Radc.2018.2.15

| Akt nieoceniany
Wersja od: 15 lutego 2018 r.

UCHWAŁA Nr 195/X/2018
PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY RADCÓW PRAWNYCH
z dnia 15 lutego 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dotyczącej opracowywania i konsultowania projektów uchwal Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych w sprawach związanych z postępowaniami prowadzonymi na podstawie ustawy o radcach prawnych oraz pism procesowych w tych sprawach

Na podstawie § 56 ust. lew zw. z ust. 1 a Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów stanowiącego załącznik do uchwały Nr 34/VII/2008 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 26 września 2008 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów, uchwala się, co następuje:
§  1.  Wyraża się zgodę na zawarcie umowy pomiędzy Krajową Izbą Radców Prawnych a Michałem Okoniem, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Michał Okoń, której przedmiotem jest realizacja czynności polegających na opracowywaniu i konsultowaniu projektów:
1) uchwał Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych w sprawach związanych z postępowaniami prowadzonymi na podstawie ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych,
2) pism procesowych w sprawach, o których mowa w pkt 1, na etapie sądowym (w tym: skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i odpowiedzi na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego i odpowiedzi na skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego)

- do kwoty 3500,00 zł miesięcznie.

§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.