Akt korporacyjny

Lekarz.2018.6.29

| Akt nieoceniany
Wersja od: 29 czerwca 2018 r.

UCHWAŁA Nr 21/18/P-VIII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 29 czerwca 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie posiedzenia Komisji Stomatologicznej Naczelnej Rady Lekarskiej poza siedzibą Naczelnej Izby Lekarskiej

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 5 pkt 13 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2018 poz. 168) oraz § 9 ust. 1 załącznika do uchwały Nr 18/16/VII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 2 września 2016 r. w sprawie zasad i trybu powoływania komisji i zespołów Naczelnej Rady Lekarskiej oraz regulaminu ich działania uchwala się, co następuje:
§  1.  Wyrazić zgodę na zorganizowanie posiedzenia Komisji Stomatologicznej Naczelnej Rady Lekarskiej w dniu 29 września 2018 r. w Słoku.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.