Akt korporacyjny

Lekarz.2018.5.26

| Akt nieoceniany
Wersja od: 26 maja 2018 r.

UCHWAŁA Nr 11
XIV KRAJOWEGO ZJAZDU LEKARZY
z dnia 26 maja 2018 r.
w sprawie wprowadzenia ustawowego obowiązku publikacji tekstów jednolitych zarządzeń Prezesa NFZ

XIV Krajowy Zjazd Lekarzy zobowiązuje Naczelną Radę Lekarską do podjęcia działań zmierzających do nowelizacji ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, polegającej na wprowadzeniu przepisu, zobowiązującego Prezesa NFZ do publikacji tekstów jednolitych nowelizowanych zarządzeń - niezwłocznie po każdej wprowadzonej zmianie.

Zarządzenia Prezesa NFZ podlegają częstej nowelizacji. W zdecydowanej większości przypadków teksty jednolite zarządzeń nie są publikowane.

Biorąc pod uwagę liczne zmiany zarządzeń, należy stwierdzić, iż ustalenie aktualnego brzmienia w/w regulacji jest znacznie utrudnione, co bezpośrednio negatywnie wpływa na bezpieczeństwo prawne świadczeniodawcy.