Akt korporacyjny

Radc.2018.2.15

| Akt nieoceniany
Wersja od: 15 lutego 2018 r.

UCHWAŁA Nr 198/X/2018
PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY RADCÓW PRAWNYCH
z dnia 15 lutego 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dotyczących realizacji usług sanatoryjnych - "Turnusów Seniora"

Na podstawie § 56 ust. 1 e w zw. z ust. 1 a Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów stanowiącego załącznik do uchwały Nr 34/VII/2008 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 26 września 2008 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów, uchwala się, co następuje:
§  1.  Wyraża się zgodę na:
1) zawarcie umowy pomiędzy Krajową Izbą Radców Prawnych a Spółdzielnią Sanatoryjno-Wypoczynkową "Lech" Sanatorium Uzdrowiskowe w Kołobrzegu z siedzibą w Kołobrzegu, ul. Korzeniowskiego 1, 78-100 Kołobrzeg, wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod Nr KRS 0000064133, NIP: 6710101653, REGON: 00485297000000, której przedmiotem jest realizacja usługi sanatoryjnej ("Turnusu Seniora"), na warunkach wynegocjowanych przez Kapitułę Funduszu Seniora Krajowej Rady Radców Prawnych, dla 40 osób, dofinansowywaną z Funduszu Seniora Krajowej Rady Radców Prawnych, na turnus w terminie przypadającym na przełomie września i października 2018 r., w Sanatorium "Lech" w Kołobrzegu, ul. Korzeniowskiego 1, do kwoty 84 000,00 zł;
2) zawarcie umowy pomiędzy Krajową Izbą Radców Prawnych a Ośrodkiem Sanatoryjno-Wypoczynkowym Lwigród Sp. z o. o. z siedzibą w Krynicy-Zdroju, ul. Nitribitta 6, 33-380 Krynica-Zdrój, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000473126, NIP: 7343521357, REGON:12292343400000, której przedmiotem jest realizacja usługi sanatoryjnej ("Turnusu Seniora"), na warunkach wynegocjowanych przez Kapitułę Funduszu Seniora Krajowej Rady Radców Prawnych, dla 40 osób, dofinansowywaną z Funduszu Seniora Krajowej Rady Radców Prawnych, na turnus przypadający w sierpniu 2018 r" w Ośrodku Sanatoryjno- Wypoczynkowym Lwigród w Krynicy-Zdroju, ul. Nitribitta 6, do kwoty 64 000,00 zł.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.