Akty korporacyjne

Lekarz.2018.1.26

| Akt nieoceniany
Wersja od: 26 stycznia 2018 r.

UCHWAŁA Nr 13/18/P-VII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 26 stycznia 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie posiedzenia Komisji Stomatologicznej NRL poza siedzibą Naczelnej Izby Lekarskiej

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 5 pkt 13 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2018 r. poz. 168) oraz § 9 ust. 1 załącznika do uchwały Nr 18/16/VII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 2 września 2016 r. w sprawie zasad i trybu powoływania Komisji i Zespołów Naczelnej Rady Lekarskiej oraz regulaminu ich działania uchwala się, co następuje:
§  1.  Wyrazić zgodę na zorganizowanie w dniu 16 czerwca 2018 r. posiedzenia Komisji Stomatologicznej NRL w Serocku.
§  2.  Koszty pobytu członków Komisji Stomatologicznej NRL na posiedzeniu, o którym mowa w § 1, zostaną pokryte ze środków budżetu Komisji Stomatologicznej NRL.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.