Akty korporacyjne

PAN.2017.10.10

| Akt nieoceniany
Wersja od: 10 października 2017 r.

DECYZJA Nr 48/17
PREZESA POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 10 października 2017 r.
w sprawie wprowadzenia "Polityki (zasad) rachunkowości w Polskiej Akademii Nauk"

Na podstawie art. 22 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (tekst jednolity Dz.U.2016.572 z dnia 2016.04.26 ze zm.) w związku z art. 10 ust. 2 z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U.2016.1047 z dnia 2016.07.19 ze zm.), oraz ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U.2016.1870 z dnia 2016.11.18 ze zm.) postanawiam co następuje:
1. Wprowadza się, jako obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 r. "Politykę (zasady) rachunkowości w Polskiej Akademii Nauk" stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji określanej w dalszej części PRPAN.
2. Polska Akademia Nauk (w dalszej części: PAN) jest podmiotem wielooddziałowym prowadzącym księgi rachunkowe na podstawie ustawy o rachunkowości. PAN sporządza sprawozdanie finansowe w trybie art. 51 ustawy o rachunkowości, jako łączne sprawozdanie finansowe ze szczegółowością określoną w PRPAN. Przez Oddziały rozumie się wszystkie jednostki wyodrębnione organizacyjnie w tym również jednostki nie posiadające osobowości prawnej, prowadzące swoją działalność na podstawie zatwierdzonego jednostkowego planu finansowego.
3. Łączne sprawozdanie finansowe podlega badaniu i ogłoszeniu na zasadach określonych w ustawie o rachunkowości i ustawie o Polskiej Akademii Nauk.
4. Księgi rachunkowe prowadzone są techniką komputerową przy użyciu programu finansowo księgowego Advantec. Miejsca prowadzenia ewidencji finansowo księgowej i gromadzenia dokumentacji źródłowej odzwierciedlające zaistniałe zdarzenia gospodarcze określa wykaz oddziałów sporządzających sprawozdania jednostkowe ogłaszany przez Prezesa PAN.
5. Prowadzenie ksiąg rachunkowych w poszczególnych oddziałach powierzam wyznaczonym osobom w drodze pełnomocnictw. Wykaz udzielonych pełnomocnictw podlega rejestracji zgodnie z decyzją nr 7/2014 Prezesa PAN z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia Zasad udzielania pełnomocnictw i upoważnień w Polskiej Akademii Nauk i prowadzenia ich rejestru.
6. Podstawą gospodarki finansowej PAN jest zatwierdzony roczny plan finansowy sporządzony wg. zasad określonych w ustawie o finansach publicznych i ustawie o Polskiej Akademii Nauk.
7. Wszelkie zmiany w dokumencie PRPAN nie mające wpływu na prezentację danych dotyczących sytuacji majątkowej Polskiej Akademii Nauk nie wymagają jej zmian.

Zmian PRPAN nie dokonuje się w przypadku zmian:

a) dotyczących zdarzeń gospodarczych nieistotnych,
b) wysokości wartości szacunkowych,
c) zasad stosowanych do nowych zdarzeń podobnych do uprzednio stosowanych,
d) aktualizacja wykazów oddziałów sporządzających sprawozdania jednostkowe,
e) wersji programu finansowo księgowego,
f) stosowanych przez PAN symboli dowodów księgowych,
g) wykazu ksiąg pomocniczych,
h) Zakładowego Planu Kont,
i) Wykazu zadań operacyjnych,
j) powiązań kont ZPK z formularzami sprawozdawczymi PAN,
k) procedur windykacji należności,
l) sposobu ewidencjonowania dotacji,
m) rozliczeń wewnętrznych.

Powyższe zmiany dokonywane są w drodze pisma okólnego Prezesa PAN.

8. Traci moc decyzja nr 7/15 Prezesa PAN z dnia 2 kwietnia 2015 r.

ZAŁĄCZNIK

POLSKA AKADEMIA NAUK

WARSZAWA, 1 STYCZNIA 2017

I. 

Postanowienia ogólne

A. 

Rok obrotowy i okresy sprawozdawcze

W Polskiej Akademii Nauk za rok obrotowy uznaje się 12 miesięcy zgodnych z rokiem kalendarzowym i obejmuje okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia.

B. 

Księgi rachunkowe

1. Księgi rachunkowe prowadzone są zgodnie z art. 9 ustawy o rachunkowości tj. w języku polskim i walucie polskiej.

2. Księgi rachunkowe prowadzone są w siedzibie jednostki na centralnych serwerach zlokalizowanych w siedzibie centrali Polskiej Akademii Nauk. Miejscem wprowadzania zapisów do ksiąg rachunkowych jest siedziba komórek organizacyjnych obsługujących rachunkowość poszczególnych oddziałów. W przypadku, gdy jednostka lub jej oddział zawarła umowy o usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych z biurem rachunkowym, księgi rachunkowe są gromadzone w siedzibie biura. Wyznaczenie lokalizacji prowadzenia ksiąg rachunkowych odbywa się na podstawie dokumentu wydanego przez kierownika jednostki. Dostęp do ksiąg rachunkowych odbywa się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa informatycznego stosowanego w Polskiej Akademii Nauk.

3. Miejsca prowadzenia ewidencji finansowo księgowej i gromadzenia dokumentacji źródłowej odzwierciedlającej zaistniałe zdarzenia gospodarcze określono w wykazie oddziałów sporządzających sprawozdania jednostkowe (Załącznik nr.1).

4. Księgi rachunkowe obejmują zbiory zapisów księgowych, obrotów (sum zapisów) i sald, które tworzą:

- dziennik,

- księga główna,

- księgi pomocnicze,

- zestawienia: obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych,

- wykaz składników aktywów i pasywów (inwentarz).

5. Dzienniki zapisów księgi głównej są sporządzane i przechowywane w formie elektronicznej w postaci plików w formacie PDF. Dzienniki sporządzane są niezwłocznie po zamknięciu okresu księgowego.

6. Księgi rachunkowe prowadzone są przy użyciu komputera w oparciu o program finansowo księgowy (w dalszej części: program FK) firmy Advantec. Szczegółowy opis programu FK, zawierający wykaz programów, procedur lub funkcji, w zależności od struktury oprogramowania, wraz z opisem algorytmów i parametrów programowych zawiera Podręcznik użytkownika. Zasady ochrony danych, ich przetwarzania określają przepisy bezpieczeństwa informatycznego obowiązujące w PAN. Ewidencja w zakresie środków trwałych, obrotu magazynowego, fakturowania i sprzedaży, kadr i płac, obrotu kasowego odbywa się w księgach pomocniczych, które mogą być prowadzone w odrębnych rejestrach księgowych lub programach wspomagających. Księgowanie w księdze głównej w zakresie dowodów wygenerowanych automatycznie w księgach pomocniczych polega na przeniesieniu danych z ksiąg pomocniczych. Czynność księgowania dowodów wygenerowanych automatycznie wymaga akceptacji osoby księgującej. Struktura danych programu FK umożliwia rozpoznanie zapisu księgowego wprowadzonego metodą automatycznego przeniesienia, a symbolika dowodów księgowych generowanych automatycznie z ksiąg pomocniczych określona została w załączniku nr 4. Przenoszenie zapisów z ksiąg pomocniczych do księgi głównej nie jest obligatoryjne, w sytuacji gdy zaistnieją ograniczenia techniczne uniemożliwiające proces automatycznego generowania exportu zapisów. W takich przypadkach dokument wprowadzony jest ręcznie do księgi głównej na podstawie danych i zestawień pochodzących z ksiąg pomocniczych Ewidencję księgową w programie FK dla poszczególnych oddziałów prowadzi się w odrębnych rejestrach oznaczonych unikalną numeracją pozwalającą na określenie, którego oddziału dotyczą zapisy księgowe. W przypadku rozpoczęcia likwidacji oddziału zapisy księgowe dotyczące okresu likwidacji wprowadzane są do odrębnych rejestrów księgowych FK prowadzonych dla likwidowanej jednostki od dnia rozpoczęcia likwidacji. Po zakończeniu likwidacji rejestry dotyczące jednostek zlikwidowanych mogą funkcjonować w programie FK do czasu pełnego rozliczenia sald wykazanych w bilansie na dzień zakończenia likwidacji.

7. Program FK użytkowany jest przez Polską Akademię Nauk na podstawie udzielonej licencji. Stosowanie nowej wersji odbywa się po jej dopuszczeniu przez Kanclerza Akademii. Każda wersja systemu oznaczona jest liczbą określającą numer wersji. Obowiązującą wersją programu FK jest wersja oznaczona numerem 4.50, której eksploatację rozpoczęto w dniu 12 stycznia 2017 r. Każda wersja zawiera dodatkowo numer kolejnej kompilacji produkcyjnej obejmującej dowolne zmiany w którymkolwiek programie systemu Advantec. Zmiana numeru kompilacji produkcyjnej nie wymaga zatwierdzenia przez Kanclerza Akademii.

8. Okresy księgowe odpowiadają okresom miesięcznym. W programie FK poszczególne okresy oznaczane są nazwą miesiąca i roku, którego dotyczą oraz numeracją miesiąca i numeracją okresu księgowego od początku obowiązywania programu FK w PAN. Polska Akademia Nauk w programie FK stosuje 12 okresów księgowych oraz 3 okresy dodatkowe służące do zamknięcia ksiąg rachunkowych (w dalszej części: zamknięcie roku). Zamknięcie roku wykorzystywane jest do dokonania przeksięgowań końcoworocznych z danego roku obrotowego. Zapisy księgowe obejmujące korekty zalecone przez podmioty badające łączne sprawozdanie finansowe dokonywane są w okresie zamknięcie roku oznaczonym dodatkowym symbolem #2. Zapisy księgowe po wydaniu opinii przez podmioty badające łączne sprawozdanie finansowe, a przed zatwierdzeniem sprawozdania przez Zgromadzenie Ogólne Akademii - dokonywane są w zamknięciu roku oznaczonym dodatkowym symbolem #3. Zapisy wprowadzane w okresach zamknięcia roku datowane są dniem 31 grudnia roku obrotowego. Wydruki zestawień obrotów i sald opatrzone są opisem dotyczącym okresu księgowego (Okres: xx (yy) nazwa miesiąca i roku księgowego - gdzie xx oznacza kolejny numer okresu księgowego od początku funkcjonowania w PAN programu FK, a yy oznacza kolejny numer okresu księgowego określonego roku obrotowego) z uwzględnieniem okresów dotyczących zamknięcia roku.

9. Zamknięcie ksiąg rachunkowych odbywa się zgodnie z ustawą o rachunkowości. Miesięczne okresy księgowe są blokowane i zamykane. Blokowanie miesięcy następuje w terminie do 20 dni po okresie sprawozdawczym, co związane jest ze sporządzeniem przez oddziały cząstkowych deklaracji podatku VAT. Blokada okresu miesięcznego oznacza możliwość zaksięgowania dokumentu wyłącznie przez Głównego Księgowego Akademii lub wyznaczoną przez niego osobę. Zamknięcie okresu miesięcznego następuje w terminie do 25 dnia po zakończonym okresie sprawozdawczym. Zamknięcia okresu dwunastego, a także trzech okresów zamknięcia roku dokonuje się najpóźniej w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy.

10. Wykaz kont księgi głównej określony jest w Zakładowym Planie Kont. Księgowanie odbywa się na kontach analitycznych, a grupowanie operacji na kontach syntetycznych według zasad określonych w planie kont.

11. Księgi pomocnicze prowadzone są w oddziałach określonych w wykazie metodą ręczną, przy użyciu programów pomocniczych Advantec lub innych programów. Księgi pomocnicze prowadzi się w zakresie:

a) wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych i środków trwałych w budowie wraz z ewidencją odpisów umorzeniowych,

b) rozrachunków z kontrahentami - w module Należności i Zobowiązania programu FK,

c) rozrachunków z pracownikami - w module Należności i Zobowiązania programu FK,

d) operacji sprzedaży i zakupu - w programie Zakupy, Gospodarka Magazynowa, Sprzedaż Advantec zintegrowanym z rejestrem sprzedaży VAT prowadzonym w programie FK,

e) operacji kasowych - w programie Kasa Advantec zintegrowanym z programem FK, rejestracja obrotu gotówkowego odbywa się w podziale na poszczególne rodzaje rejestrowanych walut.

12. Wykaz ksiąg pomocniczych, sposób ich prowadzenia w poszczególnych oddziałach ustala się na podstawie dokumentu zatwierdzonego przez kierownika jednostki. Kierownik Oddziału określa w Wykazie ksiąg pomocniczych sposób ich prowadzenia.

13. Zakładowy Plan Kont jest tzw. wielowymiarowym planem kont. Pierwszy wymiar planu kont określa nr. analitycznego konta księgowego składającego się 3- znakowe konto syntetyczne oraz dalszej numerycznej analityki konta. Drugi wymiar planu kont określa nr. zadania operacyjnego oznaczającego źródło finansowania poniesionego kosztu, wydatku, przychodu, wpływu, - kategorii ekonomicznych przewidzianych w planie w układzie planu zadań operacyjnych. Ewidencja zdarzeń gospodarczych odbywa się poprzez księgowanie zadekretowanych dokumentów (w formatce dokumentu) polegającym na równoczesnym przyporządkowaniu numerów analitycznych kont księgowych oraz nr. zadania operacyjnego. Konstrukcja zadania operacyjnego przedstawia się następująco:

73010-x- zadania realizowane w Kancelarii PAN w rozdziale 73010 ze środków budżetu państwa

73011-x - zadania realizowane w jednostkach PAN nieposiadających osobowości prawnej w rozdziale 73011 ze środków budżetu państwa 73095-x - zadania realizowane w Kancelarii PAN lub jako środki przekazywane innym podmiotom w rozdziale 73095 ze środków budżetu państwa

93011-x- zadania realizowane w jednostkach PAN nieposiadających osobowości prawnej w części przewidzianej do sfinansowania środkami pozabudżetowymi

80001-x - zadania realizowane w Kancelarii PAN w części przewidzianej do sfinansowania środkami pozabudżetowymi

gdzie x-oznacza cyfrową symbolikę szczegółowych zadań operacyjnych realizowanych przez dysponentów środków przewidzianych w planie finansowym.

Nr. zadania operacyjnego wymagany jest przy dekretacji operacji gospodarczych opisanych kontami księgowymi 08x, 1xx, 5xx, 7xx. Zadanie operacyjne jest pomocniczą kategorią prowadzonych działań w ujęciu zarządczym w poszczególnych oddziałach. Dopuszcza się stosowanie dodatkowych pomocniczych numerów zadań operacyjnych w celach technicznych księgowań nie wpływających na rozliczenie planów zadań operacyjnych i źródeł finansowania wymienionych powyżej. Nieprzypisanie nr. zadania operacyjnego uniemożliwia zaksięgowanie dowodu. Szczegółowy wykaz zadań operacyjnych określono w załączniku nr.3

13. Polska Akademia nauk przyjmuje następujące kryteria do ustalenia poziomu istotności:

a) suma bilansowa 1-2%

b) przychody netto 0,5-1%

c) wynik finansowy brutto 5%.

Jednostkowe wielkości niższe od powyższych granic rozpatrywane są łącznie i mogą być uznane za nieistotne gdy łącznie nie przekraczają kryteriów poziomu istotności ustalonych dla poszczególnych pozycji sprawozdania finansowego.

C. 

Sprawozdanie finansowe

1. Polska Akademia Nauk sporządza roczne sprawozdanie finansowe w trybie art. 51 ustawy o rachunkowości jako sprawozdanie łączne. Sprawozdanie łączne jest sumą sprawozdań jednostkowych sporządzonych przez poszczególne oddziały. W skład łącznego sprawozdania wchodzą:

a) wprowadzenie do sprawozdania,

b) bilans,

c) rachunek zysków i strat (wariant porównawczy),

d) sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych (metoda pośrednia),

e) zestawienie zmian w funduszu własnym.

W skład sprawozdania łącznego nie wchodzą sprawozdania jednostkowe spółek prawa handlowego, w których PAN posiada udziały. Sprawozdanie łączne nie jest sprawozdaniem skonsolidowanym grupy kapitałowej.

2. Sprawozdanie sporządzane jest na wzorach formularzy załączonych do niniejszej polityki. Sprawozdanie jednostkowe oddziału sporządzane są z uwzględnieniem wszystkich operacji w tym również operacji mających charakter obrotów wewnętrznych. Operacje wewnętrzne pomiędzy oddziałami oraz obroty wewnątrz oddziału (generujące koszty i przychody) pomiędzy działalnościami podlegają oznaczeniu w systemie finansowo księgowym. Łączne sprawozdanie finansowe korygowane jest o wyłączenia z tytułu rozliczeń wewnętrznych pomiędzy poszczególnymi oddziałami oraz w obrębie oddziałów. Wyłączenie w sprawozdaniu łącznym dotyczące kosztów i przychodów ponoszonych w roku obrotowym oraz salda należności i zobowiązań i innych rozliczeń pomiędzy oddziałami dokonywane są wg stanu na dzień sporządzenia sprawozdań wymienionych w pkt.C.1.a-e.

3. Sprawozdanie finansowe sporządzane jest w języku polskim i w walucie polskiej. Jednostkowe sprawozdania finansowe oddziałów mających siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej są sporządzane w złotych na podstawie zapisów księgowych operacji gospodarczych przeliczanych z walut obcych na bieżąco w trakcie roku obrotowego.

4. Sprawozdania z wykonania planu finansowego oraz wykorzystania przyznanej dotacji sporządzane jest z uwzględnieniem ustawy o finansach publicznych zgodnie ze szczegółowością określoną przez dysponenta części 67 budżetu państwa "Polska Akademia Nauk", a w przypadku braku takich regulacji, na podstawie aktualnie obowiązujących wewnętrznych przepisów PAN. Kwalifikacja kosztów i przychodów do sprawozdania odbywa się zgodnie z kategoryzacją kosztów (Załączniku nr. 10). Sprawozdanie łączne sporządzane jest z uwzględnieniem zasad dotyczących wyłączenia wymienionych w pkt.C.2. Dane źródłowe do sporządzenia jednostkowego sprawozdania oddziału obejmują zapisy księgowe w ujęciu kont analitycznych oraz w ujęciu zadań operacyjnych. Zadania operacyjne wskazują źródło finansowania kosztów, wydatków, przychodów, wpływów. Źródłem danych o wykonaniu planu finansowego w zakresie dotacji z budżetu państwa w rozdziałach 73010, 73011, 73095 jest stan wykorzystania planu w ujęciu memoriałowym i kasowym wykazany w zadaniach operacyjnych. Szczegółowość i poziom grupowania danych w planie i wykonaniu zadań operacyjnych określa załącznik nr.3.

5. Sprawozdania sporządzane są na podstawie zapisów księgowych i są zgodne z zestawieniem obrotów i sald sporządzanym wg stanu na dzień kończący okres sprawozdawczy objęty sprawozdaniem. Zestawienie obrotów i sald sporządzane jest niezwłocznie po zamknięciu okresu księgowego i zapisane w postaci elektronicznej w formacie PDF.

6. Podstawę do korekty sprawozdań w przypadku zamkniętych okresów księgowych stanowią zestawienia pomocnicze obejmujące:

a) dane z zestawień obrotów i sald dotyczących tych okresów,

b) zapisy księgowe korygowane ujmowane w następnych okresach księgowych.

7. Dane liczbowe zawarte w poszczególnych składnikach sprawozdania finansowego

podaje się w złotych i groszach.

II. 

Dowody księgowe

1. Podstawą zapisów w księgach rachunkowych są dowody księgowe stwierdzające dokonanie operacji gospodarczej, zwane dalej "dowodami źródłowymi".

Dowody źródłowe dzieli się na:

a) zewnętrzne obce - otrzymane od kontrahentów,

b) zewnętrzne własne - przekazywane w oryginale kontrahentom,

c) wewnętrzne - dotyczące operacji wewnątrz jednostki.

2. Wpływ źródłowego dowodu księgowego do oddziału powinien być odnotowany w rejestrze prowadzonym wg zasad stosowanych przez poszczególne oddziały.

3. Podstawą zapisów mogą być również sporządzone przez jednostkę dowody księgowe:

a) zbiorcze - służące do dokonania łącznych zapisów zbioru dowodów źródłowych, które muszą być w dowodzie zbiorczym pojedynczo wymienione,

b) korygujące poprzednie zapisy,

c) zastępcze - wystawione do czasu otrzymania zewnętrznego obcego dowodu źródłowego,

d) rozliczeniowe - ujmujące już dokonane zapisy według nowych kryteriów klasyfikacyjnych.

4. W przypadku uzasadnionego braku możliwości uzyskania zewnętrznych obcych dowodów źródłowych, zezwala się na udokumentowanie operacji gospodarczej za pomocą księgowych dowodów zastępczych, sporządzonych przez osoby dokonujące tej operacji. Dowodów zastępczych nie stosuje się w odniesieniu do operacji gospodarczych, których przedmiotem są zakupy opodatkowane podatkiem od towarów i usług oraz skup metali nieżelaznych od ludności.

5. Przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera za równoważne z dowodami źródłowymi uważa się zapisy w księgach rachunkowych, wprowadzane automatycznie za pośrednictwem komputerowych nośników danych, gdyż podczas rejestrowania tych zapisów zapewnione są następujące warunki:

a) możliwe jest stwierdzenie źródła ich pochodzenia oraz ustalenie osoby odpowiedzialnej za ich wprowadzenie,

b) stosowana procedura zapewnia sprawdzenie poprawności przetworzenia odnośnych danych oraz kompletności i identyczności zapisów,

c) dane źródłowe w miejscu ich powstania są odpowiednio chronione, w sposób zapewniający ich niezmienność, przez okres wymagany do przechowywania danego rodzaju dowodów księgowych,

d) uzyskują one trwale czytelną postać zgodną z treścią odpowiednich dowodów księgowych.

6. Dowód księgowy powinien zawierać co najmniej:

a) określenie rodzaju dowodu i jego numeru identyfikacyjnego,

b) określenie stron (nazwy, adresy) dokonujących operacji gospodarczej,

c) opis operacji oraz jej wartość, jeżeli to możliwe, określoną także w jednostkach naturalnych,

d) datę dokonania operacji, a gdy dowód został sporządzony pod inną datą - także datę sporządzenia dowodu,

e) podpis wystawcy dowodu oraz osoby, której wydano lub od której przyjęto składniki aktywów,

f) stwierdzenie sprawdzenia i zakwalifikowania dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych przez wskazanie miesiąca oraz sposobu ujęcia dowodu w księgach rachunkowych (dekretacja), podpis osoby odpowiedzialnej za te wskazania. Czynności te odbywają się na zasadach określonych w pkt. 11.

7. Dowód księgowy opiewający na waluty obce należy przeliczyć na złote polskie według średniego kursu NBP na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień poniesienia kosztu. Przeliczenie operacji na złote polskie odbywa się automatycznie w programie FK po wprowadzeniu kwoty waluty i wybraniu daty dowodu źródłowego. Wydatki z tytułu operacji gospodarczych realizowanych przez oddziały z siedzibą poza granicami RP realizowane w walucie ze środków przyznanej dotacji - przeliczane są metodą FIFO po kursie z dnia otrzymanej transzy. Kontrola wydatkowanych środków dotacji przez oddziały z siedzibą poza granicami kraju odbywa się automatycznie w programie FK na podstawie tzw. magazynu walut.

8. Dowody księgowe powinny być kompletne, wolne od błędów rachunkowych oraz rzetelne, co oznacza zgodność z rzeczywistym przebiegiem operacji gospodarczej, którą dokumentują. Niedopuszczalne jest dokonywanie w dowodach księgowych wymazywania i przeróbek.

9. Błędy w dowodach źródłowych zewnętrznych obcych i własnych można korygować jedynie przez wysłanie kontrahentowi odpowiedniego dokumentu zawierającego sprostowanie, wraz ze stosownym uzasadnieniem, chyba że inne przepisy stanowią inaczej.

10. Błędy w dowodach wewnętrznych mogą być poprawiane przez skreślenie błędnej treści lub kwoty, z utrzymaniem czytelności skreślonych wyrażeń lub liczb, wpisanie treści poprawnej i daty poprawki oraz złożenie podpisu osoby do tego upoważnionej, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej. Nie można poprawiać pojedynczych liter lub cyfr.

11. Jeżeli jedną operację dokumentuje więcej niż jeden dowód lub więcej niż jeden egzemplarz dowodu, sposób postępowania z każdym z nich ustalono w Instrukcji obiegu dokumentów, gdzie wskazano, który dowód lub jego egzemplarz będzie podstawą do dokonania zapisu.

12. Wprowadzenie do ksiąg rachunkowych operacji gospodarczej określonej w dowodzie źródłowym odbywa się na podstawie dekretacji. Jeśli organizacja pracy służb księgowych przewiduje dekretację dokumentu w sposób ręczny, dekretacja ta powinna być zamieszczona na dokumencie źródłowym. Dekretacja dokumentu możliwa jest poprzez wydruk dokumentu pomocniczego z zamieszczoną dekretacją dokonywaną po zaksięgowaniu dokumentu źródłowego w programie FK. Dokument księgowy zawierający dekretację oznaczony jest symbolem i datą dokumentu źródłowego pod jakimi figurują w programie FK oraz danymi osoby księgującej. Dostęp osób uprawnionych do programu FK odbywa się zgodnie z zasadami stosowanymi w PAN w zakresie bezpieczeństwa informatycznego. Cechy dowodu wraz z informacją o osobie księgującej znajdują się w bazie dowodów zaksięgowanych. Dowód księgowy w formie papierowej możliwy jest do zidentyfikowania w programie FK włącznie z danymi osoby księgującej. Osoba z udzielonym pełnomocnictwem kierownika jednostki wyznacza osoby uprawnione do:

* dekretacji dokumentów księgowych,

* wprowadzania dokumentów do bufora,

* księgowania dokumentów.

Odpowiedzialność za treść ekonomiczną zaksięgowanych dokumentów ponosi osoba wyznaczona przez kierownika jednostki do prowadzenia ksiąg rachunkowych oddziału.

13. W programie Advantec dowody księgowe wprowadzane są z określeniem daty kalendarzowej oznaczającej:

data księgowania - data z okresu księgowego do którego zaliczono operację gospodarczą, zgodna z nr. miesiąca kalendarzowego

data wpisu - data określająca moment wykonania czynności zaksięgowania dowodu w księgach rachunkowych, oznaczająca dokonanie trwałego zapisu w księdze głównej

data otrzymania - dla dowodów obcych jest datą wpływu dowodu do dziennika podawczego oddziału,

data wystawienia - data określona przez wystawcę na dowodzie obcym

data zakupu - data określona przez wystawcę na dowodzie obcym w przypadku braku wskazania daty, przyjmuje się datę wystawienia dowodu

data faktury - data określająca dzień wystawienia dowodu własnego sprzedaży

data sprzedaży - data ujęcia operacji do okresu księgowego,

data VAT - data ujęcia operacji w rejestrze VAT, gdzie nr. miesiąca oznacza okres VAT w rejestrze podatkowego

termin płatności - data określająca ostateczny dopuszczalny termin zapłaty za dowód źródłowy własny,

termin zapłaty - data określająca ostateczny dopuszczalny termin zapłaty za dowód źródłowy obcy wskazany na dokumencie źródłowym przez dostawcę,

data zapłaty - data określająca dzień dokonania zapłaty za dowód źródłowy obcy lub własny. Dla wyciągu bankowego jest to data dokonanej operacji bankowej. Dla raportu kasowego jest to data wystawienia dowodu przyjęcia lub wypłaty gotówki,

data kurs - data określająca dzień wg którego dokonano przeliczenia operacji gospodarczej wg kursu średniego NBP; dla operacji dokumentującej sprzedaż, jest to dzień poprzedzający datę sprzedaży

14. Dokumenty księgowe wprowadzane są do programu FK z zastosowaniem symboliki określonej w wykazie symboli dowodów księgowych (załącznik nr.4).

III. 

Stosowane zasady wyceny aktywów

Wycena składników aktywów ujmowanych w sprawozdaniu finansowym wyrażanych w walutach obcych przeliczne są na walutę polską wg kursu średnim NBP obowiązującego na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego.

A. 

Aktywa trwałe

1. Wartości niematerialne i prawne (bilans poz. AA.)

Za wartości niematerialne i prawne uznaje się nabyte, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki o wartości powyżej 3 500,00 zł netto.

Aktywa o wartości do 3 500,00 zł netto można zaliczyć bezpośrednio w koszty zużycia materiałów w miesiącu zakupu tych aktywów, z jednoczesnym wprowadzeniem do ksiąg pomocniczych.

Wartości niematerialne i prawne wyceniane są według cen nabycia (lub kosztów wytworzenia) pomniejszonych o dotychczasowe umorzenie. Amortyzację rozpoczyna się w miesiącu następującym po miesiącu oddania do użytkowania i nalicza się wg stawek amortyzacyjnych wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przy zastosowaniu metody liniowej. Wartości niematerialne i prawne stanowiące równowartość nabytych praw autorskich finansowane podlegają ewidencji w księdze pomocniczej wg tytułów. Finansowane ze środków dotacji celowej oraz z źródeł pozabudżetowych o wartości powyżej 3.500 zł i okresie użytkowania powyżej 1 roku podlegają amortyzacji w okresie 2 letnim. Finansowane ze środków dotacji podmiotowej oraz ze środków pozabudżetowych o wartości poniżej 3.500 zł i okresie użytkowania do 1 roku kwalifikowane są do zakupu aktywów trwałych zaliczanych jednorazowo w koszty.

Nie rzadziej niż na dzień bilansowy dokonuje się inwentaryzacji posiadanych wartości niematerialnych i prawnych w drodze weryfikacji. Na tej podstawie ustala się tytuły podlegające ewentualnym odpisom aktualizacyjnym.

2. Środki trwałe (bilans poz. A.II.1)

Za środki trwałe uznaje się składniki majątkowe o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki o wartości przekraczającej 3 500,00 zł netto.

Aktywa o wartości do 3 500,00 zł netto można zaliczyć bezpośrednio w koszty zużycia materiałów w miesiącu zakupu tych aktywów z jednoczesnym wprowadzeniem do ksiąg pomocniczych..

Środki trwałe wyceniane są według cen nabycia (lub kosztów wytworzenia) pomniejszonych o dotychczasowe umorzenie. Kwalifikacja środków trwałych do poszczególnych pozycji bilansowych odbywa się zgodnie z załącznikiem "Wykaz powiązań pozycji bilansu z kontami ZPK (AKTYWA)" (załącznik nr.5).

Amortyzację rozpoczyna się w miesiącu następującym po miesiącu oddania środka trwałego do użytkowania i nalicza się wg stawek amortyzacyjnych wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a także ustalonych indywidualnie.

Amortyzacja oblicza jest z zastosowaniem metody liniowej. W sprawozdaniu finansowym wykazywane są aktywa trwałe w wartości ewidencyjnej pomniejszonej o umorzenie naliczone narastająco do dnia bilansowego.

W pozycji bilansowej ujmuje się kompletne nabyte lub wytworzone środki trwale, po przeniesieniu z pozycji bilansowej środki trwałe w budowie.

Środki trwałe przyjęte w leasing w związku z art. 3 ust. 6 ustawy o rachunkowości kwalifikuje wszystkie umowy najmu, dzierżawy i podobne, w tym leasingowe zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

3. Środki trwałe w budowie (bilans poz. A.II.2)

Środki trwałe w budowie są zaliczane do aktywów trwałych i obejmują środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego. Wycenia się je w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Nie rzadziej niż na dzień bilansowy dokonuje się inwentaryzacji niezakończonych zadań inwestycyjnych w drodze weryfikacji, potwierdzonej stosownym protokołem. Na tej podstawie ustala się tytuły podlegające ewentualnym odpisom aktualizacyjnym.

Ewidencji jako środki trwałe w budowie podlegają zakupy aktywów trwałych niezależnie, czy kompletne i zdatne do użytku, czy podlegają montażowi. Ewidencja w księdze głównej zapewnia możliwość określenia źródeł finansowania i tytułów inwestycyjnych. W przypadku zakończenia inwestycji lub gdy środek trwały jest zdatny do użytku następuje przeniesienie jego wartości do odpowiedniej grupy inwentarzowej i wykazuje w kategorii rzeczowych aktywów trwałych lub wartości materialnych i prawnych.

4. Należności długoterminowe (bilans poz. A.III)

Do należności długoterminowych zalicza się tytuły wymagalne w okresie dłuższym niż 12 najbliższych miesięcy. Należności długoterminowe wycenia się:

a) na dzień ich powstania według wartości nominalnej, a jeżeli są wyrażone w walucie obcej podlegają przeliczeniu według kursu średniego NBP na ten dzień lub po kursie ustalonym w innym wiążącym jednostkę dokumencie (np. celnym),

b) na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności, pomniejszonej o dokonane w uzasadnionych przypadkach odpisy aktualizujące.

Należności wyrażone w walutach obcych przelicza się według kursu średniego danej waluty ustalonego przez NBP na ten dzień. Odpisu aktualizującego wartość należności dokonuje się metodą szczegółowej identyfikacji odbiorcy. Nie stosuje się odpisu ogólnego.

5. Inwestycje długoterminowe (bilans poz. A.IV)

Polska Akademia Nauk nie prowadzi inwestycji długoterminowych. W momencie wystąpienia podobnych zdarzeń zostaną ustalone stosowne zasady wyceny. Do długoterminowych aktywów finansowych kwalifikowane są udziały PAN posiadane w spółkach prawa handlowego. Wycena posiadanych udziałów odbywa się zgodnie z ustawą o rachunkowości w cenie nabycia pomniejszone o trwałą utratę wartości. Posiadane udziały podlegają aktualizacji poprzez utworzenie odpisów z tytułu trwałej utraty wartości. Podstawę do utworzenia odpisu stanowi bieżąca sytuacja spółki wynikająca ze sprawozdania finansowego ustalanego na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego zatwierdzonego przez zgromadzenie wspólników. Udziały w innych podmiotach, do których prawo posiadania wynika z zawartych umów członkostwa, podlegają potwierdzenia sald na dzień sporządzenia łącznego sprawozdania finansowego.

6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (bilans poz. A.V)

Kategorie kwalifikowane do pozycji bilansowej w Polskiej Akademii Nauk nie występują. W momencie wystąpienia zdarzeń kwalifikowanych do wymienionej pozycji bilansowej zostaną ustalone stosowne zasady wyceny.

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Polska Akademia Nauk nie ustala aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego w związku z art. 37 ust. 10 ustawy o rachunkowości.

Inne rozliczenia międzyokresowe

Stanowią wiarygodnie określone wydatki powstałe w wyniku zdarzeń przeszłych, które dotyczą okresów późniejszych niż okres 12 miesięcy od dnia bilansowego i spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych. Do pozycji mogą być zakwalifikowane koszty zadań remontowych finansowanych ze środków obcych w okresie dłuższym niż 1 rok kalendarzowy o ile wymaga tego podmiot finansujący.

B. 

Aktywa obrotowe

1. Zapasy (bilans poz. B.I)

* za materiały (bilans poz.B.I.1) uznawane są składniki majątkowe- nabyte w celu zużycia na potrzeby własne. Materiały zakupione w ilościach przeznaczonych do bieżącego zużycia, jeśli nie są magazynowane, nie podlegają wycenie na dzień bilansowy. Poszczególne oddziały określają w oddzielnym wykazie składniki majątkowe zaliczane do materiałów kwalifikowanych jako materiały podlegające magazynowaniu. Wykaz określa: co najmniej nazwę magazynu, lokalizację magazynu, informację czy za materiały pozostawione w magazynie została powierzona pisemnie odpowiedzialność materialna. Kierownik oddziału sporządza wykaz dla tej pozycji bilansowej;

* do produkcji w toku (bilans poz.B.I.2) kwalifikowana jest produkcja niezakończoną- oznaczająca aktywowaną wartość kosztów produkcji, w tym również kosztów bezpośrednich realizowanych prac naukowo - badawczych realizowanych ze środków podlegających rozliczeniu; do pozycji nie kwalifikowane są koszty ogólnego zarządu określone przez finansującego w zawartej umowie jako dopuszczalny poziom kosztów pośrednich projektów. Szczegółowe zasady ewidencji projektów badawczych opisane zostały w załączniku nr. 14. W końcu roku obrotowego saldo kont produkcji niezakończonej prowadzonej wg rodzajów działalności są aktywowane i wprowadzane do bilansu. Salda konta uwzględniane są w zmianie stanu produktów. Produkcja niezakończoną podlegająca kontynuacji kolejnym roku obrotowym przenoszona jest na konto działalności celem dalszego gromadzenia ponoszonych kosztów. Z chwilą zakończenia zadania produkcyjnego lub projektu badawczego następuje ustalenie kosztu własnego sprzedaży poprzez przeniesienie całkowitych zapisów.

* za produkty gotowe (bilans poz.B.1.3) uznawane są składniki majątkowe - uznaje się wytworzone przez jednostkę wyroby i usługi, przeznaczone do sprzedaży. Do produktów gotowych zaliczane są zwierzęta hodowlane nie stanowiące stada podstawowego, czyli zaliczane do aktywów trwałych. Wycena odbywa się z zachowaniem ostrożności wyceny, z uwzględnieniem rodzaju składnika majątkowego. Kierownik oddziału określa produkty gotowe podlegające magazynowaniu w wykazie składników majątku podlegającego magazynowaniu;

* do towarów (bilans poz.B.1.4) zaliczane są składniki majątkowe- zakupione w celu dalszej ich odsprzedaży. Kierownik oddziału określa towary podlegające magazynowaniu w wykazie składników majątku podlegającego magazynowaniu.

* W przypadku utrzymywania na stanie zapasów materiałów w magazynie o średniej wartości w skali roku na koniec miesiąca nie przewyższającej jednomiesięcznego zużycia możliwe jest zarachowanie w koszty zakupu jednorazowo, bez obowiązku prowadzenia ewidencji magazynowej wartościowej. Zapasy materiałowe w takich przypadkach są ewidencjonowane ilościowo.

* Zapasy artykułów żywnościowych i akcyzowych podlegają wycenie w ewidencji ilościowo - wartościowej.

* Wycena zapasów magazynowych podlagających składowaniu odbywa się w cenie zakupu, a dla zapasów wytworzonych w procesie produkcyjnym w cenie wytworzenia. Rozchody zapasów magazynowych odbywają się zgodnie z metodą FIFO.

2. Należności krótkoterminowe (bilans poz. B.II).

Na dzień powstania, należności wycenia się w wartości nominalnej. Na dzień bilansowy należności wyceniane są kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności, tj. po ewentualnym pomniejszeniu o odpisy aktualizujące ich wartość z tytułu trwałej utraty ich wartości.

Odsetki za zwłokę nalicza się i ewidencjonuje na bieżąco, ale księguje się jeżeli należność jest przeterminowana i istnieje uzasadnione prawdopodobieństwo ściągnięcia należności wraz z odsetkami. Odpisy aktualizujące należności tworzone są w przypadku:

a) istnienia realnego ryzyka braku spłaty należności spowodowanej zaniechania działalności, upadłości lub potwierdzonej niewypłacalności dłużnika,

b) podjęcia decyzji o dochodzeniu należności na drodze sądowej,

c) naliczenia odsetek od należności niespłaconych,

d) naliczenia dodatkowych kosztów wynikających z wyroku sądowego bądź lub od podmiotów zajmujących się egzekucją.

Odpisy aktualizujące tworzone są do wysokości:

a) 0% należności jeżeli zapłata nie nastąpiła przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy,

b) 50% należności jeżeli zapłata nie nastąpiła w przedziale czasowym 6-12 miesięcy,

c) 100% należności jeżeli zapłata nie nastąpiła przez okres dłuższy niż 12 miesięcy.

Umorzenie należności jest możliwe na zasadach określonych w przepisach ustawy o finansach publicznych, a w przypadku braku takich przepisów na podstawie prawomocnego wyroku sądowego lub po wyczerpaniu wszelkich możliwych prób egzekwowania należności, w tym uzyskaniu informacji od organu egzekucyjnego o braku możliwości spłaty.

3. Należności od jednostek powiązanych (bilans poz.B.II.1)

Polska Akademia Nauk jest państwową jednostką naukową w związku z czym nie jest zaliczana do spółek prawa handlowego i nie podlega obowiązkowi ewidencjonowania należności od jednostek powiązanych.

4. Należności od jednostek pozostałych (bilans poz.B.II.2)

* do należności z tytułu dostaw i usług (bilans poz.B.II.2.a)

* jako należności z tytułu podatku, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych (bilans poz.B.II.2.b) - kwalifikowane są należności wynikające z rozrachunków publicznoprawnych, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.

Do tej pozycji aktywów zaliczana jest dla poszczególnych oddziałów:

- nadpłata podatku dochodowego od osób fizycznych,

- nadpłata podatku od nieruchomości,

- nadpłata podatku od środków transportu,

- zwrot cła oraz kwoty wpłacone na poczet zabezpieczeń celnych,

- nadpłaty z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Funduszu Pracy,

- nadpłat z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych,

- nadpłat z tytułu podatku VAT,

- nadwyżki naliczonego nad należnym podatkiem VAT,

* do pozycji inne należności (bilans poz.B.II.2.c) - zaliczane są należności niedochodzone na drodze sądowej oraz wynikające z rozrachunków z innych tytułów niż publicznoprawne lub dostawy i usługi, a w szczególności:

- należności od pracowników ze stosunku pracy, z tytułu udzielonych zaliczek na koszty podróży służbowych, zaliczek na zakupy, udzielonych pożyczek, niedoborów dochodzonych przez jednostkę lub zasądzonych przez sąd. Zaliczki udzielane pracownikom mogą być w formie wpłat na wyodrębniony rachunek bankowy do którego przypisane są imienne karty płatnicze z maksymalnym limitem środków. Korzystanie z karty płatniczej jest możliwe pod warunkiem podpisania umowy z pracownikiem (zaliczkobiorcą) i dobrowolnym poddaniu się egzekucji na wypadek braku terminowej spłaty. Potrącenie zaległości może się odbyć z przysługującego zaliczkobiorcy wynagrodzenia

- należności z tytułu sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych, inwestycji w nieruchomości, papierów wartościowych,

- odszkodowania należne z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych,

- należności kwalifikowane jako rozliczenia wewnętrzne pomiędzy oddziałami i w obrębie oddziałów podlegające wykazaniu w sprawozdaniach jednostkowych, a wyłączeniu na poziomie sprawozdania łącznego,

* do pozycji należności dochodzonych na drodze sądowej (bilans poz.B.II.2.c) - zaliczane są należności skierowane na drogę postępowania sądowego. W sprawozdaniu finansowym podlegają wykazaniu należności po uwzględnieniu utworzonych odpisów aktualizujących.

