Wyrażenie zgody na zbycie lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych i gruntu oraz obciążenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości polegające na ustanowieniu na czas nieokreślony nieodpłatnej służebności przechodu i przejazdu na działkach nr 270/6, 270/26 położonych w miejscowości Baranowo, w gminie Mikołajki w powiecie mrągowskim, województwo warmińsko-mazurskie.

Akty korporacyjne

PAN.2017.10.20

Akt nieoceniany
Wersja od: 20 października 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 121/2017
KANCLERZA POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 20 października 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych i gruntu oraz obciążenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości polegające na ustanowieniu na czas nieokreślony nieodpłatnej służebności przechodu i przejazdu na działkach nr 270/6, 270/26 położonych w miejscowości Baranowo, w gminie Mikołajki w powiecie mrągowskim, województwo warmińsko-mazurskie

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1869) postanawiam, co następuje:
§  1. 
1. 
Wyrazić zgodę na zbycie:
1)
18 lokali mieszkalnych o numerach od 1 do 18, w budynku wielorodzinnym Baranowo 25,
2)
18 lokali mieszkalnych o numerach od 1 do 18, w budynku wielorodzinnym Baranowo 26,
3)
18 lokali mieszkalnych o numerach od 1 do 18, w budynku wielorodzinnym Baranowo 27,
4)
16 lokali mieszkalnych o numerach od 1, 2, 4 do 11 i od 13 do 18, w budynku wielorodzinnym Baranowo 28,
5)
10 lokali mieszkalnych o numerach od 1 do 10, w budynku wielorodzinnym Baranowo 29 A,
6)
10 lokali mieszkalnych o numerach od 1 do 10, w budynku wielorodzinnym Baranowo 29 B,
7)
10 lokali mieszkalnych o numerach od 1 do 10, w budynku wielorodzinnym Baranowo 30 A,
8)
10 lokali mieszkalnych o numerach od 1 do 10, w budynku wielorodzinnym Baranowo 30 B,

położonych w miejscowości Baranowo, gminie Mikołajki, powiecie mrągowskim wraz z pomieszczeniami przynależnymi i z udziałami w częściach wspólnych budynków, urządzeń oraz z udziałami w prawie użytkowania wieczystego gruntu nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki o numerach: 270/5, 270/6, 270/7, 270/8, 270/9, 270/10, 270/11, 270/13, 270/14, 270/15, 270/16, 270/17, 270/18, 270/19, 270/20, 270/21, 270/22, 270/26, 270/27 obręb 0001 Baranowo, o łącznej pow. 6,7327 ha, gmina Mikołajki, powiat mrągowski, województwo warmińsko-mazurskie dla których Sąd Rejonowy w Mrągowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OL1M/00026504/2.

2. 
Wyrazić zgodę na:
1)
Ustanowienie na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości na czas nieokreślony nieodpłatnej służebności przechodu i przejazdu po działce o numerze ewidencyjnym 270/26, w obrębie 0001 Baranowo, dla której Sąd Rejonowy w Mrągowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OL1M/0026504/2, na rzecz każdoczesnego właściciela/współwłaściciela, użytkownika wieczystego działki ewidencyjnej numer 270/12 z obrębu 0001 Baranowo, dla której Sąd Rejonowy w Mrągowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OL1M/0026504/2 pasem o powierzchni 640 m2 celem zapewnienia dostępu do drogi publicznej oznaczonej numerem geodezyjnym 262, której położenie zaznaczono na części graficznej do niniejszego zarządzenia.
2)
Ustanowienie na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości na czas nieokreślony nieodpłatnej służebności przechodu i przejazdu po działce o numerze ewidencyjnym 270/6, w obrębie 0001 Baranowo, dla której Sąd Rejonowy w Mrągowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OLlM/0026504/2, na rzecz każdoczesnego właściciela/współwłaściciela, użytkownika wieczystego działek ewidencyjnych numer: 270/24 i 270/25 z obrębu 0001 Baranowo, dla których Sąd Rejonowy w Mrągowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OLIM/00025060/0 na odcinku biegnącym wzdłuż granicy z działkami gruntu oznaczonymi numerami geodezyjnymi 270/25, 270/24 i 270/3 pasem gruntu o szerokości 3 m celem zapewnienia dostępu do drogi publicznej oznaczonej numerem geodezyjnym 262, której położenie zaznaczono na części graficznej do niniejszego zarządzenia.
§  2. 
1. 
Łączna wartość lokali została określona przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego na kwotę 6 550 037 zł, w tym wartość udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu została określona na kwotę 602 553 zł.
2. 
Łączna wartość wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności przechodu i przejazdu wynosi łącznie 179 zł.
§  3. 
1. 
Zbycie lokali, o których mowa w § 1 odbywać się będzie w trybie:

przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o zasadach zbywania mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwowych, niektórych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkań będących własnością Skarbu Państwa (Dz.U. z 2016 r. poz. 52). W razie niezłożenia pisemnego oświadczenia przez osobę uprawnioną lub najemcę o zamiarze nabycia mieszkania stosuje się przepisy dotyczące przekazania mieszkań, określone w ustawie z dnia 12 października 1994 r. o zasadach przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1381).

2. 
W przypadku braku osoby uprawnionej, o której mowa w w/w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. Zbycie lokali o których mowa w § 1 odbywać się będzie w trybie:

art. 76 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2017 r. poz. 1869) albo zrzeczenia.

§  4. 
Przed dokonaniem zbycia (w tym ustanowienia służebności) niezbędne będzie uzyskanie zgody Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z art. 24 ust. 3 ustawy o Polskiej Akademii Nauk.
§  5. 
Szczegółowe warunki zbycia zostaną określone w protokole uzgodnień oraz umowie sprzedaży, zaś szczegółowe warunki zrzeczenia i ustanowienia służebności zostaną określone w oświadczeniu złożonym w formie aktu notarialnego.
§  6. 
Zgodnie z art. 79 ust. 1 pkt. 7 ustawy o Polskiej Akademii Nauk środki finansowe uzyskane ze sprzedaży stanowią przychody Akademii i są gromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym PAN.

Środki pozyskane ze sprzedaży zostaną przeznaczone na cele określone w art. 81 ustawy o Polskiej Akademii Nauk.

§  7. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.