Akty korporacyjne

PAN.2019.3.1

| Akt nieoceniany
Wersja od: 1 marca 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 19/2019
KANCLERZA POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 1 marca 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części niezabudowanej nieruchomości oznaczonej, jako działki o nr: 37/6, 125/2, 134 położonej w obrębie Niedźwiedzi Róg, gm. Ruciane Nida o łącznej powierzchni 16,8004 ha, powiat piski, województwo warmińsko - mazurskie.

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1475 ze zm.) postanawiam, co następuje:
§  1.  Wyrazić zgodę na obciążenie części niezabudowanej nieruchomości oznaczonej, jako działki o nr: 37/6, 125/2, 134 o łącznej powierzchni 16,8004 ha, gm. Ruciane Nida, powiat piski, województwo warmińsko - mazurskie, dla której Sąd Rejonowy w Piszu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą OL1P/00019508/1, polegające na wydzierżawieniu na czas określony, tj. na okres 3 lat na cele rolne.
§  2.  Stawka rocznego czynszu dzierżawnego gruntu przeznaczonego na cele rolne opisanego w § 1 została określona przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego na kwotę 10.106,00 zł.
§  3.  Na wydzierżawienie działek gruntu objętych niniejszym zarządzeniem nie jest wymagana zgoda Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z art. 24 ust. 3 ustawy o Polskiej Akademii Nauk.
§  4.  Wydzierżawianie działek gruntu, o których mowa w § 1 odbywać się będzie na zasadach określonych w art. 76 ustawy o Polskiej Akademii Nauk.
§  5.  Szczegółowe warunki dzierżawy określone zostaną w umowie dzierżawy.
§  6.  Zgodnie z art. 79 ust. 1. pkt. 7 ustawy o Polskiej Akademii Nauk, środki finansowe uzyskane z użytkowania rzeczy i praw majątkowych Akademii stanowią przychody Akademii i są gromadzone na prowadzonym przez PAN odrębnym rachunku bankowym.

Środki pozyskane z dzierżawy przeznaczone zostaną na cele określone w art. 81 ustawy o Polskiej Akademii Nauk.

§  7.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.