PAN.2018.12.6

| Akt nieoceniany
Wersja od: 6 grudnia 2018 r.

UCHWAŁA Nr 13/2018
ZGROMADZENIA OGÓLNEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 6 grudnia 2018 r.
w sprawie wyboru przedstawicieli wydziałów Akademii do Prezydium Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2019-2022

Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2018 r. poz. 1475 ze zm.) oraz § 15 ust. 4 statutu Polskiej Akademii Nauk stanowiącego załącznik do uchwały Nr 8/2010 Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii nauk z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie Statutu Polskiej Akademii Nauk zatwierdzonego przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 28 grudnia 2010 r., zmienionego uchwałą nr 8/2012 Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk z dnia 25 września 2012 r. zatwierdzonego przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 26 listopada 2012 r., zmienionego uchwałą nr 1/2015 Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk z dnia 19 marca 2015 r. zatwierdzonego przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 8 czerwca 2015 r., zmienionego uchwałą nr 4/2018 Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk z dnia 21 czerwca 2018 r. zatwierdzonego przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 6 września 2018 r., Zgromadzenie Ogólne Polskiej Akademii Nauk uchwala, co następuje:
§  1.  Zgromadzenie Ogólne Polskiej Akademii Nauk wybiera, na kadencję 2019-2022, następujących przedstawicieli Wydziałów Akademii wchodzących w skład Prezydium Akademii:
1) Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych - Andrzej BUKO,
2) Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych - Katarzyna TURNAU,
3) Wydział III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi - Roman MICNAS,
4) Wydział IV Nauk Technicznych - Antoni ROGALSKI,
5) Wydział V Nauk Medycznych - Witold RUŻYŁŁO.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Do kompetencji Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk wskazanych w art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2018 r. poz. 1475 ze zm.), należy wybór przedstawicieli wydziałów do Prezydium Akademii.

Zgodnie z § 15 ust. 4 Statutu Akademii Zgromadzenie Ogólne Polskiej Akademii Nauk wybiera przedstawicieli wydziałów do Prezydium Akademii spośród kandydatów wyłonionych na zebraniach plenarnych wydziałów.

Zgodnie z § 15 ust. 6 Statutu Akademii Zgromadzenie Ogólne Polskiej Akademii Nauk dokonuje wyboru przedstawicieli wydziałów do Prezydium Akademii w glosowaniu tajnym, bezwzględną większością ważnie oddanych głosów, przy obecności co najmniej 1/3 liczby członków krajowych Akademii.