Akty korporacyjne

Podat.2008.2.12

| Akt nieoceniany
Wersja od: 12 lutego 2008 r.

UCHWAŁA Nr 1490/2008
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 12 lutego 2008 r.
w sprawie wprowadzenia Systemu Identyfikacji Wizualnej dla Doradców Podatkowych

Na podstawie § 6 ust. 2 pkt 9 i 10 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych uchwala się, co następuje:
§  1.
1. Krajowa Rada Doradców Podatkowych zobowiązuje Prezydium Krajowej Rady Doradców Podatkowych do zlecenia wykonania załącznika do Systemu Identyfikacji Wizualnej dla Doradców Podatkowych, zwanego dalej "Systemem".
2. Załącznik do Systemu będzie zawierał formy, wskazówki oraz zasady wykorzystywania i modyfikacji Logotypu Krajowej Izby Doradców Podatkowych.
§  2.
1. Załącznik do Systemu zostanie opracowany przez firmę ...
2. Koszt opracowania załącznika do Systemu, przez firmę, o której mowa w ust. 1, wynosi ... zł netto.
§  3. System ma na celu wykreowanie jednolitego i profesjonalnego wizerunku doradcy podatkowego.
§  4.
1. W przypadku wykorzystania przez doradców podatkowych elementów Systemu Krajowa Izba Doradców Podatkowych nie ponosi kosztów z tym związanych.
2. Doradca podatkowy może korzystać i modyfikować elementy Systemu zgodnie z zasadami w nim określonymi.
§  5. Z chwilą przyjęcia przez Krajową Radę Doradców Podatkowych załącznika, o którym mowa w § 1 ust. 1, przepisy § 3 - 5 mają zastosowanie do doradców podatkowych.
§  6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.