PAN.2018.10.25

| Akt nieoceniany
Wersja od: 25 października 2018 r.

UCHWAŁA Nr 24/2018
PREZYDIUM POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 25 października 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy o rachunkowości polegające na oddaniu przez Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu składników majątku trwałego w postaci infrastruktury telekomunikacyjnej do korzystania na zasadzie dostępu telekomunikacyjnego spółce COLT Technology Services GmbH z siedzibą we Frankfurcie nad Menem.

Na podstawie art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2018 poz. 1475) uchwala się, co następuje:
§  1.  Prezydium PAN wyraża zgodę na rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy o rachunkowości polegające na dokonaniu przez Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu czynności prawnej w zakresie oddania składników majątku trwałego w postaci infrastruktury telekomunikacyjnej do korzystania na zasadzie dostępu telekomunikacyjnego opisanego w art. 2 pkt. 6 ustawy Prawo telekomunikacyjne spółce COLT Technology Services GmbH z siedzibą we Frankfurcie nad Menem, wpisanej do niemieckiego rejestru przedsiębiorców pod numerem HRB 46123, jako świadczenia wzajemnego w zamian za udostępnienie Instytutowi fragmentu infrastruktury telekomunikacyjnej na terenie Europy.
§  2.  Wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej dla planowanego okresu dostępu telekomunikacyjnego, tj. do dnia 31.10.2033r. wynosi 4.950.000,00 EUR (21.262.230,00 zł)przeliczoną wg kursu średniego NBP z dnia 03.09.2018r.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu zamierza udzielić w/w dostępu telekomunikacyjnego spółce COLT Technology Services GmbH z siedzibą we Frankfurcie nad Menem (Republika Federalna Niemiec), wpisanej do niemieckiego rejestru przedsiębiorców pod numerem HRB 46123, jako świadczenia wzajemnego w zamian za udostępnienie Instytutowi fragmentu infrastruktury telekomunikacyjnej na terenie Europy.

Powyższa transakcja związana jest z działalnością Instytutu (a dokładniej afiliowanego przy Instytucie Poznańskiego Centrum Superkomputerowo Sieciowego PCSS) jako operatora infrastruktury informatycznej nauki, a w szczególności krajowej sieci naukowej PIONIER. Infrastruktura ta, obejmująca między innymi wielokrotne włókna światłowodowe oraz punkty kolokacji, stanowi majątek trwały Instytutu zlokalizowany na terenie całego kraju.

Od 2009 roku sieć PIONIER rozbudowywana jest w sposób ciągły w relacjach do kluczowych punktów wymiany ruchu za granicą, zapewniając tym samym dostęp polskiemu środowisku naukowemu do najważniejszych europejskich i światowych infrastruktur oraz ośrodków badawczych.

Rozbudowa ta prowadzona jest w oparciu o wzajemną wieloletnią dzierżawę infrastruktury telekomunikacyjnej (tzw. Dostęp Telekomunikacyjny, ang. Indefeasible Right of Use - IRU) stanowiącą standardową praktykę operatorów telekomunikacyjnych.

Przedmiotem transakcji z firmą COLT Technology Services GmbH będzie taka właśnie wzajemna dzierżawa odcinków infrastruktury telekomunikacyjnej pozwalająca na polepszenie jej parametrów niezawodnościowych.

Dostęp telekomunikacyjny oparty będzie na zasadach opisanych w art. 2 punkt 6 ustawy Prawo Telekomunikacyjne i dotyczy pary ciemnych włókien światłowodowych oraz infrastruktury kolokacyjnej w relacji Słubice - Poznań - Warszawa - Radom - Puławy - Lublin - Zamość - Rzeszów - Kraków - Katowice - Bielsko-Biała - Cieszyn.

Przedmiotem sprawy są dwie ściśle powiązane ze sobą umowy Pierwsza umowy dotyczy dostępu infrastruktury telekomunikacyjnej na terenie Polski dla firmy COLT, trasa Słubice Poznań - Warszawa - Radom - Puławy - Lublin - Zamość Rzeszów - Tarnów - Kraków Katowice - Bielsko Biała Cieszyn. Umowa opiewa na kwotę 4 950 000 EUR netto wraz z kosztami instalacyjnymi oraz kosztami utrzymania.

Druga umowa dotyczy dostępu do infrastruktury na terenie Unii Europejskiej dla ICHB PAN, na trasie: Cieszyn Wiedeń Monachium Stuttgart oraz Zurych - Mediolan. Umowa opiewa na kwotę 4 950 000 EUR netto wraz z kosztami instalacyjnymi oraz kosztami utrzymania

Powyżej wymienione umowy w pełni się równoważą i kompensują w kwestiach finansowych. W związku z faktem pełnej równowagi kosztów obydwu umów koszt pozyskania nowej infrastruktury dla sieci PIONIER przez Instytut, jak również dla firmy COLT jest zerowy.

Zgodnie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2016 roku poz. 2259) jeśli szacunkowa wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza kwotę 5 000 000 zł, czynność prawna wymaga uzyskania zgody Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa poprzedzonej wyrażeniem zgody na jej dokonanie przez Prezesa PAN i Prezydium PAN w trybie art. 54 ust. 3 ustawy o PAN.