Wyrażenie zgody na zorganizowanie posiedzenia Komisji Organizacyjnej Naczelnej Rady Lekarskiej.

Akty korporacyjne

Lekarz.2024.5.10

Akt nieoceniany
Wersja od: 10 maja 2024 r.

UCHWAŁA Nr 73/24/P-IX
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 10 maja 2024 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie posiedzenia Komisji Organizacyjnej Naczelnej Rady Lekarskiej

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 5 pkt 13 i art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2021 r. poz. 1342), § 1 uchwały nr 18/23/P-IX Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 10 lutego 2023 r. w sprawie wyrażania zgody przez Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej na zaciąganie zobowiązań majątkowych, § 9 załącznika do uchwały Nr 18/16/VII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 2 września 2016 r. w sprawie zasad i trybu powoływania komisji i zespołów Naczelnej Rady Lekarskiej oraz regulaminu ich działania oraz § 1 uchwały Nr 2/10/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej do działania w imieniu Naczelnej Rady Lekarskiej uchwala się, co następuje:
§  1. 
1. 
Wyrazić zgodę na zorganizowanie stacjonarnego posiedzenia Komisji Organizacyjnej Naczelnej Rady Lekarskiej w dniu 13 czerwca 2024 r. w Warszawie w siedzibie Naczelnej Izby Lekarskiej.
2. 
Środki na organizację posiedzenia, o którym mowa w ust. 1, będą pochodziły z budżetu Komisji Organizacyjnej Naczelnej Rady Lekarskiej.
§  2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.