PAN.2018.1.10

| Akt nieoceniany
Wersja od: 10 stycznia 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 7/2018
KANCLERZA POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 10 stycznia 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości położonej w Gliwicach przy ul. Dworcowej 62

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz.U. z 2017.1869 t.j. ze zm.) postanawiam, co następuje:
§  1.  Wyrazić zgodę na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości, położonej w Gliwicach przy ul. Dworcowej 62, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1133 obręb Stare Miasto 0054 o powierzchni 0,1752 ha, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach VIII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą GLlG/00013968/4 wraz z prawem własności znajdujących się na niej budynków, urządzeń i innych naniesień.
§  2.  Wartość prawa własności budynków i prawa użytkowania wieczystego gruntu opisanego w § 1 została określona przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego na kwotę 211241129,00 zł.
§  3.  Przed zawarciem umowy sprzedaży niezbędne będzie uzyskanie zgody Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z art. 24 ust. 3 ustawy o Polskiej Akademii Nauk.
§  4.  Szczegółowe warunki sprzedaży zostaną określone w umowie sprzedaży.
§  5.  Zgodnie z art. 79 ust. 1. pkt. 7 ustawy o Polskiej Akademii Nauk, środki finansowe uzyskane ze sprzedaży stanowią przychody Akademii i są gromadzone na prowadzonym przez PAN odrębnym rachunku bankowym.

Środki pozyskane ze sprzedaży przeznaczone zostaną na cele określone w art. 81 ustawy o Polskiej Akademii Nauk.

§  6.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. f