Akty korporacyjne

PAN.2019.3.1

| Akt nieoceniany
Wersja od: 1 marca 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 20/2019
KANCLERZA POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 1 marca 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części niezabudowanej nieruchomości, oznaczonej jako działka o nr 130, położonej w miejscowości Niedźwiedzi Róg, gm. Mikołajki, powiat mrągowski, województwo warmińsko - mazurskie.

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz.U. z 2018 r. poz. 1475 ze zm.) postanawiam, co następuje:
§  1.  Wyrażam zgodę na obciążenie niezabudowanej części nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o nr 130 o pow. 2,9290ha, położonej w miejscowości Inulec, gm. Mikołajki, powiat mrągowski, województwo warmińsko - mazurskie, dla której Sąd Rejonowy w Mrągowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą OL1M/00019508/1, polegające na wydzierżawieniu na czas określony, tj. na okres 10 lat, na cele rolne.
§  2.  Wartość działki gruntu opisanej w § 1 została określona przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego w następujący sposób:
- wartość rynkowa prawa użytkowania wieczystego gruntu - na kwotę 119.954,00 zł;
- stawka miesięcznego czynszu dzierżawnego gruntu przeznaczonego na cele rolne - na kwotę 144,09 zł.
§  3.  Na wydzierżawienie działki gruntu, objętej niniejszym zarządzeniem, nie jest wymagana zgoda Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej - zgodnie z art. 24 ust. 3 ustawy o Polskiej Akademii Nauk.
§  4.  Wydzierżawianie działki gruntu, o której mowa w § 1, odbywać się będzie na zasadach określonych w art. 76 ustawy o Polskiej Akademii Nauk.
§  5.  Szczegółowe warunki dzierżawy określone zostaną w umowie dzierżawy.
§  6.  Zgodnie z art. 79 ust. 1. pkt 7 ustawy o Polskiej Akademii Nauk, środki finansowe uzyskane z użytkowania rzeczy i praw majątkowych Akademii stanowią przychody Akademii i są gromadzone na prowadzonym przez PAN odrębnym rachunku bankowym.

Środki pozyskane z dzierżawy przeznaczone zostaną na cele określone w art. 81 ustawy o Polskiej Akademii Nauk.

§  7.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.