Akty korporacyjne

PAN.2018.1.23

| Akt nieoceniany
Wersja od: 23 stycznia 2018 r.

UCHWAŁA Nr 4/2018
PREZYDIUM POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 23 stycznia 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w obrębie 34 Kraków - Krowodrza przez Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN.

Na podstawie art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2017 poz. 1869 i 2201) uchwala się, co następuje:
§  1.  Prezydium PAN wyraża zgodę na rozporządzenie składnikami aktywów trwałych przez Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN, zwany dalej "Instytutem", polegającą na przeniesieniu prawa własności niezabudowanej nieruchomości składającej się z działek nr: 1003 oraz 1002/2 o łącznej powierzchni 0.0899 ha, wpisanych do KW nr KR1P/00129882/1, prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Podgórza na rzecz Pana Jana Wójcika, w zamian za przeniesienie przez Pana Jana Wójcika na rzecz Instytutu prawa własności niezabudowanej nieruchomości, składającej się z działek 1000/1 oraz 1001/2 o łącznej powierzchni 0,16 ha, wpisanej do KW nr KR1P/00253710/3, prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Podgórza.
§  2.  Wartość rynkowa działek ewidencyjnych nr 1003 oraz nr 1002/2, stanowiących własność Instytutu, wynosi 473 400 zł.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Instytut Fizyki Jądrowej PAN, zwany dalej Instytutem, zwrócił się z wnioskiem o wyrażenie zgody przez Prezesa i Prezydium Akademii na rozporządzenie składnikiem aktywów trwałych Instytutu polegające na przeniesieniu przez Instytut prawa własności działek nr: 1003 i 1002/2 o łącznej powierzchni 0.0899 ha, położonych w Krakowie w zamian za przeniesienie przez Pana Jana Wójcika na rzecz Instytutu prawa własności działek nr 1000/1 oraz 1001/2 o łącznej powierzchni 0,16.00 ha położonych w Krakowie.

Zgodnie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2016 roku poz. 2259) jeśli szacunkowa wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza kwotę 200 000 zł, a nie przekracza kwoty 5 000 000 zł, czynność prawna wymaga uzyskania zgody organu nadzorującego, tj. Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, poprzedzonej wyrażeniem zgody na jej dokonanie przez Prezesa PAN i Prezydium PAN w trybie art. 54 ust. 3 ustawy o PAN.

Instytut jest właścicielem nieruchomości składającej się z działek nr 1002/2 i 1003, wpisanych do księgi wieczystej nr KRIP/00129882/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Podgórza w Krakowie.

W dniu 29.12.2016 r. Pan Jan Wójcik wystąpił do Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk z propozycją zamiany.

Propozycja Pana Jana Wójcika zakłada zamianę nieruchomości bez dopłat.

W dniu 15.02.2017 r. Rada Naukowa Instytutu podjęła uchwałę nr 6/2017 w sprawie propozycji zamiany części działek IFJ PAN, w której jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała tę propozycję.

W dniu 24.02.2017 r. Instytut zawarł Porozumienie z Janem Wójcikiem na mocy którego, każda ze stron zobowiązała się do przeprowadzenia procedury podziału nieruchomości w celu wydzielenia samodzielnych działek oraz podtrzymała wolę dokonania zamiany nieruchomości, z tym jednak zastrzeżeniem, że warunkiem dokonania zamiany nieruchomości będzie uzyskanie przez Instytut zgody udzielonej przez właściwe organy.

Z wniosku instytutu wynika ponadto, że opisana powyżej nieruchomość Instytutu, zlokalizowana jest w miejscu, które nie ma gospodarczego znaczenia dla Instytutu ponieważ nie daje możliwości jej zagospodarowania w celu prowadzenia działalności statutowej Instytutu. W wyniku przeniesienia własności w/w nieruchomości Jana Wójcika Instytut może natomiast uzyskać potencjalną możliwość zabudowy tych działek budynkiem o powierzchni zabudowy ok. 900 m2. Co więcej, zaproponowana przez Jana Wójcika nieruchomość może stworzyć jednolitą i gospodarczą całość z już posiadanymi przez Instytut nieruchomościami i infrastrukturą, co może pozwolić na zlokalizowanie nowego budynku o powierzchni zabudowy nawet ok. 1550 m2.

Wartość działek Instytutu zgodnie z operatem szacunkowym wynosi 473.400 zł, a wartość działek Pana Jana Wójcika zgodnie z operatem szacunkowym wynosi 832.000 zł.

Jak wynika z zawartego porozumienia zamiana w/w nieruchomości odbędzie się bez dopłat na rzecz którekolwiek ze stron.