* egzekwowanie należności- odbywa się na podstawie instrukcji windykacji należności (załącznik nr. 12).

5. Inwestycje krótkoterminowe (bilans poz. B.III)

* Krótkoterminowe aktywa finansowe

Polska Akademia Nauk nie dokonuje inwestycji w krótkoterminowe aktywa finansowe w postaci papierów wartościowych. Krajowe środki pieniężne Akademii gromadzone są na rachunkach bankowych w Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK). Środki pieniężne oddziałów z siedzibą za granicą RP gromadzone są na rachunkach w bankach zagranicznych. Środki pieniężne krajowe zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych podlegają przekazaniu w depozyt Ministrowi Finansów (MF). Deponowanie środków pieniężnych może odbywać się w formie lokat terminowych lub w systemie lokat overnight. Zdeponowane środki przekazywane są na wyodrębnione rachunki bankowe prowadzone przez BGK. Środki pozostające w depozycie u MF ewidencjonowane są jako środki pieniężne w drodze. W PAN uznaje się, że deponowaniu u MF nie podlegają środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej, środki pieniężne projektów badawczych, środków pieniężnych dotacji budżetowych.

* środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

- środki pieniężne w kasie wycenia się według wartości nominalnej. Postępowanie w zakresie obrotu gotówkowego określa instrukcja kasowa (załącznik nr. 11),

- środki pieniężne na rachunkach bankowych wyceniane są w wartości nominalnej,

- do innych środków pieniężnych kwalifikowane są środki niezakwalifikowane do ww. kategorii, a w szczególności: środki pieniężne w drodze na przełomie roku obrotowego, weksle, czeki obce, czeki podróżne i inne dokumenty płatne w okresie 3 miesięcy od dnia wystawienia,

- lokaty terminowe o okresie zapadalności krótszym niż 3 miesiące wraz z odsetkami naliczonymi na dzień bilansowy,

* inne aktywa pieniężne- wycenia się w wartości nominalnej, obejmują one niekwalifikujące się do poprzednich pozycji (środków pieniężnych), a w szczególności: weksle i czeki obce o terminie płatności dłuższym niż 3 miesiące, należne jednostce dywidendy od spółek, w których jednostka posiada udziały lub akcje.

* inne inwestycje krótkoterminowe

Polska Akademia Nauk nie dokonuje inwestycji w tej pozycji aktywów.

6. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (bilans poz. B.IV)

Do krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych zaliczane są:

* opłacone przez jednostkę z góry za przyszły rok- czynsze, ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenia osobowe, prenumerata,

* koszty trwających jeszcze prac rozwojowych- które po pozytywnym zakończeniu zostaną zaliczone do wartości niematerialnych i prawnych,

* koszty pośrednie realizowanych projektów badawczych- które podlegają rozliczeniu (sprzedaży) z podmiotem finansującym. Koszty rozliczane są po zakończeniu projektu w ostatnim roku jego realizacji, chyba że umowa z podmiotem finansującym określa inny sposób rozliczenia. Wartość naliczenia kosztów pośrednich projektów określa umowa z instytucją finansującą. Koszty pośrednie są rozliczane poprzez pomniejszanie kosztów ogólnych do wysokości dopuszczalnej w umowie. Salda analityczne konta "rozliczenia międzyokresowe kosztów działalności naukowej" wg tytułów realizowanych projektów wskazują na wartość poniesionych kosztów pośrednich. Szczegółowe zasady ewidencji projektów badawczych opisane zostały w załączniku nr. 14.

* koszty prac remontowych odtworzeniowych (nie zaliczane do inwestycji, nie sklasyfikowane w planie finansowym jako wydatki majątkowe, nie podnoszące standardu obiektu, podlegają rozliczeniu w koszty działalności bieżącej jednorazowo, po zakończeniu zadania.

IV. 

Stosowane zasady wyceny pasywów

Wycena składników pasywów ujmowanych w sprawozdaniu finansowym wyrażanych w walutach obcych przeliczne są na walutę polską wg kursu średnim NBP obowiązującego na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego.

A. 

Kapitały (fundusz własny)

1. Kapitał (fundusz) podstawowy (bilans pasywa poz. A.I)

* pozycja bilansowa fundusz statutowy w podziale na fundusz statutowy w środkach trwałych oraz fundusz statutowy w środkach obrotowych. Fundusz statutowy w środkach trwałych stanowi odzwierciedlenie równowartości aktywów trwałych netto po uwzględnieniu równowartości wartości netto aktywów finansowanych ze źródeł obcych w tym z dotacji budżetowych. Wynik finansowy poprzedniego roku obrotowego przenoszony jest na fundusz statutowy w środkach obrotowych po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego przez Zgromadzenie Ogólne Polskiej Akademii Nauk.

2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (bilans pasywa poz. A.II)

* pozycja pasywów nie występuje w odniesieniu do Polskiej Akademii Nauk,

3. Udziały (akcje) własne (bilans pasywa poz. A.III)

* pozycja pasywów nie występuje w odniesieniu do Polskiej Akademii Nauk,

4. Kapitał (fundusz) zapasowy (bilans pasywa poz. A.IV)

* pozycja pasywów nie występuje w odniesieniu do Polskiej Akademii Nauk,

5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny (bilans pasywa poz. A.V)

* pozycja pasywów może wystąpić w sytuacji nałożenia takiego obowiązku na podstawie odrębnych przepisów, nie występuje w odniesieniu do Polskiej Akademii Nauk.

6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe (bilans pasywa poz. A.VI)

* pozycja pasywów nie występuje w odniesieniu do Polskiej Akademii Nauk,

7. Zysk/Strata z lat ubiegłych (bilans pasywa poz. A.VII)

* pozycja bilansowa obejmuje skutki korekty błędu (podstawowego) popełnionego w poprzednich latach obrotowych, uznanego za błąd istotny. Jeżeli błąd popełniony w poprzednich latach obrotowych jest uznany za nieistotny, to jego ujęcie wymaga jedynie dokonania zapisów w wyniku finansowym bieżącego roku obrotowym. Skutki błędu nieistotnego wpływają odpowiednio na zysk lub stratę netto bieżącego roku obrotowego. Za błąd istotny uznaje się kwotę stanowiącą równowartość 0,1% sumy bilansowej w odniesieniu do pozycji bilansowych lub 0,1% sumy rocznych przychodów ogółem w przypadku pozycji wpływających na ustalenie wyniku finansowego.

8. Zysk/Strata netto (bilans pasywa poz. A.VIII)

* pozycja pasywów uwzględnia wynik finansowy roku obrotowego. Wynik finansowy roku obrotowego podlega rozliczeniu na fundusz statutowy w środkach obrotowych po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego przez Zgromadzenie Ogólne Polskiej Akademii Nauk.

9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (bilans pasywa poz. A.IX)

* pozycja pasywów nie występuje w odniesieniu do Polskiej Akademii Nauk.

B. 

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

(bilans pasywa poz. B.I.)

1. Rezerwy na zobowiązania (bilans pasywa poz. B.I)

* Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne- pozycja pasywów obejmuje naliczenie z tytułu przyszłych świadczeń emerytalnych, rentowych, nagród jubileuszowych z podziałem na długoterminowe (przypadające do zapłaty w okresie dłuższym niż 12 miesięcy) i krótkoterminowe (przypadające do zapłaty w okresie krótszym niż 12 miesięcy). Rezerwy z tytułu niewykorzystanych urlopów wypoczynkowych kwalifikuje się do rezerw krótkoterminowych, a ich wartość ustala się łącznie ze składkami na ubezpieczenia społeczne w części dotyczącej pracodawcy. W pozycji pasywów wykazuje się saldo MA kont analitycznych rozliczeń międzyokresowych kosztów biernych z podziałem na terminy i tytuły utworzonych rezerw. Wyceny rezerw na świadczenia pracownicze wypłacane w okresach dłuższych niż 1 rok ustalane są na podstawie wycen aktuarialnych. Skutki różnic z wyceny przypadające na wynik finansowy bieżący roku obrotowego kwalifikowane są jako zmiana stanu produktów.

* Pozostałe rezerwy- pozycja pasywów obejmuje inne rezerwy nie wymienione wyżej, a w szczególności rezerwy utworzone w związku z prowadzonymi sprawami sądowymi na majątku pozostającym w dyspozycji Akademii. W pozycji pasywów wykazuje się saldo MA kont analitycznych rezerw z podziałem na terminy i tytuły utworzonych rezerw. Zmiany w stanie rezerw wpływają na wynik finansowy poprzez odniesienie skutków do pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych. Kwalifikacja do właściwej pozycji bilansowej z uwzględnieniem terminu odbywa się na podstawie dokumentacji prawnej potwierdzającej przewidywany termin zakończenia sprawy. Brak jednoznacznego terminu wskazuje na kwalifikacje rezerwy jako krótkoterminowej.

2. Zobowiązania długoterminowe (bilans pasywa poz. B.II

* wobec jednostek powiązanych - pozycja pasywów nie występuje w odniesieniu do Polskiej Akademii Nauk,

* wobec pozostałych jednostek - kategoria pasywów obejmująca zobowiązania, które są wymagalne w okresie co najmniej 12 m-cy od dnia bilansowego,

- z tytułu kredytów i pożyczek - w kategorii wykazywane są przewidziane do spłaty kredyty udzielone przez banki i pożyczki udzielone przez instytucje finansowe. Zobowiązania wykazywane są w kwotach wymagających zapłaty, czyli łącznie z odsetkami.

- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych - w tej kategorii w PAN ujmowane są weksle wystawione stanowiące zabezpieczenie zawartych umów gospodarczych lub kredytowych, pożyczkowych, gdy istnieje ryzyko niespłacenia zobowiązania. W przypadku, gdy takie ryzyko nie istnieje w informacji dodatkowej zamieszczana jest informacja nt. wystawionych weksli. Zabezpieczenie w formie weksli nie jest dopuszczalne bez uzyskania pełnomocnictwa szczególnego udzielonego przez kierownika jednostki.

W kategorii pasywów w PAN nie występują inne tytuły dłużnych papierów wartościowych, w tym akcje i obligacje.

- inne zobowiązania finansowe - pozycja bilansowa obejmuje wyłącznie zobowiązania finansowe dotyczące leasingu. Nie dopuszcza się w PAN wykazania i podejmowania zobowiązań z tytułu instrumentów pochodnych.

- inne - kategoria obejmuje zobowiązania nie wymienione wyżej, wynikające z umów cywilnoprawnych lub publicznoprawnych podlegające zapłacie w terminie dłuższym niż 12 miesięcy od dnia bilansowego. Do pozycji bilansowej zalicza się wartość zobowiązań ustalonych w wyniku postępowania układowego (np. ZUS, US) lub naprawczego z zastrzeżeniem wyżej wymienionego okresu spłaty.

3. Zobowiązania krótkoterminowe (bilans pasywa poz. B.III)

* wobec jednostek powiązanych - pozycja pasywów nie występuje w odniesieniu do Polskiej Akademii Nauk,

* wobec pozostałych jednostek - kategoria pasywów obejmująca zobowiązania, które są wymagalne w okresie w terminie do12 miesięcy od dnia bilansowego,

- z tytułu kredytów i pożyczek - w kategorii wykazywane są przewidziane do spłaty kredyty udzielone przez banki i pożyczki udzielone przez instytucje finansowe. Zobowiązania wykazywane są w kwotach wymagających zapłaty, tzn. łącznie z odsetkami,

- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych - kategoria pasywów nie występują w PAN,

- inne zobowiązania finansowe - pozycja bilansowa obejmuje wyłącznie zobowiązania finansowe dotyczące leasingu o okresie spłaty przypadającym do 12 miesięcy. Nie dopuszcza się w PAN wykazania i podejmowania zobowiązań z tytułu instrumentów pochodnych,

- z tytułu dostaw i usług - kategoria pasywów obejmuje rozrachunki z dostawcami krajowymi i zagranicznymi z tytułu zakupu towarów, materiałów, opakowań i usług obcych - bez względu na okres wymagalności zapłaty. Klasyfikacja w sprawozdaniu finansowym w ramach pozycji bilansowej, odbywa się w podziale na zobowiązania do 12 miesięcy i zobowiązania powyżej 12 miesięcy,

- zaliczki otrzymane na dostawy - przedpłaty i zaliczki w wartości netto otrzymane od nabywców na poczet sprzedaży z tytułu dostaw i usług, w tym potwierdzone fakturami VAT, które będą zrealizowane. Pełna zapłata z tytułu sprzedaży dostaw i usług przyjęta w formie wpłaty gotówkowej lub bezgotówkowej zaliczana jest do rozliczeń międzyokresowym długoterminowych o okresie poprzedzającym dokonanie sprzedaży dłuższym niż 12 miesięcy lub krótkoterminowych o okresie poprzedzającym dokonanie sprzedaży krótszym niż 12 miesięcy,

- zobowiązania wekslowe - w kategorii w PAN ujmowane weksle o okresie spłaty do 12 miesięcy od dnia bilansowego, wystawione przez oddziały, a stanowiące zabezpieczenie zawartych umów gospodarczych lub kredytowych, pożyczkowych, gdy istnieje ryzyko niespłacenia zobowiązania. W przypadku, gdy takie ryzyko nie istnieje w informacji dodatkowej zamieszczana jest informacja nt. wystawionych weksli. Zabezpieczenie w formie weksli nie jest dopuszczalne bez uzyskania pełnomocnictwa szczególnego udzielonego przez kierownika jednostki.

- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń - w tej kategorii wykazuje się zobowiązania wynikające z rozrachunków publicznoprawnych z tytułu wszelkich podatków i opłat o charakterze publicznoprawnym, do których stosuje się przepisy Ordynacji podatkowej. Oddziały ewidencjonują: podatki i opłaty wnoszone na rzecz samorządu terytorialnego, podatki z tytlu prowadzonej działalności, podatki, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz pracy i inne opłaty wynikające z obowiązków pracodawcy, w tym wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Polska Akademia Nauk nie jest zobowiązana do zapłaty składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na podstawie ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy. Podatek dochodowy od osób prawnych odprowadzany jest w imieniu oddziałów na poziomie Kancelarii Akademii. Zobowiązania z tytułu podatku VAT rozliczanego przez Kancelarię Akademii, podlegają wykazaniu w sprawozdaniu jednostkowym oddziału na dzień bilansowy. Zobowiązania z tytułu podatku VAT podlega zapłacie przez Kancelarię Akademii, a rozliczenia pomiędzy Kancelarią PAN i oddziałami podlegają wyłączeniu na poziomie sprawozdania łącznego. Szczegółowe zasad postępowania w zakresie podatku VAT i PDOP określa załącznik do niniejszej polityki "Zasady postępowania w zakresie rozliczeń z tytułu podatku VAT i CIT" (załącznik nr.9),

- z tytułu wynagrodzeń - kategoria obejmuje wartość niewypłaconych na dzień bilansowy wynagrodzeń osobowych i bezosobowych przysługujących pracownikom na podstawie zatwierdzonych do wypłaty list wynagrodzeń. Do pozycji bilansowej zaliczane są również zobowiązania wobec osób nie prowadzących działalności gospodarczej podlegającej rejestracji, a wykonujących prace na podstawie umów zlecenia i o dzieło wynagrodzenia,

- inne - pozycja bilansowa uwzględnia wykazuje się zobowiązania płatne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego, niekwalifikujące się do wykazania w wymienionych wyżej pozycjach. Do kategorii zaliczane są zobowiązania wynikające z rozrachunków z pracownikami nie klasyfikowane do wynagrodzeń, zobowiązania wobec jednostek i osób fizycznych z tytułu pobranych od nich kaucji, zobowiązania wynikające z rozrachunków z właścicielami, wspólnikami z tytułu uchwalonej, lecz nieodebranej dywidendy i inne,

* fundusze specjalne - kategoria wykazuje stan niewykorzystanych funduszy specjalnych tworzonych na podstawie odrębnych przepisów prawa wg. stanu na dzień bilansowy,

- Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych - w oddziałach będących odrębnym pracodawcą tworzone są odpisy na podstawie ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych. Gospodarowanie środkami funduszu odbywa się na podstawie ustawy i regulaminów zatwierdzonych przez poszczególnych pracodawców. Środki funduszu z tytułu bieżącego naliczenia podlegają przekazaniu na wyodrębniony rachunek bankowy.

W przypadku nieprzekazania środków na wyodrębniony rachunek bankowy, koszty funduszu nie stanowią kosztów uzyskania przychodów przy ustaleniu podstawy opodatkowania podatku dochodowego od osób prawnych.

Niewykorzystane środki pochodzące z naliczenia bieżącego roku gospodarczego, przechodzą na rok następny. Analityka kont funduszu umożliwiają ustalenie sposobu gospodarowania funduszem w trakcie roku gospodarczego. W końcu roku salda kont analitycznych podlegają przeksięgowaniu na konto funduszu z lat ubiegłych. Saldo końcowe funduszu podlega weryfikacji z uwzględnieniem sald środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym działalności socjalnej oraz udzielonej pomocy finansowej podlegającej zwrotowi na konto bankowe funduszu.

4. Rozliczenia międzyokresowe (bilans pasywa poz. B.IV)

* ujemna wartość firmy - pozycja pasywów nie występuje w odniesieniu do Polskiej Akademii Nauk,

* inne rozliczenia międzyokresowe - do tej kategorii pasywów zalicza się długo i krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe.

- do długoterminowych rozliczeń międzyokresowych zaliczane: są dotacje, dopłaty, subwencje w tym również ze środków UE i innych środków zagranicznych, otrzymane na sfinansowanie nabycia, budowy aktywów trwałych, prac naukowo- badawczych, jeżeli odrębne przepisy nie wskazują na obowiązek ich ujęcia jako zwiększenie kapitałów (funduszy) własnych. Do tej kategorii pasywów zaliczane są zdarzenia przewidziane do realizacji lub rozliczenia przez okres dłuższy niż 12 miesięcy.

- do krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych zaliczane: są dotacje, dopłaty, subwencje w tym również ze środków UE i innych środków zagranicznych, otrzymane na sfinansowanie zadań przewidzianych do realizacji lub rozliczenia przez okres do 12 miesięcy oraz rozliczenia międzyokresowe bierne nie wykazane w pozycji rezerw na zobowiązania; Do tej kategorii zaliczane są środki otrzymanych dotacji z budżetu państwa określone w ustawie PAN z wyłączeniem środków dotacji na sfinansowanie aktywów trwałych i ich rozliczenia w formie odpisów amortyzacyjnych.

Zasady ewidencji księgowej i rozliczania dotacji budżetowych otrzymanych z części 67 budżetu państwa, określone zostały została w załączniku do niniejszej polityki "Zasady ewidencjonowania środków budżetu państwa w cz.67 PAN" (załącznik nr.8).

V. 

Stosowane zasady wyceny przychodów i kosztów.

1. Metoda ustalania wyniku finansowego.

Rachunek zysków strat sporządzany jest w wariancie porównawczym. Szczegółowość pozycji wykazywanych w rachunku zysków i strat jest zgodna ze szczegółowością określoną w ustawie rachunkowości. Definicje przyporządkowania analitycznych kont księgowych do poszczególnych pozycji rachunku zysków i strat określa załącznik nr.7. Przychody z prowadzonej działalności operacyjnej niezależnie od źródła finansowania kwalifikowane są do poz. A rachunku zysków i strat - PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI. Przychody sfinansowane ze środków dotacji podmiotowej są kwalifikowane do poz. A.Ia

Koszty prowadzonej działalności wg rodzaju kwalifikowane są do poz. B rachunku zysków i strat - KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

Ustalenie wyniku finansowe dokonuje poprzez rozliczenie (przeksięgowanie) kont kosztów i przychodów na konto wynik finansowy.

2. Zmiana stanu produktów.

Korekta kosztów dotycząca przyszłych okresów dokonywana jest poprzez zmianę stanu produktów. Zmiana stanu produktów ustalana jest jako suma zmian stanów pomiędzy końcem i początkiem okresu sprawozdawczego dotyczących:

* wyrobów i półproduktów własnej produkcji,

* produkcji w toku,

* rozliczeń międzyokresowych kosztów działalności operacyjnej.

3. Rachunek kosztów działań.

Równolegle z ewidencją kosztów wg rodzajów prowadzona jest ewidencja kosztów wg miejsc powstawania kosztów (MPK). Ewidencja wg MPK pozwala na ustalenie kosztu prowadzonej działalności przy wykorzystaniu kont analitycznych zespołu "5"gdzie struktura konta przedstawia się następująco:

500 - O* - Q - x konto prowadzonej działalności podstawowej

530 - O* - konto analityczne działalności pomocniczej

550 - O* - konto analityczne kosztów działalności ogólnozakładowej

gdzie O*- oznacza nr. oddziału, Q - oznacza główny rodzaj prowadzonej działalności podstawowej, x - oznacza szczegółowe (analityczne) miejsce powstawanie kosztu.

