Wyrażenie zgody na zbycie lokali mieszkalnych i lokali użytkowych w budynkach wielorodzinnych i gruntu oraz obciążenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości polegające na ustanowieniu na czas nieokreślony nieodpłatnej służebności przechodu i przejazdu na działce nr 55,1/112 położonych w miejscowości Popielno, w gminie Ruciane-Nida w powiecie piskim, województwo warmińsko-mazurskie.

Akty korporacyjne

PAN.2017.10.20

Akt nieoceniany
Wersja od: 20 października 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 122/2017
KANCLERZA POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 20 października 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych i lokali użytkowych w budynkach wielorodzinnych i gruntu oraz obciążenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości polegające na ustanowieniu na czas nieokreślony nieodpłatnej służebności przechodu i przejazdu na działce nr 55,1/112 położonych w miejscowości Popielno, w gminie Ruciane-Nida w powiecie piskim, województwo warmińsko-mazurskie

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz.U. z 2017 r. poz. 1869) postanawiam, co następuje:
§  1. 
1. 
Wyrazić zgodę na zbycie:
1)
siedmiu lokali mieszkalnych o numerach od 1 do 7, w budynku wielorodzinnym Popielno 17,
2)
ośmiu lokali mieszkalnych o numerach od 1 do 8, w budynku wielorodzinnym Popielno 18,
3)
siedmiu lokali mieszkalnych o numerach od 1-2 do 4-8, w budynku wielorodzinnym Popielno 20,
4)
dziesięciu lokali mieszkalnych o numerach od 1 do 9 i 11 w budynku wielorodzinnym Popielno 21,
5)
jednego lokalu użytkowego o numerze 8, w budynku wielorodzinnym Popielno 17,
6)
jednego lokalu użytkowego o numerze A2

położonych w miejscowości Popielno, gminie Ruciane-Nida, powiecie piskim wraz z pomieszczeniami przynależnymi i z udziałami w częściach wspólnych budynków, urządzeń oraz z udziałami w prawie użytkowania wieczystego gruntu nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 55, w obrębie 0014 Wierzba, o powierzchni 1,2166 ha, dla której Sąd Rejonowy w Piszu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OL1P/00021770/5;

2. 
Wyrazić zgodę na:
1)
Ustanowienie na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości na czas nieokreślony nieodpłatnej służebności przechodu i przejazdu po działce o numerze ewidencyjnym 1/112, w obrębie 0014 Wierzba, dla której Sąd Rejonowy w Piszu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OL1P/00036722/2, na rzecz każdoczesnego właściciela/współwłaściciela lokalu i użytkownika wieczystego działki ewidencyjnej numer: 55 z obrębu 0014 Wierzba, dla których Sąd Rejonowy w Piszu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OL1P/00021770/5 w pasie szerokości 4,0 m i długości 355 m.
2)
Ustanowienie na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości na czas nieokreślony nieodpłatnej służebności przechodu i przejazdu po działce o numerze ewidencyjnym 55, w obrębie 0014 Wierzba, dla której Sąd Rejonowy w Piszu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OL1P/00021770/5, na rzecz każdoczesnego właściciela/współwłaściciela, użytkownika wieczystego działek ewidencyjnych o numerach: 1/55, 1/58, 1/59, 1/62, 1/71, 1/73, 1/74, z obrębu 0014 Wierzba, dla których Sąd Rejonowy w Piszu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OL1P/00021770/5 pasem o powierzchni 790 m2 którego położenie zaznaczono na części graficznej do niniejszego zarządzenia.
§  2. 
1. 
Łączna wartość lokali została określona przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego na kwotę 2 966 755 zł, w tym wartość udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu została określona na kwotę 528 373 zł.
2. 
Łączna wartość wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności przechodu i przejazdu wynosi łącznie 27 227 zł.
§  3. 
1. 
Zbycie lokali, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt. 1-4 odbywać się będzie w trybie: przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o zasadach zbywania mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwowych, niektórych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkań będących własnością Skarbu Państwa (Dz.U. z 2016 r. poz. 52). W razie niezłożenia pisemnego oświadczenia przez osobę uprawnioną lub najemcę o zamiarze nabycia mieszkania stosuje się przepisy dotyczące przekazania mieszkań, określone w ustawie z dnia 12 października 1994 r. o zasadach przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1381).
2. 
Zbycie lokali, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt. 5-6 odbywać się będzie w trybie:

art. 76 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2016 r. poz. 572, 1311, 1933, 2260 oraz z 2017 r. poz. 624 i 1089) albo zrzeczenia.

§  4. 
Przed dokonaniem zbycia (w tym ustanowienia służebności) niezbędne będzie uzyskanie zgody Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z art. 24 ust. 3 ustawy o Polskiej Akademii Nauk.
§  5. 
Szczegółowe warunki zbycia zostaną określone w protokole uzgodnień oraz umowie sprzedaży, zaś szczegółowe warunki zrzeczenia i ustanowienia służebności zostaną określone w oświadczeniu złożonym w formie aktu notarialnego.
§  6. 
Zgodnie z art. 79 ust. 1 pkt. 7 ustawy o Polskiej Akademii Nauk środki finansowe uzyskane ze sprzedaży stanowią przychody Akademii i są gromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym PAN.

Środki pozyskane ze sprzedaży zostaną przeznaczone na cele określone w art. 81 ustawy o Polskiej Akademii Nauk.

§  7. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.