Akty korporacyjne

PAN.2017.9.14

| Akt nieoceniany
Wersja od: 14 września 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 109/2017
KANCLERZA POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 14 września 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku nr 57 położonego w Baranowie, gmina Mikołajki, powiat mrągowski, województwo warmińsko-mazurskie.

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz.U. z 2016 r. poz. 572, 1311, 1933, 2260 i z 2017 r. poz.624 i 1089) postanawiam, co następuje:
§  1. 
1.  Wyrazić zgodę na zbycie lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku nr 57 położonym w miejscowości Baranowo, gmina Mikołajki, powiat mrągowski, województwo warmińsko-mazurskie wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałami w częściach wspólnych budynku, urządzeń, oraz z udziałami w prawie użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego w ewidencji gruntów jako działka o numerze 263/1, dla którego Sąd Rejonowy w Mrągowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OLlM/0003849l/4.
2.  Wartość lokalu została określona przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego na kwotę 57 121 zł, w tym wartość udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu została określona na kwotę 6 546 zł.
§  2.  Zbycie lokalu, o którym mowa w § 1 odbywać się będzie w trybie przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o zasadach zbywania mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwowych, niektórych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkań będących własnością Skarbu Państwa (Dz.U. z 2016 r. poz. 52). W razie niezłożenia pisemnego oświadczenia przez osobę uprawnioną o zamiarze nabycia lokalu stosuje się przepisy dotyczące przekazania mieszkań, określone w ustawie z dnia 12 października 1994 r. o zasadach przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe (Dz. U. z 2014 r. poz. 1381).
§  3.  Na zbycie lokalu objętego niniejszym zarządzeniem nie jest wymagana zgoda Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z art. 24 ust. 3 ustawy o Polskiej Akademii Nauk.
§  4.  Szczegółowe warunki sprzedaży zostaną określone w protokole uzgodnień oraz w umowie sprzedaży.
§  5.  Zgodnie z przepisem art. 79 ust. 1. pkt 7 ustawy o Polskiej Akademii Nauk, środki finansowe uzyskane ze sprzedaży stanowią przychody Akademii i są gromadzone na prowadzonym przez PAN odrębnym rachunku bankowym.

Środki pozyskane ze sprzedaży przeznaczone zostaną na cele określone w art. 81 ustawy o Polskiej Akademii Nauk.

§  6.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.