Rozliczenie kont wg MPK następuje po zakończeniu roku obrotowego poprzez

1) wyksięgowanie konta 530 na konto 550

2) wyksięgowanie konta 550 na konto 500

3) wyksięgowanie konta 500 na konto 710 (koszt własny sprzedaży robót, usług i produktów)

4) wyksięgowanie konta 710 na konto 490 (rozliczenie kosztów)

5) wyksięgowanie salda konta 490 na konto 860 wynik finansowy. Saldo konta 490 oznacza zmianę stanu produktów.

Mechanizmy programu Advantec zapewniają zakładanie kont księgowych jednocześnie we wszystkich zespołach 500 (koszty działalności podstawowej),700 (sprzedaż robót usług i wyrobów), 710 (koszt własny sprzedaży robót, usług i produktów), 601 (półprodukty i produkty w toku), 642 (rozliczenia międzyokresowe kosztów działalności naukowej). Założenie konta analitycznego w wybranym zespole kont powoduje analogiczne założenie konta analitycznego w innym wymienionym zespole. Założenie konta analitycznego w zespole 500 powoduje założenie konta analitycznego o takiej samej nazwie w zespole 601,700, 710.

Schemat dekretacji operacji gospodarczej w zakresie kosztów rodzajowych bezpośrednich przedstawia się następująco:

WN 4xx-O* - MA 2xx

WN 5°O-O*-Q*-4xx - MA 490

Budowa konta 500 umożliwia poprzez raporty systemu FK na ustalenie jakie koszty rodzajowe odniesiono na konto zespołu 5.

Równolegle do kont zespołu 5 wymagane jest przyporządkowanie numeru zadania operacyjnego określającego źródło finansowania kosztu przewidzianego w planie zadań operacyjnych. Podstawę do wyboru nr zadania stanowi dekretacja dowodu źródłowego zatwierdzanego przez dysponenta środków w planie finansowym i skorelowanego z nim planem zadań operacyjnych. Agregowanie danych zaksięgowanych z przyporządkowanymi zadaniami operacyjnymi umożliwia ustalenie wielkości wykorzystania środków dotacji budżetowych i środków pozabudżetowych w szczegółowości określonej w pkt. I.B.12 niniejszego dokumentu.

VI. 

Inwentaryzacja

Zasady inwentaryzacji stosowane przez PAN wynikają z zapisów określonych w ustawie o rachunkowości, uzupełnionych o:

1) Instrukcję inwentaryzacyjną powołaną odrębną decyzją Prezesa PAN;

2) wewnętrzne przepisy prawa, (tj. regulamin organizacyjny, regulamin kontroli wewnętrznej, regulamin obiegu dokumentów). W okresie 01 stycznia 2017- 31 marca 2021 r. inwentaryzacja w PAN prowadzona jest na podstawie planu inwentaryzacji określonego w odrębnej Decyzji Prezesa PAN, Inwentaryzacją ciągłą objęte są składniki majątkowe w zakresie środków trwałych oraz zapasów własnych na terenie strzeżonym. Zmiany w planie inwentaryzacji w zakresie obszarów i terminów planu inwentaryzacyjnego jest możliwe tylko w drodze decyzji Prezesa, z zastrzeżeniem że zmiany mogą nastąpić wyłącznie w sytuacji zmian organizacyjnych polegających na przekształceniu jednostek lub likwidacji jednostek, wymienionych w planie inwentaryzacji. Szczegółowe terminy spisu określa harmonogram w odrębnej Decyzji Prezesa.

Załączniki:

1. Wykaz oddziałów sporządzających sprawozdania jednostkowe,

2. Zakładowy Plan Kont,

3. Wykaz zadań operacyjnych,

4. Symbole dowodów księgowych,

5. Wykaz powiązań pozycji bilansu z kontami ZPK (AKTYWA),

6. Wykaz powiązań pozycji bilansu z kontami ZPK (PASYWA),

7. Wykaz powiązań pozycji Rachunku zysków i strat z kontami ZPK,

8. Zasady ewidencjonowania środków budżetu państwa w cz.67 PAN,

9. Zasady postępowania w zakresie rozliczeń z tytułu podatku VAT i CIT,

10. Kategoryzacja kosztów,

11. Instrukcja kasowa,

12. Instrukcja windykacji należności,

13. Kwalifikacja rzeczowych aktywów trwałych do pozycji bilansu,

14. Zasady ewidencjonowania kosztów projektów badawczych,

Załącznik Nr  1

Wykaz Oddziałów sporządzających sprawozdania jednostkowe

Nr. jednostki w systemie AdvantecNazwa oddziału sporządzającego sprawozdanie jednostkowe w trybie art. 51 ustawy o rachunkowościNr.NIPNr.regonjednostka pełniącą role pracodawcy dla pracowników zatrudnionych wg.prawa polskiemumiejsce przechowywania dokumentacji źródłowej finansowo-księgowej i wprowadzania zapisów księgowych
kol.1kol.2kol.kol.4kol.5
1000Polska Akademia Nauk (dysponent przyznanych środków dotacji MNiSW)Kancelaria Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
1001Polska Akademia Nauk (centrala)5251575083000325713-00000Kancelaria Polskiej Akademii Nauk w WarszawieKancelaria Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
1031Polska Akademia Nauk Stacja Naukowa w Paryżu5251575083000325713-0000Kancelaria Polskiej Akademii Nauk w WarszawieKancelaria Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
1032Polska Akademia Nauk Stacja Naukowa w Rzymie5251575083000325713-0000Kancelaria Polskiej Akademii Nauk w WarszawieKancelaria Polskie) Akademii Nauk w Warszawie
1033Polska Akademia Nauk Stacja Naukowa w Wiedniu5251575083000325713-0000Kancelaria Polskiej Akademii Nauk w Warszawiejak w kol 1
1034Polska Akademia Nauk Stacja Naukowa w Moskwie5251575083000325713-00000Kancelaria Polskiej Akademii Nauk w WarszawieKancelaria Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
1035Biuro Promocji Nauki PolSCA w Brukseli5251575083000325713-00000Kancelaria Polskiej Akademii Nauk w WarszawieKancelaria Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
1036Polska Akademia Nauk Centrum Badan Historycznych w Berlinie5251575083000325713-00000Kancelaria Polskiej Akademii Nauk w WarszawieKancelaria Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
1037Polska Akademia Nauk Stacja Naukowa w Kijowie5251575083000325713-00000Kancelaria Polskiej Akademii Nauk w WarszawieKancelaria Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
2001Polska Akademia Nauk Biblioteka Gdańska5251575083000325713-00102jak w kol 1jak w kol 1
2002Polska Akademia Nauk Biblioteka Kórnicka w Komiku5251575083000325713-00213jak w kol 1jak w kol 1
2003Polska Akademia Nauk Muzeum Ziemi w Warszawie5251575083000325713-00166jak w kol 1jak w kol 1
2004Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie5251575083000325713-00087jak w kol 1jak w kol 1
2005Archiwum Nauki PAN i PAL w Krakowie5251575083000325713-00141jak w kol 1jak w kol 1
2009Polska Akademia Nauk Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej w Gołyszu5251575083000325713-00110jak w kol 1jak w kol 1
2014Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny - Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie5251575083000325713-00173jak w kol 1jak w kol 1
2015Polski Instytut Studiów Zaawansowanych PIASt5251575083000325713-00252jak w kol 1jak w kol 1
3001Polska Akademia Nauk Dom Rencisty im Witolda Orłowskiego w Konstancinie5251575083000325713-00180jak w kol 1jak w kol 1
3003Polska Akademia Nauk Dom Pracy Twórczo w Wierzbie5251575083000325713-00206jak w kol 1jak w kol 1
3004Polska Akademia Nauk Dom Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie5251575083000325713-00159jak w kol 1jak w kol 1
3006Polska Akademia Nauk Zakład Działalności Pomocniczej w Warszawie5251575083000325713-00127jak w kol 1jak w kol 1
3007Polsko Akademia Nauk Zakład Doświadczalni Agrobiologii w Baranowie5251575083000325713-00048jak w kol 1jak w kol 1
3000Polska Akademia Nauk Zakład Doświadczalni w Kórniku5251575083000325713-00023jak w kol 1jak w kol 1

