Radc.2017.12.8

| Akt nieoceniany
Wersja od: 8 grudnia 2017 r.

UCHWAŁA Nr 72/X/2017
KRAJOWEJ RADY RADCÓW PRAWNYCH
z dnia 8 grudnia 2017 r.
w sprawie wyboru zastępców Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego

Na podstawie § 32 ust. 6a uchwały Nr 98/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 września 2015 r. w sprawie zasad działania Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego, rzeczników dyscyplinarnych, a także ich zastępców oraz trybu i sposobu wyboru zastępców Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego i zastępców rzeczników dyscyplinarnych uchwala się, co następuje:
§  1.  Na zastępców Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego wybiera się:
- Bogusławę Boyen - OIRP Kielce,
- Konrada Mazura - OIRP Poznań,
- Małgorzatę Rolę-Pawłow - OIRP Białystok,
- Magdalenę Szczęśniak - OIRP Gdańsk.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.