Rad Lekarskich poza siedzibą Naczelnej Izby Lekarskiej

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 5 pkt 13 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2018 r. poz. 168) oraz § 9 ust. 1 załącznika do uchwały Nr 18/16/VII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 2 września 2016 r. w sprawie zasad i trybu powoływania komisji i zespołów Naczelnej Rady Lekarskiej oraz regulaminu ich działania uchwala się, co następuje:
§  1.  Wyrazić zgodę na zorganizowanie posiedzenia Konwentu Prezesów Okręgowych Rad Lekarskich poza siedzibą Naczelnej Izby Lekarskiej. Posiedzenie odbędzie się w dniu 12 stycznia 2019 r. w Krakowie.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.