Załącznik Nr  2

Zakładowy Plan Kont - stosowane w systemie FK Avantec

KontoNazwaKonto

bilansowe

010- --Środki trwałeTAK
010-*O--Środki trwałeTAK
010-*O -*C -Klasyfikacja Środków TrwałychTAK
020- --Wartości niematerialne i prawneTAK
020-*O - -Wartości niematerialne i prawneTAK
020-*O -100-Wartości niematerialne i prawneTAK
030- --Długoterminowe aktywa finansoweTAK
030-*O - -Długoterminowe aktywa finansoweTAK
030-10 -100-Długoterminowe aktywa finansoweTAK
070- --Umorzenia środków trwałychTAK
070-10 - -Umorzenia środków trwałychTAK
070-*O -10 -Klasyfikacja Środków TrwałychTAK
075- --Umorzenia wartości niematerialnych i prawnychTAK
075-10 - -Umorzenia WNiPTAK
075-*O -100-Umorzenia WNiPTAK
079- --Odpisy aktualiz. długoterminowe aktywa finansoweTAK
079-10 - -Odpisy aktualiz. długoterminowe aktywa finansoweTAK
079-*O -100-Odpisy aktualiz. długoterminowe aktywa finansoweTAK
080- --Środki trwałe w budowieTAK
080-*O - -Środki trwałe w budowieTAK
080-10 -*I -Środki trwałe w budowie wg InwestycjiTAK
090- --Środki trwale w likwidacji - pozabilansoweNIE
090-10 - -Środki trwale w likwidacjiNIE
090-*O -100-Środki trwale w likwidacjiNIE
091- --Środki trwałe dzierżawione - pozabilansoweNIE
0914*O - -Środki trwałe dzierżawioneNIE
091-*O-100-Środki trwałe dzierżawioneNIE
092- --Inne obce Środki trwałe - pozabilansoweNIE
092-*O - -Inne obce Środki trwałeNIE
092-10 -100-Inne obce Środki trwałeNIE
093- --Grunty w wieczystym użytkowaniu - pozabilansoweNIE
093-*O - -Grunty w wieczystym użytkowaniuNIE
093-10 -100-Grunty w wieczystym użytkowaniuNIE
094- --Niskowartościowe środki trwałe - pozabilansoweNIE
094-*O - -Niskowartościowe środki trwałeNIE
094-*O -100-Niskowartościowe środki trwałeNIE
098- --Środki trwale - pozabilansoweNIE
098-10 - -Środki trwałe - pozabilansoweNIE
098-*O -*C -Klasyfikacja Środków Trwałych - pozabilansoweNIE
099- --Umorzenie ST- pozabilansoweNIE
099-10 - -Umorzenie ST- pozabilansoweNIE
099-*O -*C -Umorzenie ST- pozabilansoweNIE
100- --KasaTAK
100-*O--KasaTAK
100-*O -001-Kasa gotówkowaTAK
101Kasa walut obcychTAK
101-*O--Kasa walut obcychTAK
101-*O -001-Kasa walut obcychTAK
130- --Rachunek rozliczeniowy-bieżącyTAK
130-*O - -Rachunek rozliczeniowy-bieżącyTAK
130 *O -10-Rachunek bankowyTAK
131- --Rachunek w walutach obcychTAK
131-*O - -Rachunek w walutach obcychTAK
131-*O -*B -Rachunek bankowyTAK
132- --Rachunek lokat bankowychTAK
132-*O - -Rachunek lokat bankowychTAK
132-*O -10-Rachunek bankowyTAK
133- --Pozostałe rachunki bankoweTAK
133-10--Pozostałe rachunki bankoweTAK
133-10 -10-Rachunek bankowyTAK
137--Kredyty bankoweTAK
137-*O - -Kredyty bankoweTAK
137-10 -10-Rachunek bankowyTAK
138--Kredyty bankowe w walutach obcychTAK
138-*O - -Kredyty bankowe w walutach obcychTAK
138-*O -10-Rachunek bankowyTAK
139Środki pieniężne dotacjiTAK
139-10--Środki pieniężne dotacjiTAK
139-10-001-Dotacja MNiSWTAK
140--Krótkoterminowe aktywa finansoweTAK
140-10--Krótkoterminowe aktywa finansoweTAK
140-10 -10Rachunek bankowyTAK
145- - --Środki pieniężne w drodzeTAK
145-10- --Środki pieniężne w drodzeTAK
145-10 -10--Rachunek bankowy lub kasaTAK
149- --Rachunek środków ZFŚSTAK
149-10--Rachunek środków ZFŚSTAK
149-10 -10-Rachunek środków ZFŚSTAK
200--Rozrachunki z odbiorcami krajowymiTAK
200-10 - -Rozrachunki z odbiorcami krajowymiTAK
200-10 -10Rozrachunki z odbiorcami krajowymiTAK
201--Rozrachunki z odbiorcami zagranicznymiTAK
201-10-Rozrachunki z odbiorcami zagranicznymiTAK
201-10 -*ZRozrachunki z odbiorcami zagranicznymiTAK
202--Rozrachunki z dostawcami krajowymiTAK
202-10 - -Rozrachunki z dostawcami krajowymiTAK
202-10 -10Rozrachunki z dostawcami krajowymiTAK
203--Rozrachunki z dostawcami zagranicznymiTAK
203-*O - Rozrachunki z dostawcami zagranicznymiTAK
203-10 -*ZRozrachunki z dostawcami zagranicznymiTAK
210- --Należności od jednostek naukowych PANTAK
210-10--Jednostki naukowe PANTAK
210-10 -*J -Jednostki naukowe PANTAK
211- --Zobowiązania wobec jednostek PANTAK
211-10--Zobowiązania wobec jednostek PANTAK
211-10 -11-Zobowiązania wobec jednostek PANTAK
220- --Rozrachunki publiczno prawneTAK
220-10 - -Rozrachunki publiczno prawneTAK
220-10 -001-MNiSW - rozliczeniaTAK
220-10 -001-#2DMNiSW - rozliczeniaTAK
220-10-101Podatek dochodowy od osób fizycznychTAK
220-10-102-Podatek dochodowy od osób prawnychTAK
220-10 -251-Ubezpieczenie społeczneTAK
220-10 -252Ubezpieczenie zdrowotneTAK
220-10 -253-Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Św. Pracow.TAK
220-10 -301-Podatek od nieruchomości i użytkowanie wieczysteTAK
220-10 -400-Inne opłaty lokalneTAK
220-10 -401Podatki rolne i leśneTAK
220-10 -501DotacjeTAK
220-10 -601-PFRONTAK
220-10 -701-Inne tytuły publiczno - prawneTAK
220-10 -801-PDOF od ZFŚS -pracownicyTAK
220-10 -802-PDOF od ZFŚS -emeryciTAK
221- --Rozliczenie VAT naliczonegoTAK
221-10--Rozliczenie VAT naliczonegoTAK
221-10-100-Rozliczenie VAT naliczonegoTAK
222- --Rozliczenie VAT należnegoTAK
222-10 - -Rozliczenie VAT należnegoTAK
222-10-100-Rozliczenie VAT należnegoTAK
223-Podatek VAT do rozliczeniaTAK
223-*O - -Podatek VAT do rozliczeniaTAK
223-*O -001-PODATEK VAT - rozl.PAN z USTAK
223-*O -100-Podatek VAT do rozliczeniaTAK
223-*O -200-Podatek VAT do rozliczenia z jednostkamiTAK
223-*O -200-*O -Podatek VAT do rozliczenia z jednostkamiTAK
224- --Podatek VAT na następny okresTAK
224-*O - -Podatek VAT na następny okresTAK
224-*O -100-Podatek VAT na następny okresTAK
230--Rozrachunki z pracownikami z tyt. wynagrodzeńTAK
230-*O - -Rozrachunki z pracownikami z tyt. wynagrodzeńTAK
230-*O -001Fundusz osobowyTAK
230-*O -002-Fundusz bezosobowyTAK
234Pozostałe rozrachunki z pracownikamiTAK
234-*O - -Pozostałe rozrachunki z pracownikamiTAK
234-*O -001-Rozliczenie zaliczekTAK
234-*O -002-Ryczałty samochodoweTAK
234-*O -200-Rozliczenie podróży służbowych - krajowychTAK
234-*O -201-Rozliczenie podróży służbowych - zagranicznychTAK
234-*O -300-Pozostałe rozliczeniaTAK
234-*O -701-Potrącenia z wynagrodzeń z tytułu pożyczek ZFŚSTAK
234-*O -703-Inne potrącenia z list wynagrodzeńTAK
234-*O -800-Potrącenia sądowo-skarboweTAK
235- --Rozliczenie niedoborów i szkódTAK
235-*O - -Rozliczenie niedoborów i szkódTAK
235-*O -100-Rozliczenie niedoborów i szkódTAK
236- --Rozliczenie nadwyżekTAK
236-*O - -Rozliczenie nadwyżekTAK
236-*O -100-Rozliczenie nadwyżekTAK
240- - --Pozostałe rozrachunkiTAK
240-*O - -Pozostałe rozrachunkiTAK
240-*O -100-Pozostałe rozrachunkiTAK
240-*O-100-001Należności po zlikwidowanej jednostceTAK
240-*O-100-002Zobowiązania po zlikwidowanej jednostceTAK
240-*O -100-301-Domy mieszkalneTAK
240-*O -100-302-Należności od właścicieli GóraTAK
240-*O-100-303-Pozostałe rozrachunki - Sprzedaż mieszkańTAK
240-*O-100-304-Pozostałe rozrachunkiTAK
240-*O-100-305-Kaucje i wadiaTAK
240-*O-100-306-Sprawy sądoweTAK
240-*O -100-307-Opakowania zwrotneTAK
240-*O -100-308-Pozostałe rozrachunku - wpływy z mienia nieruchTAK
240-*O -200- -Rozliczenie podróży (nie pracownicy)TAK
240-*O -200-100-Rozliczenie podróży (nie pracownicy) -krajowychTAK
240-*O -200-200-Rozliczenie podróży (nie pracownicy)-zagranicznychTAK
240-*O -210-Diety pobytowe gości zagranicznychTAK
240-*O -300-Kwoty do wyjaśnieniaTAK
240-*O -400-Uposażenia członkowskieTAK
240-*O -500- -Umowy cywilnoprawneTAK
240-*O -600- -Rozrachunki PZU i inni ubezpieczycieleTAK
240-*O -700- -Rozrachunki z PKZPTAK
240-*O -800- -Składki do organizacji międzynarodowychTAK
240-*O -801--***TAK
240-*O -802- -***TAK
240-*O -803- -GrantyTAK
240-*O -804- -Pożyczki finansoweTAK
241- --Koszty do refundacjiTAK
241-*O - -Koszty do refundacjiTAK
241-*O -001-Koszty do refundacji sfinansowane dotacjąTAK
242Rozliczenia interfejsuTAK
242-*O- --Jednostki organizacyjne PANTAK
242-*O -100- -Rozliczenia płatnościTAK
242-*O -200- -Rozliczenia transakcji magazynowychTAK
244-Roszczenia sporneTAK
244-*O - -Roszczenia sporneTAK
244-*O -001-Należność głównaTAK
244-*O -001-*K-Należność główna - KontrahenciTAK
244-*O -002-OdsetkiTAK
244-*O -002-*K -Odsetki - KontrahenciTAK
244-*O -003-Koszty i opłaty sądoweTAK
244-*O -003-*K -Koszty i opłaty sądowe - KontrahenciTAK
249- --Rozrachunki z tytułu ZFŚSTAK
249-*O - -Rozrachunki z tytułu ZFŚSTAK
249-*O -100-Rozrachunki z tytułu pożyczek z ZFŚS - pracownicyTAK
249-*O -101-Pozostałe rozrachunki ZFŚS (pracownicy)TAK
249-*O -200-Rozrachunki z tytułu pożyczek - emeryci i renciściTAK
249-*O -300-Dofinansowania i zapomogiTAK
251- - --Rozrachunki wewnątrzzakładoweTAK
251*O - -Rozrachunki wewnątrzzakładoweTAK
251 -*O -001-Należności wewnątrzzakładoweTAK
251-*O -001 -*ONależności wewnątrzzakładoweTAK
251-*O -002-Zobowiązania wewnątrzzakładoweTAK
251-*O -002-*OZobowiązania wewnątrzzakładoweTAK
261- --Odpisy aktualizujące rozrachunkiTAK
2611*O - -Odpisy aktualizujące rozrachunkiTAK
2611*O -100-Odpisy aktualizujące rozrachunkiTAK
290- --Należności warunkoweTAK
290-*O - -Należności warunkoweTAK
290-*O -100-Należności warunkoweTAK
291- --Zobowiązania warunkoweTAK
291*O - -Zobowiązania warunkoweTAK
2911*O-100-Zobowiązania warunkoweTAK
292-Weksle obce dyskontowane i indosowaneTAK
292-*O - -Weksle obce dyskontowane i indosowaneTAK
292-*O -100-Weksle obce dyskontowane i indosowaneTAK
293Weksle obce gwarancyjneTAK
293-*O - -Weksle obce gwarancyjneTAK
293-*O -100-Weksle obce gwarancyjneTAK
3011 --Rozliczenie zakupu materiałów i usługTAK
3011*O - -Rozliczenie zakupu materiałów i usługTAK
3011*O -*M-Rozliczenie zakupu materiałów i usługTAK
310- --Materiały w magazynieTAK
310-*O - -Materiały w magazynieTAK
310-*O -*M -Materiały w magazynieTAK
320- --Materiały w magazynie finansowane z dotacjiTAK
320-*O - -Materiały w magazynie finansowane z dotacjiTAK
320-*O -*M -Materiały w magazynie finansowane z dotacjiTAK
330TowaryTAK
330-*O - -TowaryTAK
330-* O -*M -TowaryTAK
340Odchylenia od cen ewidencyjnych mat i towarówTAK
340-*O - -Odchylenia od cen ewidencyjnych mat i towarówTAK
340-*O -*M -Odchylenia od cen ewidencyjnych mat. i towarówTAK
390-Zapasy obceTAK
390-*O - -Zapasy obceTAK
390-*O -*M -Zapasy obceTAK
394- --Niskocenne przedmioty w użytkowaniuNIE
394-*O - -Niskocenne przedmioty w użytkowaniuNIE
394-*O -0011Niskocenne przedmioty w użytkowaniuNIE
400- --AmortyzacjaTAK
400-*O - -Jednostki organizacyjne PANTAK
400-*O -001-Amortyzacja Środków TrwałychTAK
400-*O -002-Amortyzacja Wartości Niematerialnych i PrawnychTAK
401- --Zużycie materiałów i energiiTAK
401-*O - -Jednostki organizacyjne PANTAK
401-*O -100-Zużycie materiałówTAK
401 -*O -100-#M1Rodzaje materiałówTAK
401 -*O -200-Zużycie energiiTAK
401-*O-200-#E1Rodzaje energiiTAK
402- --Usługi obceTAK
402-*O - -Jednostki organizacyjne PANTAK
402-*O -100-Roboty budowlaneTAK
402-*O -100-#4ARoboty budowlaneTAK
402-*O -110-Naprawcze i konserwacyjneTAK
402-*O-110-#4BNaprawcze i konserwacyjneTAK
402-*O-120-Architektoniczne, budów., inżynieryjne i kontrolneTAK
402-*O-120-#4CArchitektoniczne, budów., inżynieryjne i kontrolneTAK
402-*O -130-Instalowania (z wyjątkiem oprogr. komputerowego)TAK
402-*O-130-#4DInstalowania (z wyjątkiem oprogr. komputerowego)TAK
402-*O -140-W zakresie nieruchomościTAK
402-*O-140-#4EW zakresie nieruchomościTAK
402-*O-150-Hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznegoTAK
402-*O-150-#4FHotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznegoTAK
402-*O -160-Transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)TAK
402-*O -160-#4GTransportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)TAK
402-*O -170-Pocztowe i telekomunikacyjneTAK
402-*O -170-#4HPocztowe i telekomunikacyjneTAK
402-*O -180-Finansowe i ubezpieczenioweTAK
402-*O-180-#4IFinansowe i ubezpieczenioweTAK
402-*O-190-Prawnicze, marketin., konsult., drukowania, zabezpTAK
402-*O-190-#4JPrawnicze, marketin., konsult., drukowania, zabezpTAK
402-*O -200-InformatyczneTAK
402-*O -200-#4KInformatyczneTAK
402-*O -210-Badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewneTAK
402-*O -210-#4LBadawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewneTAK
402-*O -220-Edukacyjne i szkolenioweTAK
402-*O -220-#4MEdukacyjne i szkolenioweTAK
402-*O -230-Rekreacyjne, kulturalne i sportoweTAK
402-*O -230-#4NRekreacyjne, kulturalne i sportoweTAK
402-*O -240-W zakresie zdrowia i opieki społecznejTAK
402-*O -240-#40W zakresie zdrowia i opieki społecznejTAK
402-*O -250-Rolnicze, leśne, ogrodnicze i pszczelarskieTAK
402-*O -250-#4PRolnicze, leśne, ogrodnicze i pszczelarskieTAK
402-*O -260-Odbioru ścieków, usuw. odpadów, czyszcz./sprząt.TAK
402-*O -260-#4ROdbioru ścieków, usuw. odpadów, czyszcz./sprząt.TAK
402-*O -270-Inne usługi komunalne, socjalne i osobisteTAK
402-*O -270-#4SInne usługi komunalne, socjalne i osobisteTAK
402-*O -999-Pozostałe usługi obceTAK
402-*O -999-999Pozostałe usługi obceTAK
403- --Podatki i opłatyTAK
403-*O - -Jednostki organizacyjne PANTAK
403-*O -100-PodatkiTAK
403-*O -100-#P1PodatkiTAK
403-*O -200-OpłatyTAK
403-*O -200-#P2OpłatyTAK
404- --WynagrodzeniaTAK
404-*O - -Jednostki organizacyjne PANTAK
404-*O -100-Wynagrodzenia osoboweTAK
404-*O -100-#F1Wynagrodzenia osoboweTAK
404-*O -200-Wynagrodzenia bezosobowe pracownikówTAK
404-*O -200-#F2Wynagrodzenia bezosobowe pracownikówTAK
404-*O -201-Wynagrodzenia bezosobowe obcychTAK
404-*O -201-#F2Wynagrodzenia bezosobowe obcychTAK
405Ubezpieczenia społeczne i inne świadczeniaTAK
405-*O - -Jednostki organizacyjne PANTAK
405-*O-100-Ubezpieczenia społeczneTAK
405-*O -100-#U1Ubezpieczenia społeczneTAK
405-*O -101-Ubezp. społeczne prac. Stacji zatr. wg prawa miejsTAK
405-*O -101-#U3Ubezp. społeczne prac. Stacji zatr. wg prawa miejsTAK
405-*O -200-ŚwiadczeniaTAK
405-*O -200-#U2ŚwiadczeniaTAK
409- --Pozostałe koszty rodzajoweTAK
409-*O - -Jednostki organizacyjne PANTAK
409-*O -100-Koszty podróży służbowychTAK
409-*O-100-#K1Koszty podróży służbowychTAK
409-*O -200-Składki na ubezpi. majątkowe i OC od dział.gospod.TAK
409-*O -200-#K2Składki na ubezpi. majątkowe i OC od dział.gospod.TAK
409-*O -300-Składki z tytułu przynależności do organizacjiTAK
409-*O -300-#K3Składki z tytułu przynależności do organizacjiTAK
409-*O -400-Koszty pobytu gościTAK
409-*O -400-#K4Koszty pobytu gościTAK
409-*O -500-Pozostałe koszty osoboweTAK
409-*O -500-#K5Pozostałe koszty osoboweTAK
409-*O -600-Inne koszty rodzajoweTAK
409-*O -600-#K8Inne koszty rodzajoweTAK
410- --Zakupy aktywów trwałych zaliczonych do kosztówTAK
410-*O - -Zakupy aktywów trwałych zaliczonych do kosztówTAK
410-*O -100-Zakupy aktywów trwałych zaliczonych do kosztówTAK
410-*O -100-#M2Zakupy aktywów trwałych zaliczonych do kosztówTAK
490-Rozliczenie kosztówTAK
490-*OJednostki organizacyjne PANTAK
500Koszty działalności podstawowejTAK
500-*O - - --Jednostki organizacyjne PANTAK
500-*O -*Q - - -Koszty działalności podstawowejTAK
530- - - -Koszty działalności pomocniczejTAK
530-*O - - -Jednostki organizacyjne PANTAK
550--Koszty ogólnozakładoweTAK
550-*O -Jednostki organizacyjne PANTAK
600--Produkty gotoweTAK
600-*O -Jednostki organizacyjne PANTAK
601Półprodukty i produkty w tokuTAK
601-*O - --Jednostki organizacyjne PANTAK
601-*O -*Q--Rodzaje działalnościTAK
620--Odchylenia od cen ewidencyjnych produktów gotowychTAK
620-*O -Jednostki organizacyjne PANTAK
620-*O -100Odchylenia od cen ewidencyjnych produktów gotowychTAK
640Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztówTAK
640-*OJendostki organizacyjne PANTAK
640-*O -100- --KrótkoterminoweTAK
640-*O-100-401--Zużycie materiałów i energiiTAK
640-*O -100-401-100-Zużycie materiałówTAK
640-*O -100-401-100-#M1Rodzaje materiałówTAK
640-*O-100-401-200-Zużycie energiiTAK
640-*O -100-401-200-#E1Rodzaje energiiTAK
640-*O-100-402--Usługi obceTAK
640-*O -100-402-100-Roboty budowlaneTAK
640-*O -100-402-100-#4ARoboty budowlaneTAK
640-*O -100-402-110-Naprawcze i konserwacyjneTAK
640-*O -100-402-110-#4BNaprawcze i konserwacyjneTAK
640-*O -100-402-120-Architektoniczne, budów., inżynieryjne i kontrolneTAK
640-*O-100-402-120-#4CArchitektoniczne, budów., inżynieryjne i kontrolneTAK
640-*O -100-402-130-Instalowania (z wyjątkiem oprogr. komputerowego)TAK
640-*O -100-402-130-#4DInstalowania (z wyjątkiem oprogr. komputerowego)TAK
640-*O -100-402-140-W zakresie nieruchomościTAK
640-*O -100-402-140-#4EW zakresie nieruchomościTAK
640-*O-100-402-150-Hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznegoTAK
640-*O-100-402-150-#4FHotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznegoTAK
640-*O-100-402-160-Transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)TAK
640-*O -100-402- 160-#4GTransportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)TAK
640-*O -100-402-170-Pocztowe i telekomunikacyjneTAK
640-*O -100-402-170-#4HPocztowe i telekomunikacyjneTAK
640-*O -100-402-180-Finansowe i ubezpieczenioweTAK
640-*O -100-402-180-#4IFinansowe i ubezpieczenioweTAK
640-*O -100-402-190-Prawnicze, marketin., konsult., drukowania, zabezpTAK
640-*O -100-402-190-#4JPrawnicze, marketin., konsult., drukowania, zabezpTAK
640-*O -100-402-200-InformatyczneTAK
640-*O -100-402-200-#4KInformatyczneTAK
640-*O-100-402-210-Badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewneTAK
640-*O -100-402-210-#4LBadawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewneTAK
640-*O -100-402-220-Edukacyjne i szkolenioweTAK
640-*O -100-402-220-#4MEdukacyjne i szkolenioweTAK
640-*O-100-402-230-Rekreacyjne, kulturalne i sportoweTAK
640-*O -100-402-230-#4NRekreacyjne, kulturalne i sportoweTAK
640-*O-100-402-240-W zakresie zdrowia i opieki społecznejTAK
640-*O-100-402-240-#40W zakresie zdrowia i opieki społecznejTAK
640-*O-100-402-250-Rolnicze, leśne, ogrodnicze i pszczelarskieTAK
640-*O-100-402-250-#4PRolnicze, leśne, ogrodnicze i pszczelarskieTAK
640-*O-100-402-260-Odbioru ścieków, usuw. odpadów, czyszcz./sprząt.TAK
640-*O -100-402-260-#4ROdbioru ścieków, usuw. odpadów, czyszcz./sprząt.TAK
640-*O -100-403- -Podatki i opłatyTAK
640-*O-100-403-100-PodatkiTAK
640-*O -100-403-100-#P1PodatkiTAK
640-*O -100-403-200-OpłatyTAK
640-*O-100-403-200-#P2OpłatyTAK
640-*O -100-404- -WynagrodzeniaTAK
640-*O-100-404-100-Wynagrodzenia osoboweTAK
640-*O -100-404-100-#F1Wynagrodzenia osoboweTAK
640-*O -100-404-200-Wynagrodzenia bezosobowe pracownikówTAK
640-*O -100-404-200-#F2Wynagrodzenia bezosobowe pracownikówTAK
640-*O -100-404-201-Wynagrodzenia bezosobowe obcychTAK
640-*O-100-404-201-#F2Wynagrodzenia bezosobowe obcychTAK
640-*O -100-405- -Ubezpieczenia społeczne i inne świadczeniaTAK
640-*O -100-405-100-Ubezpieczenia społeczneTAK
640-*O-100-405-100-#U1Ubezpieczenia społeczneTAK
640-*O-100-405-101-Ubezp. społeczne prac. Stacji zatr. wg prawa miejsTAK
640-*O-100-405-101-#U3Ubezp. społeczne prac. Stacji zatr. wg prawa miejsTAK
640-*O -100-405-200-ŚwiadczeniaTAK
640-*O -100-405-200-#U2ŚwiadczeniaTAK
640-*O -100-409- -Inne koszty rodzajoweTAK
640-*O-100-409-100-Koszty podróży służbowychTAK
640-*O-100-409-100-#K1Koszty podróży służbowychTAK
640-*O-100-409-200-Składki na ubezpieczenia majątkoweTAK
640-*O -100-409-200-#K2Składki na ubezpieczenia majątkoweTAK
640-*O-100-409-300-Składki z tytułu przynależności do organizacjiTAK
640-*O -100-409-300-#K3Składki z tytułu przynależności do organizacjiTAK
640-*O-100-409-400-Koszty pobytu gościTAK
640-*O -100-409-400-#K4Koszty pobytu gościTAK
640-*O-100-409-500-Pozostałe koszty osoboweTAK
640-*O-100-409-500-#K5Pozostałe koszty osoboweTAK
640-*O-100-409-999--Przeniesienie salda lat poprzednichTAK
640-*O -100-409-999-999Przeniesienie salda lat poprzednichTAK
640-*O -200- --DługoterminoweTAK
640-*O -200-401- -Zużycie materiałów i energiiTAK
640-*O -200-401-100-Zużycie materiałówTAK
640-*O -200-401-100-#M1Rodzaje materiałówTAK
640-*O -200-401-200-Zużycie energiiTAK
640-*O -200-401-200-#E1Rodzaje energiiTAK
640-*O -200-402- - -Usługi obceTAK
640-*O -200-402-100-Roboty budowlaneTAK
640-*O -200-402-100-#4ARoboty budowlaneTAK
640-*O -200-402-110-Naprawcze i konserwacyjneTAK
640-*O -200-402-110-#4BNaprawcze i konserwacyjneTAK
640-*O -200-402-120-Architektoniczne, budów., inżynieryjne i kontrolneTAK
640-*O -200-402-120-#4CArchitektoniczne, budów., inżynieryjne i kontrolneTAK
640-*O -200-402-130-Instalowania (z wyjątkiem oprogr. komputerowego)TAK
640-*O -200-402-130-#4DInstalowania (z wyjątkiem oprogr. komputerowego)TAK
640-*O -200-402-140-W zakresie nieruchomościTAK
640-*O -200-402-140-#4EW zakresie nieruchomościTAK
640-*O -200-402-150-Hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznegoTAK
640-*O -200-402-150-#4FHotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznegoTAK
640-*O -200-402-160-Transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)TAK
640-*O -200-402-160-#4GTransportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)TAK
640-*O -200-402-170-Pocztowe i telekomunikacyjneTAK
640-*O -200-402-170-#4HPocztowe i telekomunikacyjneTAK
640-*O -200-402-180-Finansowe i ubezpieczenioweTAK
640-*O -200-402-180-#4IFinansowe i ubezpieczenioweTAK
640-*O -200-402-190-Prawnicze, marketin., konsuli, drukowania, zabezpTAK
640-*O -200-402-190-#4JPrawnicze, marketin., konsuli., drukowania, zabezpTAK
640-*O -200-402-200-InformatyczneTAK
640-*O -200-402-200-#4KInformatyczneTAK
640-*O -200-402-210-Badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewneTAK
640-*O -200-402-210-#4LBadawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewneTAK
640-*O -200-402-220-Edukacyjne i szkolenioweTAK
640-*O -200-402-220-#4MEdukacyjne i szkolenioweTAK
640-*O -200-402-230-Rekreacyjne, kulturalne i sportoweTAK
640-*O -200-402-230-#4NRekreacyjne, kulturalne i sportoweTAK
640-*O -200-402-240-W zakresie zdrowia i opieki społecznejTAK
640-*O -200-402-240-#40W zakresie zdrowia i opieki społecznejTAK
640-*O -200-402-250-Rolnicze, leśne, ogrodnicze i pszczelarskieTAK
640-*O -200-402-250-#4PRolnicze, leśne, ogrodnicze i pszczelarskieTAK
640-*O -200-402-260-Odbioru ścieków, usuw. odpadów, czyszcz./sprząt.TAK
640-*O -200-402-260-#4ROdbioru ścieków, usuw. odpadów, czyszcz./sprząt.TAK
640-*O -200-403- -Podatki i opłatyTAK
640-*O-200-403-100-PodatkiTAK
640-*O -200-403-100-#P1PodatkiTAK
640-*O -200-403-200-OpłatyTAK
640-*O -200-403-200-#P2OpłatyTAK
640-*O -200-404- -WynagrodzeniaTAK
640-*O-200-404-100-Wynagrodzenia osoboweTAK
640-*O -200-404-100-#F1Wynagrodzenia osoboweTAK
640-*O -200-404-200-Wynagrodzenia bezosobowe pracownikówTAK
640-*O -200-404-200-#F2Wynagrodzenia bezosobowe pracownikówTAK
640-*O -200-404-201-Wynagrodzenia bezosobowe obcychTAK
640-*O -200-404-201-#F2Wynagrodzenia bezosobowe obcychTAK
640-*O -200-405- -Ubezpieczenia społeczne i inne świadczeniaTAK
640-*O -200-405-100-Ubezpieczenia społeczneTAK
640-*O -200-405-100-#U1Ubezpieczenia społeczneTAK
640-*O -200-405-101-Ubezp. społeczne prac. Stacji zatr, wg prawa miejsTAK
640-*O -200-405-101-#U3Ubezp. społeczne prac. Stacji zatr. wg prawa miejsTAK
640-*O -200-405-200-ŚwiadczeniaTAK
640-*O -200-405-200-#U2ŚwiadczeniaTAK
640-*O -200-409- -Inne koszty rodzajoweTAK
640-*O -200-409-100-Koszty podróży służbowychTAK
640-*O -200-409-100-#K1Koszty podróży służbowychTAK
640-*O -200-409-200-Składki na ubezpieczenia majątkoweTAK
640-*O -200-409-200-#K2Składki na ubezpieczenia majątkoweTAK
640-*O -200-409-300-Składki z tytułu przynależności do organizacjiTAK
640-*O -200-409-300-#K3Składki z tytułu przynależności do organizacjiTAK
640-*O -200-409-400-Koszty pobytu gościTAK
640-*O -200-409-400-#K4Koszty pobytu gościTAK
640-*O -200-409-500-Pozostałe koszty osoboweTAK
640-*O -200-409-500-#K5Pozostałe koszty osoboweTAK
640-*O -200-409-999-Przeniesienie salda lat poprzednichTAK
640-*O -200-409-999-999Przeniesienie salda lat poprzednichTAK
641.....Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztówTAK
641-*O - - --Jendostki organizacyjne PANTAK
641-*O -100- --KrótkoterminoweTAK
641-*O-100-401--Zużycie materiałów i energiiTAK
641-*O-100-401-100-Zużycie materiałówTAK
641-*O -100-401-100-#M1Rodzaje materiałówTAK
641-*O -100-401-200-Zużycie energiiTAK
641-*O -100-401-200-#E1Rodzaje energiiTAK
641-*O - 100-402--Usługi obceTAK
641-*O -100-402-100-Roboty budowlaneTAK
641-*O -100-402-100-#4ARoboty budowlaneTAK
641-*O -100-402-110-Naprawcze i konserwacyjneTAK
641-*O -100-402-110-#4BNaprawcze i konserwacyjneTAK
641-*O -100-402-120-Architektoniczne, budów., inżynieryjne i kontrolneTAK
641-*O -100-402-120-#4CArchitektoniczne, budów., inżynieryjne i kontrolneTAK
641-*O-100-402-130-Instalowania (z wyjątkiem oprogr. komputerowego)TAK
641-*O-100-402-130-#4DInstalowania (z wyjątkiem oprogr. komputerowego)TAK
641-*O-100-402-140-W zakresie nieruchomościTAK
641-*O-100-402-140-#4EW zakresie nieruchomościTAK
641-*O -100-402-150-Hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznegoTAK
641-*O -100-402-150-#4FHotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznegoTAK
641-*O-100-402-160-Transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)TAK
641-*O -100-402-160-#4GTransportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)TAK
641-*O -100-402-170-Pocztowe i telekomunikacyjneTAK
641-*O -100-402-170-#4HPocztowe i telekomunikacyjneTAK
641-*O -100-402-180-Finansowe i ubezpieczenioweTAK
641-*O -100-402-180-#4IFinansowe i ubezpieczenioweTAK
641-*O-100-402-190-Prawnicze, marketin., konsult., drukowania, zabezpTAK
641-*O-100-402-190-#4JPrawnicze, marketin., konsult., drukowania, zabezpTAK
641-*O -100-402-200-InformatyczneTAK
641-*O-100-402-200-#4KInformatyczneTAK
641-*O -100-402-210-Badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewneTAK
641-*O -100-402-210-#4LBadawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewneTAK
641-*O-100-402-220-Edukacyjne i szkolenioweTAK
641-*O -100-402-220-#4MEdukacyjne i szkolenioweTAK
641-*O -100-402-230-Rekreacyjne, kulturalne i sportoweTAK
641-*O -100-402-230-#4NRekreacyjne, kulturalne i sportoweTAK
641-*O -100-402-240-W zakresie zdrowia i opieki społecznejTAK
641-*O -100-402-240-#40W zakresie zdrowia i opieki społecznejTAK
641-*O -100-402-250-Rolnicze, leśne, ogrodnicze i pszczelarskieTAK
641-*O -100-402-250-#4PRolnicze, leśne, ogrodnicze i pszczelarskieTAK
641-*O -100-402-260-Odbioru ścieków, usuw. odpadów, czyszcz /sprzątTAK
641-*O -100-402-260-#4ROdbioru ścieków, usuw. odpadów, czyszcz./sprząt.TAK
641-*O -100-403- -Podatki i opłatyTAK
641-*O-100-403-100-PodatkiTAK
641-*O -100-403-100-#P1PodatkiTAK
641-*O -100-403-200-OpłatyTAK
641-*O -100-403-200-#P2OpłatyTAK
641-*O -100-404- -WynagrodzeniaTAK
641-*O -100-404-100-Wynagrodzenia osoboweTAK
641-*O-100-404- 100-#F1Wynagrodzenia osoboweTAK
641-*O -100-404-200-Wynagrodzenia bezosobowe pracownikówTAK
641-*O -100-404-200-#F2Wynagrodzenia bezosobowe pracownikówTAK
641-*O -100-404-201-Wynagrodzenia bezosobowe obcychTAK
641-*O -100-404-201-#F2Wynagrodzenia bezosobowe obcychTAK
641-*O-100-405--Ubezpieczenia społeczne i inne świadczeniaTAK
641-*O-100-405-100-Ubezpieczenia społeczneTAK
641-*O-100-405-100-#U1Ubezpieczenia społeczneTAK
641-*O -100-405-101-Ubezp społeczne prac. Stacji zatr. wg prawa miejsTAK
641-*O-100-405-101-#U3Ubezp. społeczne prac. Stacji zatr. wg prawa miejsTAK
641-*O-100-405-200-ŚwiadczeniaTAK
641-*O -100-405-200-#U2ŚwiadczeniaTAK
641-*O -100-409- -Inne koszty rodzajoweTAK
641-*O -100-409-100-Koszty podróży służbowychTAK
641-*O -100-409-100-#K1Koszty podróży służbowychTAK
641-*O -100-409-200-Składki na ubezpieczenia majątkoweTAK
641-*O -100-409-200-#K2Składki na ubezpieczenia majątkoweTAK
641-*O -100-409-300-Składki z tytułu przynależności do organizacjiTAK
641-*O -100-409-300-#K3Składki z tytułu przynależności do organizacjiTAK
641-*O -100-409-400-Koszty pobytu gościTAK
641-*O -100-409-400-#K4Koszty pobytu gościTAK
641-*O -100-409-500-Pozostałe koszty osoboweTAK
641-*O -100-409-500-#K5Pozostałe koszty osoboweTAK
641-*O -200- --DugoterminoweTAK
641-*O -200-401--Zużycie materiałów i energiiTAK
641-*O -200-401-100-Zużycie materiałówTAK
641-*O -200-401-100-#M1Rodzaje materiałówTAK
641-*O -200-401-200-Zużycie energiiTAK
641-*O -200-401-200-#E1Rodzaje energiiTAK
641-*O -200-402- -Usługi obceTAK
641-*O -200-402-100-Roboty budowlaneTAK
641-*O -200-402-100-#4ARoboty budowlaneTAK
641-*O -200-402-110-Naprawcze i konserwacyjneTAK
641-*O -200-402-110-#4BNaprawcze i konserwacyjneTAK
641-*O -200-402-120-Architektoniczne, budów., inżynieryjne i kontrolneTAK
641-*O -200-402-120-#4CArchitektoniczne, budów., inżynieryjne i kontrolneTAK
641-*O -200-402-130-Instalowania (z wyjątkiem oprogr. komputerowego)TAK
641-*O -200-402-130-#4DInstalowania (z wyjątkiem oprogr. komputerowego)TAK
641-*O -200-402-140-W zakresie nieruchomościTAK
641-*O -200-402-140-#4EW zakresie nieruchomościTAK
641-*O -200-402-150-Hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznegoTAK
641-*O -200-402-150-#4FHotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznegoTAK
641-*O-200-402-160-Transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)TAK
641-*O -200-402-160-#4GTransportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)TAK
641-*O -200-402-170-Pocztowe i telekomunikacyjneTAK
641-*O -200-402-170-#4HPocztowe i telekomunikacyjneTAK
641-*O -200-402-180-Finansowe i ubezpieczenioweTAK
641-*O -200-402-180-#4IFinansowe i ubezpieczenioweTAK
641-*O -200-402-190-Prawnicze, marketin., konsult., drukowania, zabezpTAK
641-*O -200-402-190-#4JPrawnicze, marketin., konsult., drukowania, zabezpTAK
641-*O -200-402-200-InformatyczneTAK
641-*O -200-402-200-#4KInformatyczneTAK
641-*O -200-402-210-Badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewneTAK
641-*O -200-402-210-#4LBadawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewneTAK
641-*O -200-402-220-Edukacyjne i szkolenioweTAK
641-*O -200-402-220-#4MEdukacyjne i szkolenioweTAK
641-*O -200-402-230-Rekreacyjne, kulturalne i sportoweTAK
641-*O -200-402-230-#4NRekreacyjne, kulturalne i sportoweTAK
641-*O -200-402-240-W zakresie zdrowia i opieki społecznejTAK
641-*O -200-402-240-#40W zakresie zdrowia i opieki społecznejTAK
641-*O -200-402-250-Rolnicze, leśne, ogrodnicze i pszczelarskieTAK
641-*O -200-402-250-#4PRolnicze, leśne, ogrodnicze i pszczelarskieTAK
641-*O -200-402-260-Odbioru ścieków, usuw. odpadów, czyszcz /sprząt.TAK
641-*O -200-402-260-#4 ROdbioru ścieków, usuw. odpadów, czyszcz /sprząt.TAK
641-*O -200-403--Podatki i opłatyTAK
641-*O -200-403-100-PodatkiTAK
641-*O -200-403-100-#P1PodatkiTAK
641-*O -200-403-200-OpłatyTAK
641-*O -200-403-200-#P2OpłatyTAK
641-*O -200-404--WynagrodzeniaTAK
641-*O -200-404-100-Wynagrodzenia osoboweTAK
641-*O -200-404-100-#F1Wynagrodzenia osoboweTAK
641-*O -200-404-200-Wynagrodzenia bezosobowe pracownikówTAK
641-*O -200-404-200-#F2Wynagrodzenia bezosobowe pracownikówTAK
641-*O -200-404-2011Wynagrodzenia bezosobowe obcychTAK
641-*O -200-404-201-#F2Wynagrodzenia bezosobowe obcychTAK
641-*O -200-405--Ubezpieczenia społeczne i inne świadczeniaTAK
641-*O -200-405-100-Ubezpieczenia społeczneTAK
641-*O -200-405-100-#U1Ubezpieczenia społeczneTAK
641-*O -200-405-1011Ubezp. społeczne prac. Stacji zatr. wg prawa miejsTAK
641-*O -200-405-101-#U3Ubezp. społeczne prac Stacji zatr. wg prawa miejsTAK
641-*O -200-405-200-ŚwiadczeniaTAK
641-*O -200-405-200-#U2ŚwiadczeniaTAK
641-*O -200-409--Inne koszty rodzajoweTAK
641-*O-200-409-100-Koszty podróży służbowychTAK
641-*O -200-409-100-#K1Koszty podróży służbowychTAK
641-*O -200-409-200-Składki na ubezpieczenia majątkoweTAK
641-*O -200-409-200-#K2Składki na ubezpieczenia majątkoweTAK
641-*O -200-409-300-Składki z tytułu przynależności do organizacjiTAK
641-*O -200-409-300-#K3Składki z tytułu przynależności do organizacjiTAK
641-*O -200-409-400-Koszty pobytu gościTAK
641-*O -200-409-400-#K4Koszty pobytu gościTAK
641-*O -200-409-500-Pozostałe koszty osoboweTAK
641-*O -200-409-500-#K5Pozostałe koszty osoboweTAK
642...Rozliczenia międzyokresowe kosztów dział, naukowejTAK
642-*OJednostki organizacyjne PANTAK
642-*O-*Q- --Rodzaje działalnościTAK
670- --Inwentarz ŻywyTAK
670-*O - -Jendostki organizacyjne PANTAK
670-*O -100-Zwierzęta młode w odchowieTAK
670-*O-100-001Cielęta, jałówki i buhajkiTAK
670-*O -100-002Prosięta, warchlaki, maciorki i knurkiTAK
670-*O-100-003Jagnięta i jarlakiTAK
670-*O-100-004ŹrebakiTAK
670-*O -200-Zwierzęta w tuczuTAK
670-*O -200-001OpasyTAK
670-*O -200-002Bekony i tucznikiTAK
670-*O -200-005Drób w tuczuTAK
670-*O -300-Zwierzęta będące przedmiotem obrotu handlowegoTAK
670-*O -300-001BydłoTAK
670-*O -300-002Trzoda chlewnaTAK
670-*O -300-004KonieTAK
670-*O -400-DróbTAK
670-*O -400-001NioskiTAK
670-*O -400-002KogutyTAK
670-*O -400-003KurczętaTAK
670-*O -500-Zwierzęta futerkoweTAK
670-*O -600-Zwierzęta hodowlaneTAK
670-*O -600-001Bydło PCTAK
670-*O -600-002Bydło NCBTAK
670-*O -600-003KonikiTAK
670-*O -600-004JelenieTAK
670-*O -600-005BobryTAK
700- - - -Sprzedaż robót, usług i produktówTAK
700-*O- --Jednostki organizacyjne PANTAK
700-*O -*Q - -Rodzaje działalnościTAK
710-Koszt własny sprzedaży robót, usług i produktówTAK
710-*O - --Jednostki organizacyjne PANTAK
710-*O -*Q--Rodzaje działalnościTAK
750- --Przychody finansoweTAK
750-*O - -Jednostki organizacyjne PANTAK
750-*O -100-Przychody z tytułu odsetekTAK
750-*O -100-#F8Przychody z tytułu odsetekTAK
750-*O -200-OdpisyTAK
750-*O -200-#F4OdpisyTAK
750-*O -300-Zmiana wartości aktywów finansowychTAK
750-*O -300-#F7Zmiana wartości aktywów finansowychTAK
750-*O -400-Korekty rezerwyTAK
750-*O -400-001Korekty rezerwy na zobowiązania finansoweTAK
750-*O -500-Dodatnie różnice kursoweTAK
750-*O -500-#F5Dodatnie różnice kursoweTAK
751- - -Koszty finansoweTAK
751-*O --Jednostki organizacyjne PANTAK
751-*O -100-Prowizje bankoweTAK
751-*O -100-001Prowizje bankoweTAK
751-*O -200-Odsetki od zobowiązań finansowanych z dotacjiTAK
751-*O -200-#F3Odsetki od zobowiązań finansowanych z dotacjiTAK
751-*O -300-Odsetki od zobow. finansowanych z innych źródełTAK
751-*O -300-#F3Odsetki od zobow. finansowanych z innych źródełTAK
751-*O -400-OdpisyTAK
751-*O -400-#F4OdpisyTAK
751-*O -500-Ujemne różnice kursoweTAK
751-*O -500-#F5Ujemne różnice kursoweTAK
751-*O -600-RezerwyTAK
751-*O -600-001Rezerwy na zobowiązania finansoweTAK
751-*O -700-Zmiana wartości aktywów finansowychTAK
751-*O -700-#F6Zmiana wartości aktywów finansowychTAK
760- --Pozostałe przychody operacyjneTAK
760-*O - -Jednostki organizacyjne PANTAK
760-*O -100-Aktywów trwałychTAK
760-*O -100-#01Aktywów trwałychTAK
760-*O -200-Aktywów obrotowychTAK
760-*O -200-#O2Aktywów obrotowychTAK
760-*O -300-Dotacje i subwencjeTAK
760-*O -300-#O3Dotacje i subwencjeTAK
761- --Pozostałe koszty operacyjneTAK
7611*O--Jednostki operacyjne PANTAK
7611*O -100-Aktywów trwałychTAK
7611*O -100-#K6Aktywów trwałychTAK
7611*O -200-Aktywów obrotowychTAK
7611*O -200-#K7Aktywów obrotowychTAK
770--Zyski nadzwyczajneTAK
770-*O -Jednostki organizacyjne PANTAK
770-*O -#Z1Zyski nadzwyczajneTAK
771- -Straty nadzwyczajneTAK
771*O-Jednostki organizacyjne PANTAK
771*O -#S1Straty nadzwyczajneTAK
800--Fundusz statutowyTAK
800-*O -Jednostki organizacyjne PANTAK
800-*O -001Fundusz statutowy (przeniesienie B.Z 2012)TAK
800-*O-100Fundusz statutowy w środkach trwałychTAK
800-*O -200Fundusz statutowy w środkach obrotowychTAK
820--Rozliczenie wyniku finansowego za lata poprzednieTAK
820-*O -Jednostki organizacyjne PANTAK
820-*O -100Ujemny wynik finansowy lat poprzednichTAK
820-*O -200Dodatni wynik finansowy lat poprzednichTAK
825--Rozliczenie wyniku finansowego roku obrotowegoTAK
825-*O -Jednostki organizacyjne PANTAK
825-*O -100Ujemny wynik finansowy roku obrotowegoTAK
825-*O -200Dodatni wynik finansowy roku obrotowegoTAK
840RezerwyTAK
840-*O - -Jednostki organizacyjne PANTAK
840-*O -100-Rezerwy na sprawy sądowe dotyczące majątku trwałegTAK
845- --Rozliczenie międzyokresowe przychodów z dotacjiTAK
845-*O - -Jednostki organizacyjne PANTAK
845-*O -100-Dotacja podmiotowa ó 2570TAK
845-*O -101-Dotacja podmiotowa ó 2570 - jednostki zlikwidowaneTAK
845-*O -200-Dotacja celowa na inwestycje ó 6220TAK
845-*O -201-Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne ó 6560TAK
845-*O -202-Dotacja celowa na wkład własny ó 2009TAK
845-*O -203-Dotacja celowa na kształcenie ó 2008TAK
846- --Rozliczenie międzyokresowe przychodów pozostałychTAK
846-*O - -Jednostki organizacyjne PANTAK
846-*O -100-Środki na finansowanie projektów krajowychTAK
846-*O -200-Środki na finansowanie projektów UETAK
846-*O -300-Środki na finansowanie projektów zagranicznychTAK
846-*O -400-DarowiznyTAK
846-*O -500-Zadatki / zaliczkiTAK
846-*O -600-Kaucje i wadiaTAK
846-*O -900-Pozostałe tytuły rozliczeń międzyokresowychTAK
851- --Zakładowy Fundusz Świadczeń SocjalnychTAK
851-*O - -Jednostki organizacyjne PANTAK
851-*O -100-ZFŚS - Fundusz z lat ubiegłychTAK
851-*O -100-001ZFŚS - Fundusz z lat ubiegłychTAK
851-*O -200-ZFŚS - Naliczenie Bieżące FunduszuTAK
851-*O -200-001ZFŚS - Naliczenie Bieżące Funduszu - pracownicyTAK
851-*O -200-002ZFŚS - Naliczenie Bieżące Funduszu - emeryciTAK
851-*O -300-ZFŚS - Dofinansowanie wypoczynkuTAK
851-*O -300-001ZFŚS - Dofinansowanie wypoczynku - pracownicyTAK
851-*O -300-002ZFŚS - Dofinansowanie wypoczynku - emeryciTAK
851-*O -400-ZFŚS - Świadczenia inneTAK
851-*O -400-001ZFŚS - Świadczenia inne - pracownicyTAK
851-*O -400-002ZFŚS - Świadczenia inne - emeryciTAK
851-*O -500-ZFŚS - Fundusz pożyczek mieszkaniowychTAK
851-*O -500-001ZFŚS - Fundusz pożyczek mieszkań. - pracownicyTAK
851-*O -500-002ZFŚS - Fundusz pożyczek mieszkaniowych - emeryciTAK
851-*O -600-ZFŚS - ZapomogiTAK
851-*O -600-001ZFŚS - Zapomogi - pracownicyTAK
851-*O-600-002ZFŚS - Zapomogi - emeryciTAK
851-*O -700-ZFŚS - Odsetki od udzielonych pożyczekTAK
851-*O -700-001ZFŚS - Odsetki od udzielon. pożyczek - pracownicyTAK
851-*O -700-002ZFŚS - Odsetki od udzielonych pożyczek - emeryciTAK
851-*O -800-ZFŚS - Pozostałe Zwiększ, i Zmniejsz. FunduszuTAK
851-*O -800-001ZFŚS - Pozostałe Zwiększenia FunduszuTAK
851-*O -800-002ZFŚS - Pozostałe Zmniejszenia FunduszuTAK
852--Inne Fundusze SpecjalneTAK
852-*O -Jednostki organizacyjne PANTAK
852-*O -100Zakładowy Fundusz NagródTAK
860-Wynik finansowyTAK
860-*OJednostki organizacyjne PANTAK
870--Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowegoTAK
870-*O -Jednostki organizacyjne PANTAK
870-*O -100Podatek dochodowyTAK
870-*O-101Rezerwa na podatek dochodowyTAK
870-*O -200Inne obowiązkowe obciążenia wyniku finansowegoTAK
870-*O -300Podatek odroczonyTAK
870-*O -301Rezerwa na odroczony podatek dochodowyTAK
960--Techniczne konta wynikowe (SF)NIE
960-*O -Jednostki organizacyjne PANNIE
960-*O -758Wynik na zbyciu inwestycjiNIE
960-*O -759Wynik na różnicach kursowychNIE
960-*O -769Wynik na PPO i PKONIE
999- --Konto techniczneNIE
Zakładowy Plan Kont - symbolika grup analitycznych stosowana w systemie FK Avantec
Grupa

