PAN.2017.11.6

| Akt nieoceniany
Wersja od: 6 listopada 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 127/2017
KANCLERZA POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 6 listopada 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego części nieruchomości położonej w miejscowości Zabrze, miasto Zabrze, powiat zabrze, województwo śląskie.

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz.U. z 2017 r. poz. 1869) postanawiam, co następuje:
§  1.  Wyrazić zgodę na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego części nieruchomości, położonej w obrębie 12, Zabrze, miasto Zabrze, powiat zabrze, województwo śląskie, dla której Sąd Rejonowy w Zabrzu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą GLlZ/00064186/6, dla działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 7924/21 o pow. 2,0274ha.
§  2.  Wartość prawa użytkowania wieczystego działki gruntu opisanych w § 1 została określona przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego na kwotę 3.274.859,00 zł.
§  3.  Na sprzedaż nieruchomości objętej niniejszym zarządzeniem jest wymagana zgoda Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z art. 24 ust. 3 ustawy o Polskiej Akademii Nauk.
§  4.  Szczegółowe warunki sprzedaży zostaną określone w umowie sprzedaży.
§  5.  Zgodnie z art. 79 ust. 1. pkt. 7 ustawy o Polskiej Akademii Nauk, środki finansowe uzyskane ze sprzedaży stanowią przychody Akademii i są gromadzone na prowadzonym przez PAN odrębnym rachunku bankowym.

Środki pozyskane ze sprzedaży przeznaczone zostaną na cele określone w art. 81 ustawy o Polskiej Akademii Nauk.

§  6.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.