Akty korporacyjne

PAN.2018.6.21

| Akt nieoceniany
Wersja od: 21 czerwca 2018 r.

UCHWALA Nr 2/2018
ZGROMADZENIA OGÓLNEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 21 czerwca 2018 r.
w sprawie wyboru podmiotu do badania sprawozdania finansowego z działalności Polskiej Akademii Nauk za lata 2018-2019

Na podstawie art.66 ust.4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2016r. poz. 1047 t.j.) oraz § 5 ust.2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu finansowania i gospodarki finansowej Polskiej Akademii Nauk i jej instytutów naukowych (Dz.U. z 2010 r. Nr 254, poz. 1 707), Zgromadzenie Ogólne Polskiej Akademii Nauk uchwala, co następuje:
§  1.  Zgromadzenie Ogólne Polskiej Akademii Nauk wybiera firmę POL-TAX 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, jako podmiot uprawniony do badania sprawozdania finansowego Polskiej Akademii Nauk za lata 2018-2019.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Procedura wyboru oferty została przeprowadzona stosownie do postanowień Regulaminu udzielania zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane przez Kancelarię Akademii, pomocnicze jednostki naukowe, placówki naukowe nieposiadające osobowości prawnej oraz inne jednostki organizacyjne Akademii, w trybie zaproszenia do składania ofert z proponowanym kryterium wyboru oferty: uprawnienia, wiedza i doświadczenie, najniższa cena, termin wykonania badania sprawozdania finansowego.

Zapytanie ofertowe zostało skierowane do sześciu podmiotów znajdujących się na liście podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzonej przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów.

Ofertę złożył jeden podmiot tj. POL - TAX 2 Sp. z o.o. 03-982 Warszawa, ul. Bora Komorowskiego 56C lok.91.

Podmiot zaproponował wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę netto 54.800 zł za 2018 r. i 54.800 zł za 2019 r.(cena brutto 67.404 zł za 2018 r. i 67.404 zł za 2019 r.),

W związku z tym, że podmiot spełnia wszystkie warunki określone w zaproszeniu, a wynagrodzenie mieści się w kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie wykonania przedmiotu zamówienia Komisja Rewizyjna proponuje Zgromadzeniu Ogólnemu zatwierdzenie wyboru podmiotu POL-TAX 2 Sp. z o.o.