koni analitycznych

Nazwaskatalogowanie do kont syntetycznych w ramach grupy
#2DMNiSW - rozliczeniakonto 220
#4ARoboty budowlanekonto 402,640,641
#4BNaprawcze i konserwacyjnekonto 402,640,641
#4CArchitektoniczne, budów., inżynieryjne i kontrolnekonto 402,640,641
#4DInstalowania (z wyjątkiem oprogr. komputerowego)konto 402,640,641
#4EW zakresie nieruchomościkonto 402,640,641
#4FHotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznegokonto 402.640.641
#4GTransportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)konto 402.640,641
#4HPocztowe i telekomunikacyjnekonto 402.640.641
#4IFinansowe i ubezpieczeniowekonto 402.640.641
#4JPrawnicze, marketin., konsult., drukowania, zabezpkonto 402,640,641
#4KInformatycznekonto 402,640,641
#4LBadawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewnekonto 402,640,641
#4MEdukacyjne i szkoleniowekonto 402,640,641
#4NRekreacyjne, kulturalne i sportowekonto 402,640,641
#4OW zakresie zdrowia i opieki społecznejkonto 402,640.641
#4PRolnicze, leśne, ogrodnicze i pszczelarskiekonto 402,640,641
#4ROdbioru ścieków, usuw. odpadów, czyszcz./sprząt.konto 402,640.641
#4SInne usługi komunalne, socjalne i osobistekonto 402
#E1Rodzaje energiikonto 401,640,641
#F1Wynagrodzenia osobowekonto 404,640,641
#F2Wynagrodzenia bezosobowe pracownikówkonto 404,640,641
#F3Odsetki od zobow. finansowanych z innych źródełkonto 751
#F4Odpisykonto 751
#F5Dodatnie i ujemne różnice kursowekonto 750,751
#F6Zmiana wartości aktywów finansowychkonto 751
#F7Zmiana wartości aktywów finansowychkonto 750
#F8Przychody z tytułu odsetekkonto 750
#K1Koszty podróży służbowychkonto 409,640,641
#K2Składki na ubezpieczenia majątkowekonto 409,640,641
#K3Składki z tytułu przynależności do organizacjikonto 409,640,641
#K4Koszty pobytu gościkonto 409,640,641
#K5Pozostałe koszty osobowekonto 409,640,641
#K6Aktywów trwałychkonto 761
#K7Aktywów obrotowychkonto 761
#K8Dofinansowanie działalności DUNkonto 409,640,641
#M1Rodzaje materiałówkonto 401,640,641
#M2Zakupy aktywów trwałych zaliczonych do kosztówkonto 410,640.641
#O1Aktywów trwałychkonto 760
#O2Aktywów obrotowychkonto 760
#O3Dotacje i subwencjekonto 760
#P1Podatkikonto 403,640,641
#P2Opłatykonto 403,640,641
#U1Ubezpieczenia społecznekonto 405,640,641
#U2Świadczeniakonto 405,640,641
#U3Ubezp. społeczne prac. Stacji zatr. wg prawa miejskonto 405,640,641
*ADziałalność archiwalnakonto 500,710,700 (analityczne kierunki działalności w oddziałach)
*BRachunek bankowykonto 13x,14x,
*cKlasyfikacja STkonto 010,070 (wg grup KŚT)
*DRodzaje działalności gospodarki mieszkaniowejkonto 500,710,700 (analityczne kierunki działalności w oddziałach)
*ERodzaje działalności wydawniczejkonto 500,710,700 (analityczne kierunki działalności w oddziałach)
*FRodzaje działalności społecznejkonto 500,710,700 (analityczne kierunki działalności w oddziałach)
*GRodzaje działalności gastronomicznejkonto 500,710,700 (analityczne kierunki działalności w oddziałach)
*HRodzaje działalności krótkotrwałego zagospodarowaniakonto 500,710.700 (analityczne kierunki działalności w oddziałach)
*IŚrodki trwałe w budowę wg Inwestycjikonto 08x (podział wg źródeł finansowania zadań)
*JJednostki naukowe PANkonto 210,211
*KKontrahenci krajowikonto 200,202
*LRodzaje działalności muzealnejkonto 500,710,700 (analityczne kierunki działalności w oddziałach)
*MRodzaje materiałów i towarówkonto 3xx
*NTytuły czynnych rozliczeń międzyokresowychkonto 640
*OJednostki PANkonto 251
*QRodzaje działalnościkonto 500,710,700 (kierunki działalności podstawowej)
*RMateriały i energiakonto 500,710,700 (analityczne kierunki działalności w oddziałach)
*SRodzaje działalności roślinnejkonto 500,710,700 (analityczne kierunki działalności w oddziałach)
*TRodzaje produkcji zwierzęcejkonto 500,710,700 (analityczne kierunki działalności w oddziałach)
*URodzaje usługkonto 500,710,700 (analityczne kierunki działalności w oddziałach)
*VRodzaje działalności bibliotekarskiejkonto 500,710,700 (analityczne kierunki działalności w oddziałach)
*WRodzaje działalności wynajmukonto 500,710,700 (analityczne kierunki działalności w oddziałach)
*xRodzaje działalności statutowej i projektówkonto 500,710,700 (analityczne kierunki działalności w oddziałach)
*YRodzaje działalności kulturalnej i promocji naukikonto 500,710,700 (analityczne kierunki działalności w oddziałach)
*ZRozrachunki z dostawcami zagranicznymikonto 201,203

