Akty korporacyjne

Radc.2017.11.16

| Akt nieoceniany
Wersja od: 16 listopada 2017 r.

UCHWAŁA Nr 144/X/2017
PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY RADCÓW PRAWNYCH
z dnia 16 listopada 2017 r.
w sprawie wskazania kandydatów na członków komisji egzaminacyjnych II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości

Na podstawie art. 368 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1870) oraz § 10 uchwały Nr 91/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie wskazywania i delegowania przedstawicieli samorządu radców prawnych do składu komisji egzaminacyjnych do spraw aplikacji radcowskiej przy Ministrze Sprawiedliwości, komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego, komisji egzaminacyjnych II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości, zespołu do przygotowania zadań na egzamin radcowski oraz zespołu do przygotowania pytań testowych na egzamin wstępny dla kandydatów na aplikantów adwokackich i radcowskich, uchwala się, co następuje:
§  1.  Do składu komisji II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości wskazuje się niżej wymienionych przedstawicieli samorządu radców prawnych:
- Wojciecha Gorczycę,
- Elżbietę Napierałę-Kęsy,
- Zdzisława Pieniążka,
- Ewę Stompor-Nowicką.
§  2.  Uchwała podlega przekazaniu Ministrowi Sprawiedliwości.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.