Wymagania stawiane kandydatom na dyplomowanych bibliotekarzy oraz dyplomowanych pracowników dokumentacji i informacji naukowej.

Akty korporacyjne

KRASP.2013.7.4

Akt nieoceniany
Wersja od: 4 lipca 2013 r.

UCHWAŁA
PREZYDIUM KONFERENCJI RKORÓW AKADEMICKICH SZKÓŁ POLSKICH
z dnia 4 lipca 2013 r.
w sprawie wymagań stawianych kandydatom na dyplomowanych bibliotekarzy oraz dyplomowanych pracowników dokumentacji i informacji naukowej

Dokument nr 18/VI

W związku kończącymi się pracami legislacyjnymi nad Ustawą o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) zwraca uwagę, że w przygotowanym projekcie tej ustawy planowane jest usunięcie z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2012 r. poz. 572 i 742) art. 117, co oznacza likwidację komisji ministerialnej przeprowadzającej egzaminy potwierdzające kwalifikacje do zajmowania stanowisk przewidzianych dla bibliotekarzy dyplomowanych. Jednocześnie w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym wprowadzone zostaną zmiany pozwalające w statucie uczelni określić dodatkowe wymagania i kwalifikacje zawodowe osób zatrudnionych na tych stanowiskach.

Prezydium KRASP zaleca uczelniom członkowskim Konferencji określenie w statutach - po wejściu w życie ww. ustaw - wymagań stawianych kandydatom na dyplomowanych bibliotekarzy oraz dyplomowanych pracowników dokumentacji i informacji naukowej. Jednym z możliwych rozwiązań byłoby przyjęcie wymagań zgodnych z rekomendacją Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich, będącą załącznikiem do uchwały.

Przyjęcie jednakowych warunków kwalifikowania na ww. stanowiska zagwarantuje pełną mobilność pracowników bibliotek naukowych oraz będzie gwarancją równego traktowania we wszystkich uczelniach tej kategorii pracowników.