Akty korporacyjne

Radc.2018.1.18

| Akt nieoceniany
Wersja od: 18 stycznia 2018 r.

UCHWAŁA Nr 157/X/2018
PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY RADCÓW PRAWNYCH
z dnia 18 stycznia 2018 r.
w sprawie wskazania przedstawiciela samorządu radców prawnych do składu komisji egzaminacyjnej z siedzibą w Krakowie właściwej dla obszaru właściwości Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w

2018 r. i 2019 r.

Na podstawie art. 361 ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2017 poz. 1870) oraz § 3 ust. 1 uchwały Nr 91/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie wskazywania i delegowania przedstawicieli samorządu radców prawnych do składu komisji egzaminacyjnych do spraw aplikacji radcowskiej przy Ministrze Sprawiedliwości, komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego, komisji egzaminacyjnych II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości, zespołu do przygotowania zadań na egzamin radcowski oraz zespołu do przygotowania pytań testowych na egzamin wstępny dla kandydatów na aplikantów adwokackich i radcowskich, uchwala się, co następuje:

§  1.  Do składu Komisji Egzaminacyjnej z siedzibą w Krakowie właściwej dla obszaru właściwości Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2018 r i 2019 r. w miejsce Zofii Krok (prawo karne) wskazuje się Wiesława Serafina.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.