Akty korporacyjne

PAN.2019.6.25

| Akt nieoceniany
Wersja od: 25 czerwca 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr /2019
KANCLERZA POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 25 czerwca 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości polegające na ustanowieniu na czas nieokreślony odpłatnej służebności przesyłu na działkach nr 116/4, 116/5, 111/1 i 126 położonych w Górze, gmina Wieliszew

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 1475 ze zm.) postanawiam, co następuje:
§  1.  Wyrażam zgodę na obciążenie nieruchomości, polegające na ustanowieniu na czas nieokreślony odpłatnej służebności przesyłu na działkach ewidencyjnych położonych w miejscowości Góra, obręb 3 Góra PAN, gmina Wieliszew:
1) nr 116/4 o pow. 26,3138 ha oraz nr 116/5 o pow. 30,9222 ha, dla których Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą WA1L/00007281/5;
2) nr 111/1 o pow. 6,5483 ha oraz nr 126 o pow. 29,7300 ha, dla których Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą WA1L/00059722/8,

na rzecz PGE Dystrybucja SA z siedzibą w Lublinie.

§  2.  Służebność opisana w § 1 obejmować będzie grunt o łącznej powierzchni 20.754,40 m2 i polegać będzie na znoszeniu istnienia posadowionych na nieruchomości urządzeń elektroenergetycznych; prawie posadowienia urządzeń, w pasie ich przebiegu oraz zapewnieniu nieutrudnionego prawa dostępu (dojścia i dojazdu) do tych urządzeń w celu prawidłowej eksploatacji, konserwacji, usuwania awarii, napraw i remontów oraz kontroli; utrzymaniu w granicach służebności ograniczeń w zabudowie nieruchomości, wynikających z obowiązujących przepisów prawa oraz na niesadzeniu w granicach służebności drzew i krzewów wraz z powstrzymaniem się od grodzenia tego terenu.
§  3. 
1.  Wartość rynkowa prawa użytkowania wieczystego, określona przez rzeczoznawcę majątkowego dla poszczególnych działek, wynosi:
1) dla działek: nr 116/4 i nr 116/5 - 26.900.920,00 zł,
2) dla działek: nr 111/1 i nr 126 - 17.050.801,00 zł.
2.  Wartość wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności przesyłu na ww. działkach wynosi łącznie 292.637,00 zł.
§  4.  Na ustanowienie służebności przesyłu, objętej niniejszym zarządzeniem, jest wymagana zgoda Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z art. 24 ust. 3 ustawy o Polskiej Akademii Nauk.
§  5.  Szczegółowe warunki ustanowienia służebności zostaną określone w akcie notarialnym.
§  6.  Zgodnie z art. 79 ust. 1. pkt 7 ustawy o Polskiej Akademii Nauk, środki finansowe uzyskane z ustanowienia służebności stanowią przychody Akademii i są gromadzone na prowadzonym przez PAN odrębnym rachunku bankowym.

Środki pozyskane z ustanowienia służebności przeznaczone zostaną na cele określone w art. 81 ustawy o Polskiej Akademii Nauk.

§  7.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.