PAN.2018.2.20

| Akt nieoceniany
Wersja od: 20 lutego 2018 r.

UCHWAŁA Nr 9/2018
PREZYDIUM POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 20 lutego 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności przesyłu przez Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN, na rzecz spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. z siedzibą w Krakowie

Na podstawie art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2017 poz. 1869 i 2201) uchwala się, co następuje:
§  1.  Prezydium PAN wyraża zgodę na rozporządzenie składnikami aktywów trwałych przez Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN, zwany dalej "Instytutem", polegającą na ustanowieniu nieodpłatnej służebności przesyłu przez Instytut na działce nr 1019/8 o powierzchni 7,8416 ha, położonej w Krakowie objętej księgą wieczystą KR1P/00058975/1, której Instytut jest użytkownikiem wieczystym, na rzecz spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. z siedzibą w Krakowie REGON: 350653461, KRS 0000058452, z przeznaczeniem pod budowę i eksploatację infrastruktury ciepłowniczej.
§  2.  Według informacji Instytutu szacunkowa wartość rynkowa prawa użytkowania wieczystego działki gruntu nr 1019/8 jako działki niezabudowanej wynosi 79 082 536,00 zł netto.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Instytut Fizyki Jądrowej PAN, zwany dalej Instytutem, zwrócił się z wnioskiem o wyrażenie zgody przez Prezesa i Prezydium Akademii na rozporządzenie składnikiem aktywów trwałych Instytutu polegające na ustanowieniu nieodpłatnej służebności przesyłu na działce nr 1019/8 o powierzchni 7,8416 ha, położonej w Krakowie, objętej księgą wieczystą KR1P/00058975/1, której Instytut jest użytkownikiem wieczystym, na rzecz spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. z siedzibą w Krakowie z przeznaczeniem pod budowę i eksploatację infrastruktury ciepłowniczej.

Ustanowiona służebność przesyłu polegać będzie w szczególności na zgodzie na posadowienie sieci i przyłączy, instalacji i urządzeń ciepłowniczych na nieruchomości oraz na zapewnieniu w/w spółce nieodpłatnego i swobodnego dostępu do sieci i przyłączy w celu dokonania przeglądów, konserwacji, remontów, modernizacji lub usuwania awarii sieci i przyłączy w okresie niezbędnym do wykonania powyższych prac, a ponadto ustanowione prawo uprawnia spółkę Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. do czasowego ich wyłączenia z użytkowania celem wykonania prac naprawczych na wypadek awarii lub remontu sieci i przyłączy przebiegających pod drogami, parkingami i chodnikami.

Podłączenie do sieci ciepłowniczej nastąpi wyłącznie na potrzeby Instytutu, co w sposób znaczący poprawi gospodarkę cieplną na terenie Instytutu. Po rozpoczęciu korzystania z ciepła sieciowego Instytut wyłączy lokalną kotłownię, która w najbliższym okresie wymagałaby znacznych nakładów finansowych na jej utrzymanie w odpowiednim stanie technicznym.

Zgodnie operatem szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego pana mgr. inż. Sebastiana Sita wartość prawa służebności przesyłu wynosi 79 136,00 zł.

Zgodnie z Informacją przedstawioną przez Instytut szacunkowa wartość rynkowa prawa użytkowania wieczystego działki gruntu nr 1019/8, jako działki niezabudowanej stanowi 79 082 536,00 netto (słownie: siedemdziesiąt dziewięć milionów osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych).

Z uwagi na fakt, że wartość składnika gruntowego nieruchomości (użytkowanie wieczyste) w sposób wielokrotny przekracza wartość 5 000 000 zł, zgodnie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2016 roku poz. 2259) ustanowienie służebności będzie wymagało uzyskania zgody Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, poprzedzonej wyrażeniem zgody na jej dokonanie przez Prezesa PAN i Prezydium PAN w trybie art. 54 ust. 3 ustawy o PAN.