Wykreślenie z rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych wpisu Szkolenia specjalizacyjnego Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki organizowanego przez spółkę Promocja i zdrowie sp. z o.o.

Akty korporacyjne

NIPIP.2022.7.5

Akt nieoceniany
Wersja od: 5 lipca 2022 r.

UCHWAŁA Nr 2105/VIIP/2022
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
z dnia 5 lipca 2022 r.
w sprawie wykreślenia z rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych wpisu Szkolenia specjalizacyjnego Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki organizowanego przez spółkę Promocja i zdrowie sp. z o.o.

Na podstawie art. 21 ust. 4 i art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. 2021, poz. 628), art. 76 ust. 8 pkt 6 oraz art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. 2022, poz. 551 ze zm.), uchwały nr 558/VII/2022 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do działania w imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek oraz art. 14hb ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2021, poz. 2095 ze zm.), i uchwala się, co następuje:
§  1. 
Z rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych prowadzonego przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych wykreśla się szkolenie specjalizacyjne "Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki" organizowany przez spółkę Promocja i zdrowie sp. z o.o. wpisany do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych pod numerem 00005/A/02572.
§  2. 
Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Wniosek o wykreślenie wpisu Szkolenie specjalizacyjne Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki złożony przez System Monitorowania Kształcenia w dniu 1 lipca 2022 r. przez organizatora kształcenia - spółkę Promocja i zdrowie sp. z o.o.

Pouczenie

Stronie przysługuje odwołanie od niniejszej uchwały do Ministra Zdrowia, które należy złożyć za pośrednictwem Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały. W trakcie biegu powyższego terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położnych oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania uchwała staje się ostateczna i prawomocna.