Akty korporacyjne

PAN.2018.7.11

| Akt nieoceniany
Wersja od: 11 lipca 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 70/2018
KANCLERZA POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 11 lipca 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części zabudowanej nieruchomości, oznaczonej jako działki o nr: 1, 3, 4/4, 4/5, 4/7, 5, 7/1, 7/5, 9, 11/1, 14/3, 14/4, 54/2, 58/4, 68/1, 213, 214/1, 215/1, 220, 222/5 o łącznej powierzchni 93,9107 ha, położonej w miejscowości Prawdowo, gm. Mikołajki, powiat Mrągowski, województwo warmińsko - mazurskie.

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1869 ze zm.) postanawiam, co następuje:
§  1.  Wyrazić zgodę na obciążenie części zabudowanej nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki o nr: 1, 3, 4/4, 4/5, 4/7, 5, 7/ 1, 7/5, 9, 11/1, 14/3, 14/4, 54/2, 58/4, 68/1, 213, 214/1, 215/1, 220, 222/5 położonej w miejscowości Prawdowo, gm. Mikołajki, powiat Mrągowski, województwo warmińsko - mazurskie o łącznej pow. 93,9107 ha, dla której Sąd Rejonowy w Mrągowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą OL1M/00023497/8 polegające na wydzierżawieniu na czas określony, tj. na okres 10 lat na cele rolne.
§  2.  Stawka rocznego czynszu dzierżawnego gruntu przeznaczonego na cele rolne opisanego w § 1 została określona przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego na kwotę 43 534 zł.
§  3.  Na wydzierżawienie działek gruntu objętych niniejszym zarządzeniem nie jest wymagana zgoda Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z art. 24 ust. 3 ustawy o Polskiej Akademii Nauk.
§  4.  Wydzierżawianie działek gruntu, o której mowa w § 1 odbywać się będzie na zasadach określonych w art. 76 ustawy o Polskiej Akademii Nauk.
§  5.  Szczegółowe warunki dzierżawy określone zostaną w umowie dzierżawy.
§  6.  Zgodnie z art. 79 ust. 1. pkt. 7 ustawy o Polskiej Akademii Nauk, środki finansowe uzyskane z użytkowania rzeczy i praw majątkowych Akademii stanowią przychody Akademii i są gromadzone na prowadzonym przez PAN odrębnym rachunku bankowym.

Środki pozyskane z dzierżawy przeznaczone zostaną na cele określone w art. 81 ustawy o Polskiej Akademii Nauk.

§  7.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.