Wybór podmiotu do badania łącznych sprawozdań finansowych Polskiej Akademii Nauk za lata 2022-2023. - OpenLEX

Nowość Wybór podmiotu do badania łącznych sprawozdań finansowych Polskiej Akademii Nauk za lata 2022-2023.

Akty korporacyjne

PAN.2022.12.8

Akt nieoceniany
Wersja od: 8 grudnia 2022 r.

UCHWAŁA Nr 7/2022
ZGROMADZENIA OGÓLNEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 8 grudnia 2022 r.
w sprawie wyboru podmiotu do badania łącznych sprawozdań finansowych Polskiej Akademii Nauk za lata 2022-2023

Na podstawie art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 217 z późn. zm.) oraz § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu finansowania i gospodarki finansowej Polskiej Akademii Nauk i jej instytutów naukowych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 156), Zgromadzenie Ogólne Polskiej Akademii Nauk uchwala, co następuje:
§  1. 
Zgromadzenie Ogólne Polskiej Akademii Nauk wybiera POL-TAX 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, (03-982), ul. Bora Komorowskiego 56C lok. 91, jako podmiot uprawniony do badania łącznych sprawozdań finansowych Polskiej Akademii Nauk za lata 2022 - 2023.
§  2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 66 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.(Dz.U. z 2021 r. 217 z późn. zm.), Polska Akademia Nauk ogłosiła zamówienie na wybór Wykonawcy do przeprowadzenia badania łącznych sprawozdań finansowych Polskiej Akademii Nauk za lata 2022 - 2023. Celem badania jest wypełnienie obowiązków ustawowych wynikających z zapisów postanowień ustawy o rachunkowości.

Procedura wyboru oferty została przeprowadzona na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane przez Kancelarię Polskiej Akademii Nauk, pomocnicze jednostki naukowe oraz inne jednostki organizacyjne Akademii stanowiącego załącznik nr 1 do Decyzji Nr 49/2021 Prezesa Polskiej Akademii Nauk z dnia 23 grudnia 2021 r., w trybie zaproszenia do składania ofert w celu rozeznania rynku cen na przeprowadzenie badania łącznych sprawozdań finansowych Polskiej Akademii Nauk za lata 2022 -2023 z możliwością udzielenia zamówienia, znak sprawy ZZP.261.31.2022.PP.

W wyznaczonym terminie do dnia 03 sierpnia 2022 r. oferty złożyli następujący czterej wykonawcy oferując wykonanie zamówienia w cenie brutto oraz uzyskując następującą liczbę punktów w poszczególnych kryteriach wraz z łączną punktacją:

Nr ofertyFirma (nazwa) i adres WykonawcyCena brutto w PLNPunktacja kryterium Cena max. 60 pktPunktacja kryterium Termin

max. 30 pkt

Punktacja kryterium Doświadczenie max. 10 pktRazem
1Biuro Biegłych Rewidentów EKO-BILANS Sp. z o.o. ul.P.O.W. 29/3 90-248 Łódź172 200 zł40,2 pkt30 pkt4 pkt76,2 pkt
2POL-TAX 2 Spółka z o.o. ul. Bora Komorowskiego 56C lok.91 03-982 Warszawa115 374 zł60 pkt30 pkt10 pkt100 pkt
3Grupa Gumułka - Audyt Sp. z o.o. Sp.K., ul. Matejki Jana 4 40-077 Katowice142 680 zł48,5 pkt30 pkt8 pkt86,5 pkt
4KPW Audytor Sp. z o.o., ul. Tymienieckiego 5c/410 90-350 Łódź318 570 zł21,7 pkt30 pkt10 pkt61,7 pkt

Najwyższą liczbę punktów (100 pkt) spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu, otrzymała oferta nr 2 złożona przez POL-TAX 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, (03-982), ul. Bora Komorowskiego 56C lok. 91. W dokumentach złożonych na zaproszenie Zamawiającego, Wykonawca, który złożył ofertę nr 2, potwierdził spełnienie warunków udziału w procedurze, a wynagrodzenie mieści się w kwocie, jaką Polska Akademia Nauk zamierza przeznaczyć na sfinansowanie wykonania przedmiotu zamówienia.