Załącznik Nr  3

Wykaz zadań operacyjnych - stosowany w systemie FK Avantec

Nr. grupy zadańNr. zadaniaNazwaźródło finansowaniajednostki

realizujące zadania

73010xRozdział 73010 - Działalność organów i korporacji uczonych PANczęść 67 budżetu państwaKancelaria PAN
7301073010-01Koszty związane z zatrudnieniem Kierownictwa PANczęść 67 budżetu państwaKancelaria PAN
7301073010-01-01wynagrodzeniaczęść 67 budżetu państwaKancelaria PAN
7301073010-01-02składki na ubezpieczenie społeczneczęść 67 budżetu państwaKancelaria PAN
7301073010-01-03składki na Fundusz Pracyczęść 67 budżetu państwaKancelaria PAN
7301073010-01-04odpisy na ZFŚSczęść 67 budżetu państwaKancelaria PAN
7301073010-01-05Nagrody roczne, w tym ZFNczęść 67 budżetu państwaKancelaria PAN
7301073010-01-06PFRONczęść 67 budżetu państwaKancelaria PAN
7301073010-02Członkowie PANczęść 67 budżetu państwaKancelaria PAN
7301073010-02-01uposażenie członkówczęść 67 budżetu państwaKancelaria PAN
7301073010-02-02profilaktyczna opieka medycznaczęść 67 budżetu państwaKancelaria PAN
7301073010-03Organizacja Zgromadzeń Ogólnych PANczęść 67 budżetu państwaKancelaria PAN
7301073010-03-01wynajem saliczęść 67 budżetu państwaKancelaria PAN
7301073010-03-02transport autokarowyczęść 67 budżetu państwaKancelaria PAN
7301073010-03-03cateringczęść 67 budżetu państwaKancelaria PAN
7301073010-03-04zwrot kosztów krajowych podróży służbowychczęść 67 budżetu państwaKancelaria PAN
7301073010-04Organizacja posiedzeń Prezydium PANczęść 67 budżetu państwaKancelaria PAN
7301073010-04-01wynajem sal + kwiatyczęść 67 budżetu państwaKancelaria PAN
7301073010-04-02cateringczęść 67 budżetu państwaKancelaria PAN
7301073010-04-03zwrot kosztów krajowych podróży służbowychczęść 67 budżetu państwaKancelaria PAN
7301073010-05Działalność Prezesa, Wiceprezesów oraz Kanclerza Akademiiczęść 67 budżetu państwaKancelaria PAN
7301073010-05-01Nagrodyczęść 67 budżetu państwaKancelaria PAN
7301073010-05-02koszty krajowych podróży służbowychczęść 67 budżetu państwaKancelaria PAN
7301073010-05-05salonik VIPczęść 67 budżetu państwaKancelaria PAN
7301073010-05-06posiedzenia Rady Dyrektorów jednostek naukowych - zwrot kosztów podróżyczęść 67 budżetu państwaKancelaria PAN
7301073010-05-07nekrologi i wieńceczęść 67 budżetu państwaKancelaria PAN
7301073010-05-08koszty organizacyjneczęść 67 budżetu państwaKancelaria PAN
7301073010-05-09koszty reprezentacyjneczęść 67 budżetu państwaKancelaria PAN
7301073010-05-10spotkania z inicjatywy Prezesa, Wiceprezesów, Kanclerzaczęść 67 budżetu państwaKancelaria PAN
7301073010-05-11zakup usług telekomunikacyjnych, telefonia komórkowaczęść 67 budżetu państwaKancelaria PAN
7301073010-05-12działalność upowszechniająca naukęczęść 67 budżetu państwaKancelaria PAN
7301073010-05-13koszty utrzymania siedziby PAN w PKiNczęść 67 budżetu państwaKancelaria PAN
7301073010-06Działalność wydziałów PANczęść 67 budżetu państwaKancelaria PAN
7301073010-06-01nagrody wydziałoweczęść 67 budżetu państwaKancelaria PAN
7301073010-06-02działalność wydziałówczęść 67 budżetu państwaKancelaria PAN
7301073010-06-03koszty krajowych podróży służbowychczęść 67 budżetu państwaKancelaria PAN
7301073010-06-04przyjcie gości zagranicznychczęść 67 budżetu państwaKancelaria PAN
7301073010-06-06Zakup usług telekomunikacyjnych - telefonia komórkowaCzęść 67 budżetu państwaKancelaria PAN
7301073010-06-07działalność upowszechniająca naukęczęść 67 budżetu państwaKancelaria PAN
7301073010-06-08koszty utrzymania siedziby PAN w PKiNczęść 67 budżetu państwaKancelaria PAN
7301073010-07Działalność komitetów naukowych, problemowych i narodowychczęść 67 budżetu państwaKancelaria PAN
7301073010-07-01komitety naukoweczęść 67 budżetu państwaKancelaria PAN
7301073010-07-02komitety naukowe - koszty krajowych podróży służbowychczęść 67 budżetu państwaKancelaria PAN
7301073010-07-03komitety problemoweczęść 67 budżetu państwaKancelaria PAN
7301073010-07-04komitety problemowe - koszty krajowych podróży służbowychcześć 67 budżetu państwaKancelaria PAN
7301073010-07-06działalność upowszechniająca naukęczęść 67 budżetu państwaKancelaria PAN
7301073010-07-07koszty utrzymania siedziby PAN w PKiNczęść 67 budżetu państwaKancelaria PAN
7301073010-08Działalność oddziałów PANczęść 67 budżetu państwaKancelaria PAN
7301073010-08-01Integracja życia naukowego i współpraca ze wszystkimi instytucjami naukowymi w określonym regionie kczęść 67 budżetu państwaKancelaria PAN
7301073010-08-03Inicjowanie i prowadzenie międzynarodowej współpracy naukowej z regionami państw członkowskich Uniiczęść 67 budżetu państwaKancelaria PAN
7301073010-08-05Inne zadania w tym m.in. promocja działalności Oddziału w regionie obsługa pracy komisjiczęść 67 budżetu państwaKancelaria PAN
7301073010-08-06przyjęcie gości zagranicznychczęść 67 budżetu państwaKancelaria PAN
7301073010-08-08zakup usług telekomunikacyjnych, telefonia komórkowaczęść 67 budżetu państwaKancelaria PAN
7301073010-08-09działalność upowszechniająca naukęczęść 67 budżetu państwaKancelaria PAN
7301073010-08-10koszty utrzymania siedzib oddziałów PANczęść 67 budżetu państwaKancelaria PAN
7301073010-09Działalność Komisji do Spraw Etyki w Nauceczęść 67 budżetu państwaKancelaria PAN
7301073010-09-01koszty posiedzeńczęść 67 budżetu państwaKancelaria PAN
7301073010-09-02wynagrodzenia: przewodniczącego Komisji, przew.Zespołów, członków i eksportów za udział w posiedzeniczęść 67 budżetu państwaKancelaria PAN
7301073010-10Działalność Komisji Rewizyjnejczęść 67 budżetu państwaKancelaria PAN
7301073010-11Działalność Akademii Młodych Uczonychczęść 67 budżetu państwaKancelaria PAN
7301073010-11-01koszty organizacji posiedzenia (sala+catering+koszty podróży)cześć 67 budżetu państwaKancelaria PAN
7301073010-11-02działalność upowszechniająca naukęczęść 67 budżetu państwaKancelaria PAN
73011xRozdział 73011 - Działalność pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych PANczęść 67 budżetu państwaoddziały PAN
7301173011-01Gromadzenie zbiorówczęść 67 budżetu państwaoddziały PAN
7301173011-01-01pozyskanie archiwaliów i kształtowanie zasobu archiwalnegoczęść 67 budżetu państwaoddziały PAN
7301173011-01-02pozyskanie zbiorów bibliotecznychczęść 67 budżetu państwaoddziały PAN
7301173011-02Opieka nad zbiorami (w tym: inwentaryzacja, katalogowanie, opracowanie naukowe zbiorów)część 67 budżetu państwaoddziały PAN
7301173011-02-01inwentaryzacja, katalogowanie i opracowanie naukowe zbiorówczęść 67 budżetu państwaoddziały PAN
7301173011-02-02przechowywanie zbiorów i prace zabezpieczająco-konserwatorskieczęść 67 budżetu państwaoddziały PAN
7301173011-02-03wydatki osobowe w zakresie opieki nad zbioramiczęść 67 budżetu państwaoddziały PAN
7301173011-03Działalność upowszechniająca naukę (DUN) i działalność informacyjno-promocyjna (DIP)część 67 budżetu państwaoddziały PAN
7301173011-03-01działalność informacyjno promocyjna (DIP)część 67 budżetu państwaoddziały PAN
7301173011-03-02organizacja i udział w konferencjach .sesjach, posiedzeniach naukowych, itp.część 67 budżetu państwaoddziały PAN
7301173011-03-03działalność wystawiennicza (ekspozycje, wystawy, wymiana zbiorów itp.)część 67 budżetu państwaoddziały PAN
7301173011-03-04działalność dydaktyczna, oświatowa i doradztwoczęść 67 budżetu państwaoddziały PAN
7301173011-03-05działalność wydawniczaczęść 67 budżetu państwaoddziały PAN
7301173011-03-06wydatki osobowe w zakresie DUN i DIPczęść 67 budżetu państwaoddziały PAN
7301173011-04Prowadzenie badań naukowychczęść 67 budżetu państwaoddziały PAN
7301173011-04-01krajowe projekty badawczeczęść 67 budżetu państwaoddziały PAN
7301173011-06Zabezpieczenie organizacyjno - techniczneczęść 67 budżetu państwaoddziały PAN
7301173011-06-01utrzymanie siedziby (koszty stałe utrzymania obiektów w gotowości)część 67 budżetu państwaoddziały PAN
7301173011-06-02utrzymanie terenów zielonychczęść 67 budżetu państwaoddziały PAN
7301173011-06-03obsługa administracyjnaczęść 67 budżetu państwaoddziały PAN
7301173011-06-04remonty bieżąceczęść 67 budżetu państwaoddziały PAN
7301173011-07Świadczenie usług z zakresu ubezpieczenia społecznego i opieki medycznejczęść 67 budżetu państwaoddziały PAN
7301173011-07-01zapewnienie potrzeb mieszkalnychczęść 67 budżetu państwaoddziały PAN
7301173011-07-02zapewnienie całodziennego wyżywienia (w tym: organizacja posiłków)część 67 budżetu państwaoddziały PAN
7301173011-07-03zapewnienie opieki medyczno-rehabilitacyjnejczęść 67 budżetu państwaoddziały PAN
7301173011-07-04zabezpieczenie materialne dla zapewnienia higieny i ubioru osobistegoczęść 67 budżetu państwaoddziały PAN
7301173011-08Zarządzanie nieruchomościami Akademiiczęść 67 budżetu państwaoddziały PAN
7301173011-08-01nieruchomość z lokalizacja przy ul. ... w Warszawieczęść 67 budżetu państwaoddziały PAN
7301173011-09Działalność gospodarcza (w tym: przeznaczone na sprzedaż towary i usługi)część 67 budżetu państwaoddziały PAN
7301173011-09-09wytwarzanie usług gastronomicznych i sprzedaż artykułów spożywczychczęść 67 budżetu państwaoddziały PAN
7301173011-09-13wynajem pomieszczeń i powierzchni (w tym: powierzchni reklamowej)część 67 budżetu państwaoddziały PAN
7301173011-10Zadania inwestycyjneczęść 67 budżetu państwaoddziały PAN
7301173011-11Środki z dotacji przekazane jednostkom organizacyjnymczęść 67 budżetu państwaoddziały PAN
7301173011-11-02Stacjom zagranicznymczęść 67 budżetu państwaoddziały PAN
7301173011-11-02-1031Polska Akademia Nauk Stacja Naukowa w Paryżuczęść 67 budżetu państwaoddziały PAN
7301173011-11-02-1032Polska Akademia Nauk Stacja Naukowa w Rzymieczęść 67 budżetu państwaoddziały PAN
7301173011-11-02-1033Polska Akademia Nauk Stacja Naukowa w Wiedniuczęść 67 budżetu państwaoddziały PAN
7301173011-11-02-1034Polska Akademia Nauk Stacja Naukowa w Moskwieczęść 67 budżetu państwaoddziały PAN
7301173011-11-02-1035Biuro Promocji Nauki PolSCAczęść 67 budżetu państwaoddziały PAN
7301173011-11-02-1036Centrum Badań Historycznych w Berlinieczęść 67 budżetu państwaoddziały PAN
7301173011-11-02-1037Polska Akademia Nauk Stacja Naukowa w Kijowieczęść 67 budżetu państwaoddziały PAN
7301173011-11-03Pomocniczym jednostkom naukowymczęść 67 budżetu państwaoddziały PAN
7301173011-11-03-2001Polska Akademia Nauk Biblioteka Gdańskaczęść 67 budżetu państwaoddziały PAN
7301173011-11-03-2002Polska Akademia Nauk Biblioteka Kórnickaczęść 67 budżetu państwaoddziały PAN
7301173011-11-03-2003Polska Akademia Nauk Muzeum Ziemi w Warszawieczęść 67 budżetu państwaoddziały PAN
7301173011-11-03-2004Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawieczęść 67 budżetu państwaoddziały PAN
7301173011-11-03-2005Archiwum Nauki PAN i PAUczęść 67 budżetu państwaoddziały PAN
7301173011-11-03-2006Polska Akademia Nauk Zakład Antropologii we Wrocławiuczęść 67 budżetu państwaoddziały PAN
7301173011-11-03-2008Polska Akademia Nauk Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej w Gołyszuczęść 67 budżetu państwaoddziały PAN
7301173011-11-03-2009Polska Akademia Nauk Centrum Badań Ekologicznych w Dziekanowie Leśnymczęść 67 budżetu państwaoddziały PAN
7301173011-11-03-2014Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny - Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinieczęść 67 budżetu państwaoddziały PAN
7301173011-11-03-2015Polski Instytut Studiów Zaawansowanychczęść 67 budżetu państwaoddziały PAN
7301173011-11-04Innym jednostkomczęść 67 budżetu państwaoddziały PAN
7301173011-11-04-3001Polska Akademia Nauk Dom Rencisty im. Witolda Orłowskiego w Konstancinieczęść 67 budżetu państwaoddziały PAN
7301173011-11-04-3003Polska Akademia Nauk Dom Pracy Twórczej w Wierzbieczęść 67 budżetu państwaoddziały PAN
7301173011-11-04-3004Polska Akademia Nauk Dom Zjazdów i Konferencji w Jabłonnieczęść 67 budżetu państwaoddziały PAN
7301173011-11-04-3006Polska Akademia Nauk Zakład Działalności Pomocniczej w Warszawieczęść 67 budżetu państwaoddziały PAN
73095xRozdział 73095 - Działalność Kancelarii PANczęść 67 budżetu państwaoddziały PAN
7309573095-01Koszty związane z zatrudnieniem pracowników Kancelarii PANczęść 67 budżetu państwaKancelaria PAN
7309573095-01-01wynagrodzeniaczęść 67 budżetu państwaKancelaria PAN
7309573095-01-02składki na ubezpieczenie społeczneczęść 67 budżetu państwaKancelaria PAN
7309573095-01-03składki na Fundusz Pracyczęść 67 budżetu państwaKancelaria PAN
7309573095-01-04PFRONczęść 67 budżetu państwaKancelaria PAN
7309573095-01-05odpisy na ZFŚSczęść 67 budżetu państwaKancelaria PAN
7309573095-01-06okulary korekcyjneczęść 67 budżetu państwaKancelaria PAN
7309573095-01-07profilaktyczna opieka medycznaczęść 67 budżetu państwaKancelaria PAN
7309573095-01-08Nagrody roczne, w tym ZFNczęść 67 budżetu państwaKancelaria PAN
7309573095-02Podnoszenie kwalifikacjiczęść 67 budżetu państwaKancelaria PAN
7309573095-02-01szkolenia i warszatyczęść 67 budżetu państwaKancelaria PAN
7309573095-02-02zakup literatury fachowej i prasy codziennejczęść 67 budżetu państwaKancelaria PAN
7309573095-03Koszty bieżące dotyczące siedziby Akademii (PKiN) oraz jej oddziałówczęść 67 budżetu państwaKancelaria PAN
7309573095-03-01koszty utrzymania siedziby PAN w PKiNczęść 67 budżetu państwaKancelaria PAN
7309573095-03-02koszty pomieszczeń na archiwum zakładowe w Pałacu Staszicacześć 67 budżetu państwaKancelaria PAN
7309573095-03-03dezynsekcja pomieszczeńcześć 67 budżetu państwaKancelaria PAN
7309573095-03-04monitoringczęść 67 budżetu państwaKancelaria PAN
7309573095-03-05koszty utrzymania siedzib oddziałówczęść 67 budżetu państwaKancelaria PAN
7309573095-04Zabezpieczenie łącznościczęść 67 budżetu państwaKancelaria PAN
7309573095-04-01zakup usług dostępu do internetuczęść 67 budżetu państwaKancelaria PAN
7309573095-04-02zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowejcześć 67 budżetu państwaKancelaria PAN
7309573095-04-03zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnejczęść 67 budżetu państwaKancelaria PAN
7309573095-04-04opłaty pocztoweczęść 67 budżetu państwaKancelaria PAN
7309573095-05Zakup materiałów, wyposażenia biurowego, akcesoriów administracyjnych i innych drobnych usługczęść 67 budżetu państwaKancelaria PAN
7309573095-05-01materiały biuroweczęść 67 budżetu państwaKancelaria PAN
7309573095-05-02meblecześć 67 budżetu państwaKancelaria PAN
7309573095-05-03środki czystościczęść 67 budżetu państwaKancelaria PAN
7309573095-05-04sprzęt gospodarczyczęść 67 budżetu państwaKancelaria PAN
7309573095-05-05napoje i inne artykuły spożywczeczęść 67 budżetu państwaKancelaria PAN
7309573095-05-06inneczęść 67 budżetu państwaKancelaria PAN
7309573095-06Zabezpieczenie bieżącej obsługi transportowej Akademiiczęść 67 budżetu państwaKancelaria PAN
7309573095-06-01paliwo, smary, oleje, części zamienne do samochodówczęść 67 budżetu państwaKancelaria PAN
7309573095-06-02naprawa samochodówczęść 67 budżetu państwaKancelaria PAN
7309573095-06-03przeglądy roczneczęść 67 budżetu państwaKancelaria PAN
7309573095-06-04ubezpieczenia samochodówczęść 67 budżetu państwaKancelaria PAN
7309573095-06-05leasing (wynajem), taxi. opłaty parkingowe (poza stałym miejscem)część 67 budżetu państwaKancelaria PAN
7309573095-07Nadzór nad mieniem Akademii i jej jednostkami organizacyjnymiczęść 67 budżetu państwaKancelaria PAN
7309573095-07-01koszty krajowych podróży służbowych (bezpośrednich)część 67 budżetu państwaKancelaria PAN
7309573095-07-02ryczałty samochodoweczęść 67 budżetu państwaKancelaria PAN
7309573095-07-03podróże służbowe zagraniczneczęść 67 budżetu państwaKancelaria PAN
7309573095-09Infrastruktura informatyczna i poligrafiacześć 67 budżetu państwaKancelaria PAN
7309573095-09-01opłaty licencyjne i zakup oprogramowaniaczęść 67 budżetu państwaKancelaria PAN
7309573095-09-02zakup sprzętu komputerowego, multimedialnego i części zamiennychczęść 67 budżetu państwaKancelaria PAN
7309573095-09-03zakup urządzeń peryferyjnych, sieciowych i wyposażeniaczęść 67 budżetu państwaKancelaria PAN
7309573095-09-04wdrożenia i inneczęść 67 budżetu państwaKancelaria PAN
7309573095-09-05podróże służbowecześć 67 budżetu państwaKancelaria PAN
7309573095-09-06Utrzymanie infrastruktury poligraficznejczęść 67 budżetu państwaKancelaria PAN
7309573095-10Zlecanie osobom trzecim (w tym firmom prawniczym) wykonania usług oraz wsparcie eksperckiecześć 67 budżetu państwaKancelaria PAN
7309573095-10-01zastępstwo procesowe i pełnomocnictwa notarialneczęść 67 budżetu państwaKancelaria PAN
7309573095-10-02pozostałe umowy cywilno-prawne (w tym badanie sprawozdania finansowego)część 67 budżetu państwaKancelaria PAN
7309573095-10-03zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opiniiczęść 67 budżetu państwaKancelaria PAN
7309573095-11Inne zadania niewyspecyfikowane wyżej podejmowane z inicjatywy Kanclerza Akademiiczęść 67 budżetu państwaKancelaria PAN
7309573095-12Zadania z zakresu działalności upowszechniającej naukęczęść 67 budżetu państwaKancelaria PAN
7309573095-12-02realizowane przez Biuro Upowszechniania i Promocji Nauki oraz inne komórki Kancelariiczęść 67 budżetu państwaKancelaria PAN
7309573095-13Finansowania współpracy naukowej z zagranicaczęść 67 budżetu państwaKancelaria PAN
7309573095-13-01zagraniczne podrożę służboweczęść 67 budżetu państwaKancelaria PAN
7309573095-13-02pobyty uczonych/gości zagranicznych w Polsceczęść 67 budżetu państwaKancelaria PAN
7309573095-13-03składki do organizacji międzynarodowychczęść 67 budżetu państwaKancelaria PAN
7309573095-14Dotacja celowa na inwestycjeczęść 67 budżetu państwaKancelaria PAN
7309573095-14-01zakupy inwestycyjneczęść 67 budżetu państwaKancelaria PAN
7309573095-15Biuro ds. Doskonałości Naukowejczęść 67 budżetu państwaKancelaria PAN
80001xŚrodki pozabudżetoweśrodki pozabudżetowe PANKancelaria PAN
8000180001-01Projekty badawcze i inne przedsięwzięciaśrodki pozabudżetowe PANKancelaria PAN
8000180001-01-01Biosecurityśrodki pozabudżetowe PANKancelaria PAN
8000180001-01-03BILAT-UKRśrodki pozabudżetowe PANKancelaria PAN
8000180001-01-07BILAT-UKR*AINAśrodki pozabudżetowe PANKancelaria PAN
8000180001-01-08SEA-UE-NET 2środki pozabudżetowe PANKancelaria PAN
8000180001-02Dzierżawa i wynajem na potrzeby Akademiiśrodki pozabudżetowe PANKancelaria PAN
8000180001-02-01Siedziba Stacji w Brukseliśrodki pozabudżetowe PANKancelaria PAN
8000180001-02-02Dobra,Furmańska, Karowa (dzierżawa)środki pozabudżetowe PANKancelaria PAN
8000180001-03Bieżące gospodarowanie nieruchomościamiśrodki pozabudżetowe PANKancelaria PAN
8000180001-03-01Garaż w Warszawieśrodki pozabudżetowe PANKancelaria PAN
8000180001-03-02Wygonśrodki pozabudżetowe PANKancelaria PAN
8000180001-03-03Konstancinśrodki pozabudżetowe PANKancelaria PAN
8000180001-03-04Ojcówśrodki pozabudżetowe PANKancelaria PAN
8000180001-03-05Jabłonnaśrodki pozabudżetowe PANKancelaria PAN
8000180001-03-07Góraśrodki pozabudżetowe PANKancelaria PAN
8000180001-03-08Kazuńśrodki pozabudżetowe PANKancelaria PAN
8000180001-03-09Krakówśrodki pozabudżetowe PANKancelaria PAN
8000180001-03-10Zakopaneśrodki pozabudżetowe PANKancelaria PAN
8000180001-03-12Szczyrzycśrodki pozabudżetowe PANKancelaria PAN
8000180001-03-13Wrocław - Lelewelaśrodki pozabudżetowe PANKancelaria PAN
8000180001-03-14Wrocław - Podwaleśrodki pozabudżetowe PANKancelaria PAN
8000180001-03-15Gdańskśrodki pozabudżetowe PANKancelaria PAN
8000180001-03-16Szczecinśrodki pozabudżetowe PANKancelaria PAN
8000180001-03-17Łódźśrodki pozabudżetowe PANKancelaria PAN
8000180001-03-18mieszkaniaśrodki pozabudżetowe PANKancelaria PAN
8000180001-03-19Inne, w tym związane ze zbyciem i utrzymaniem nieruchomościśrodki pozabudżetowe PANKancelaria PAN
8000180001-03-20Dziekanów Leśnyśrodki pozabudżetowe PANKancelaria PAN
8000180001-03-21Madralinśrodki pozabudżetowe PANKancelaria PAN
8000180001-03-22Popiel nośrodki pozabudżetowe PANKancelaria PAN
8000180001-04Sprzedaż nieruchomości, remonty (koszty bieżące) i inwestycje (wydatki majątkowe)środki pozabudżetowe PANKancelaria PAN
8000180001-04-01Sprzedaż nieruchomościśrodki pozabudżetowe PANKancelaria PAN
8000180001-04-03Inwestycje (wydatki majątkowe)środki pozabudżetowe PANKancelaria PAN
8000180001-05Pozostałe zadaniaśrodki pozabudżetowe PANKancelaria PAN
8000180001-05-02Zastępstwo procesowe i opinie prawneśrodki pozabudżetowe PANKancelaria PAN
8000180001-05-03Działalność Komitetów przy Prezydium PANśrodki pozabudżetowe PANKancelaria PAN
8000180001-05-04Działalność Komitetów przy Wydziałach PANśrodki pozabudżetowe PANKancelaria PAN
8000180001-05-05Rozliczenia z lat ubiegłych i wnioski GKAśrodki pozabudżetowe PANKancelaria PAN
8000180001-05-06Rozliczenia z tytułu działalności upowszechniającej naukęśrodki pozabudżetowe PANKancelaria PAN
8000180001-05-07Wadia, kaucje i depozytyśrodki pozabudżetowe PANKancelaria PAN
8000180001-05-07-01Wadiaśrodki pozabudżetowe PANKancelaria PAN
8000180001-05-07-02Kaucjeśrodki pozabudżetowe PANKancelaria PAN
8000180001-05-07-03Depozytyśrodki pozabudżetowe PANKancelaria PAN
8000180001-05-08koszty sadowe, opłaty notarialneśrodki pozabudżetowe PANKancelaria PAN
8000180001-05-09Oddziały PANśrodki pozabudżetowe PANKancelaria PAN
8000180001-05-11Pozostałe zadaniaśrodki pozabudżetowe PANKancelaria PAN
8000180001-05-12Działalność Wydziałów PANśrodki pozabudżetowe PANKancelaria PAN
8000180001-07Biuro d.s. Doskonałości Naukowejśrodki pozabudżetowe PANKancelaria PAN
8000180001-99Zabezpieczone środki finansoweśrodki pozabudżetowe PANKancelaria PAN
8000180001-99-01środki na finansowanie potrzeb zagranicznych stacji naukowychśrodki pozabudżetowe PANKancelaria PAN
8000180001-99-02środki na finansowanie zwrotnej pomocy lub prefinansowania innych wydatków z wyłączeniem zwrotnej pomśrodki pozabudżetowe PANKancelaria PAN
99011xRozdział 99011 - Działalność pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych PANśrodki pozabudżetowe PANoddziały PAN
9901199011-01Gromadzenie zbiorówśrodki pozabudżetowe PANoddziały PAN
9901199011-01-01pozyskanie archiwaliów i kształtowanie zasobu archiwalnegośrodki pozabudżetowe PANoddziały PAN
9901199011-01-02pozyskanie zbiorów bibliotecznychśrodki pozabudżetowe PANoddziały PAN
9901199011-02Opieka nad zbiorami (w tym: inwentaryzacja, katalogowanie, opracowanie naukowe zbiorów)środki pozabudżetowe PANoddziały PAN
9901199011-02-01inwentaryzacja, katalogowanie i opracowanie naukowe zbiorówśrodki pozabudżetowe PANoddziały PAN
9901199011-02-02przechowywanie zbiorów i prace zabezpieczająco-konserwatorskieśrodki pozabudżetowe PANoddziały PAN
9901199011-03Działalność upowszechniająca naukę (DUN) i działalność informacyjno-promocyjna (DIP)środki pozabudżetowe PANoddziały PAN
9901199011-03-01działalność informacyjno - promocyjnaśrodki pozabudżetowe PANoddziały PAN
9901199011-03-02organizacja i udział w konferencjach .sesjach, posiedzeniach naukowych, itp.środki pozabudżetowe PANoddziały PAN
9901199011-03-03działalność wystawiennicza (ekspozycje, wystawy, wymiana zbiorów itp.)środki pozabudżetowe PANoddziały PAN
9901199011-03-05działalność wydawniczaśrodki pozabudżetowe PANoddziały PAN
9901199011-03-06wydatki osobowe w zakresie DUN i DIPśrodki pozabudżetowe PANoddziały PAN
9901199011-04Prowadzenie badań naukowychśrodki pozabudżetowe PANoddziały PAN
9901199011-04-01krajowe projekty badawcześrodki pozabudżetowe PANoddziały PAN
9901199011-04-02zagraniczne projekty badawcześrodki pozabudżetowe PANoddziały PAN
9901199011-06Zabezpieczenie organizacyjno - techniczneśrodki pozabudżetowe PANoddziały PAN
9901199011-06-01utrzymanie siedziby (koszty stałe utrzymania obiektów w gotowości)środki pozabudżetowe PANoddziały PAN
9901199011-06-02utrzymanie terenów zielonychśrodki pozabudżetowe PANoddziały PAN
9901199011-06-03obsługa administracyjnaśrodki pozabudżetowe PANoddziały PAN
9901199011-06-04remonty bieżąceśrodki pozabudżetowe PANoddziały PAN
9901199011-07Świadczenie usług z zakresu ubezpieczenia społecznego i opieki medycznejśrodki pozabudżetowe PANoddziały PAN
9901199011-07-01zapewnienie potrzeb mieszkalnychśrodki pozabudżetowe PANoddziały PAN
9901199011-07-02zapewnienie całodziennego wyżywienia (w tym: organizacja posiłków)środki pozabudżetowe PANoddziały PAN
9901199011-07-03zapewnienie opieki medyczno-rehabilitacyjnejśrodki pozabudżetowe PANoddziały PAN
9901199011-07-04zabezpieczenie materialne dla zapewnienia higieny i ubioru osobistegośrodki pozabudżetowe PANoddziały PAN
9901199011-07-05działalność w zakresie medycy pracyśrodki pozabudżetowe PANoddziały PAN
9901199011-07-06działalność w zakresie profilaktycznej opieki medycznejśrodki pozabudżetowe PANoddziały PAN
9901199011-08Zarządzanie nieruchomościami Akademiiśrodki pozabudżetowe PANoddziały PAN
9901199011-08-01nieruchomość z lokalizacją przy ul. twardej w Warszawieśrodki pozabudżetowe PAN oddziały PAN
9901199011-08-03nieruchomość z lokalizacją przy ul... w Wrocławiuśrodki pozabudżetowe PANoddziały PAN
9901199011-08-04nieruchomość z lokalizacja przy ul. Jaracza 1 w Warszawie (Dom Młodego Naukowca)środki pozabudżetowe PANoddziały PAN
9901199011-08-05obsługa administracyjna w zakresie zarzadzania nieruchomościamiśrodki pozabudżetowe PANoddziały PAN
9901199011-09Działalność gospodarcza (w tym: przeznaczone na sprzedaż towary i usługi)środki pozabudżetowe PANoddziały PAN
9901199011-09-01utrzymanie i odtworzenie stad podstawowych zwierząt hodowlanychśrodki pozabudżetowe PANoddziały PAN
9901199011-09-02utrzymanie zwierząt hodowlanych przeznaczonych do sprzedażyśrodki pozabudżetowe PANoddziały PAN
9901199011-09-03utrzymanie kolekcji roślinnych i kwalifikowanego materiału siewnegośrodki pozabudżetowe PANoddziały PAN
9901199011-09-04utrzymanie materiału szkółkarskiego i produkcji roślinnej - przeznaczonych do sprzedażyśrodki pozabudżetowe PANoddziały PAN
9901199011-09-05utrzymanie różnorodności biologicznejśrodki pozabudżetowe PANoddziały PAN
9901199011-09-06utrzymanie parku maszynowegośrodki pozabudżetowe PANoddziały PAN
9901199011-09-07utrzymanie infrastruktury technicznej (w tym: dokumentacja prawno-techniczna)środki pozabudżetowe PANoddziały PAN
9901199011-09-08utrzymanie bazy noclegowejśrodki pozabudżetowe PANoddziały PAN
9901199011-09-09wytwarzanie usług gastronomicznych i sprzedaż artykułów spożywczychśrodki pozabudżetowe PANoddziały PAN
9901199011-09-10organizacja imprez masowychśrodki pozabudżetowe PANoddziały PAN
9901199011-09-11organizacja zaplecza dla pozostałych usług turystycznych (w tym: usługi portowe)środki pozabudżetowe PANoddziały PAN
9901199011-09-12usługi świadczone na rzecz odbiorców zewnętrznychśrodki pozabudżetowe PANoddziały PAN
9901199011-09-13wynajem pomieszczeń i powierzchni (w tym: powierzchni reklamowej)środki pozabudżetowe PANoddziały PAN
9901199011-09-14gospodarka mieszkaniowa (w tym: czynsz od mieszkań dla pracowników Stacji)środki pozabudżetowe PANoddziały PAN
9901199011-09-15pozostała niezdefiniowana działalność gospodarczaśrodki pozabudżetowe PANoddziały PAN
9901199011-10Zadania inwestycyjneśrodki pozabudżetowe PANoddziały PAN
9901199011-11Utrzymanie bazy badawczejśrodki pozabudżetowe PANoddziały PAN
9999699996AmortyzacjaxKancelaria i oddziały PAN
9999899998Obroty finansowexKancelaria i oddziały PAN
9999899998-01Lokaty bankowexKancelaria i oddziały PAN
9999899998-02Opłaty i odsetki bankowexKancelaria i oddziały PAN
9999899998-03Pozostałe obroty finansowexKancelaria i oddziały PAN
9999899998-04Kasa-Bank Bank-KasaxKancelaria i oddziały PAN
9999899998-05Rozrachunki VATxKancelaria i oddziały pan
9999899998-06ZaliczkixKancelaria i oddziały PAN
9999999999PozabudżetowexKancelaria i oddziały PAN
Uwagi:

budowa nr zadania operacyjnego w grupie 80001 - 80001-a-b-c gdzie ostatni poziom z wyłączeniem zadania 80001-99- c - oznacza

c=01 wynagrodzenia i pochodne

c=02 podatki i opłaty

c=03 zakup towarów i usług

c=04 Pozostałe koszty

Nie dokonuje się zmiany numeracji zadań operacyjnych w miejsce niewykorzystywanych. Nowym zadniom nadaje się kolejną numerację zadań

Załącznik Nr  4

Symbole dowodów księgowych - stosowane w systemie FK Avantec

SymbolNazwamożliwość exportu zapisów do księgi głównej z ksiąg pomocniczych lub zestawień
AMAmortyzacja STTAK
BODokument bilansu otwarcia
DEDelegacjeTAK
DTDotacja
FDDuplikat faktury
FEFaktura - sprzedaż europejskaTAK
FHFaktura - sprzedaż pozaeuropejskaTAK
FIFaktura - zakup pozaeuropejskiTAK
FKFaktura korygującaTAK
FSFaktura sprzedażyTAK
FTFaktura towarowa
FUFaktura zakupu - unijna WNT itpTAK
FWFaktura wewnętrzna
FZFaktura zakupuTAK
GRGrant
INInwentaryzacja
KEKorekta sprzedaży - eksportTAK
KIKorekta zakupu - importTAK
KMKompletacja magazynowa
KUKorekta zakupu - unijnaTAK
KZFaktura korekta zakupuTAK
LPLista placTAK
LTLikwidacja środka trwałegoTAK
MMPrzesunięcie międzymagazynowe
MTMajątek trwałyTAK
NKNota księgowaTAK
NONota odsetkowa
NTRozliczenie różnic kursowych zrealizowanychTAK
NUNota księgowa uznaniowaTAK
NWNota wewnętrznaTAK
OTZakup środka trwałegoTAK
PAParagon
PKPolecenie księgowania
PUProgramy unijne
PWPrzyjęcie wewnętrzne
PZDokument PZ
RDRaport dobowy - fiskalny
RKRaport kasowyTAK
RURachunekTAK
RVRozliczenia VAT
RWRozchód wewnętrzny
RZRozliczenie Zaliczki
SSFundusz socjalnyTAK
TMTransakcje magazynowe
UZUmowa-zlecenieTAK
WBWyciąg bankowyTAK
WRWycena roczna walut
WWRefundacja kosztu sfinansowanego dotacją
WZDokument WZ
XSSprzedażTAK
XTFaktury towaroweTAK
ZPZwrot z paragonu
ZRZamknięcie roku
ZWZlecenie wypłaty

Załącznik Nr  5

Wykaz powiązań pozycji bilansu z kontami syntetycznymi

Nazwa pozycji bilansowejSymbole wykazu kont syntetycznych
Saldo WNSaldo MA korygujące aktywa
AKTYWAx
A. AKTYWA TRWALEx
I Wartości niematerialne i prawnex
1 Kody zakończonych prac rozwojowych
2 Wartość firmynie występuje
3 Inne wartości niematerialne prawne020
4 Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych
II Rzeczowe aktywa trwałex
1 Środki trwałex
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkow gruntu)010-0070-0
b) budynki, lokale i obiekty inżyn lądowej i wodnej010-1; 010-2070-1; 070-2
c) urządzenia techniczne i maszyny010-3; 010-4; 010-5; 010-6070-3,070-4; 070-5; 070-6
d) środki transportu010-7070-7
e) inne środki trwale010-8,010-9070-8, 070-9
2 Środki trwale w budowie080
3 Zaliczka na środki trwale w budowie
III Należności długoterminowenie występuje
1 Od jednostek powiązanychnie występuje
2 Od pozostałych jednosteknie występuje
IV Inwestycje długoterminowe
1 Nieruchomości
2 Wartości niematerialne i prawne
3 Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
- udziały lub akcje
- inne papiery wartościowe
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
- udziały lub akcje
- inne papiery wartościowe
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe
4 Inne inwestycje długoterminowe
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowex
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowegonie występuje
2 Inne rozliczenia międzyokresowex
B. AKTYWA OBROTOWEx
I Zapasyx
1 Materiały300, 301,310,320340
2 Półprodukty i produkty w toku601
3 Produkty gotowe600, 670620
4 Towary330340
5 Zaliczki na towary
II Należności krótkoterminowex
1 Należności od jednostek powiązanychnie wy stępuje
a) z tytułu dostaw i usługnie występuje
- okresowe spłaty do 12 m-cynie występuje
- okresowe spłaty pow. 12 m-cynie występuje
b) innenie występuje
2 Należności od pozostałych jednostekx
a) i tytułu dostaw i usługx
- o okresie spłaty do 12 m-cy200,201,251261
- o okresie spłaty pow. 12 m-cy200,201,251261
b) z tytułu podatku, dotacji, cel. ubezpieczeń społ. i zdrowotnych220,221,222, 223, 224, 251261
c) inne210, 211, 23-1, 235, 236, 240, 241,242,249,251261
d) dochodzone na drodze sądowej290,251261, należności warunkowe
III Inwestycje krótkoterminowex
1 Krótkoterminowe aktywa finansowex
a) w jednostkach powiązanychx
- udziały lub akcjenie występuje
- inne papiery wartościowenie występuje
- udzielone pożyczkinie występuje
- inne krótkoterminowe aktywa finansowenie występuje
b) w pozostałych jednostkachx
- udziały lub akcjex
- inne papiery wartościowenie występuje
- udzielone pożyczkinie występuje
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężnex
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach100, 130-139, 149
- inne środki pieniężne145
- inne aktywa pieniężne
2 Inne inwestycje krótkoterminowe
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe640, 642

Załącznik Nr  6

Wykaz powiązań pozycji bilansu z kontami syntetycznymi

Nazwa pozycji bilansowejSymbole wykazu kont syntetycznych
Saldo WNSaldo MA
PASYWAx
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNYx
I. Kapitał (fundusz) podstawowy800
II - Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:nie występuje
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)nie występuje
III - Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tymnie występuje
- z tytułu aktualizacji wartości godziwejnie występuje
IV - Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tymnie występuje
- tworzone zgodnie z umowa (statutem) spółkinie występuje
- na udziały (akcje) własnenie występuje
V - Zysk (strata) i lat ubiegłych825825
VI - Zysk (strata) netto860860
VII - Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)870
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIAx
I. Rezerwy na zobowiązaniux
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowegox
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobnex
- długoterminowa641-1
- krótkoterminowa641-2
3. Pozostałe rezerwyx
- długoterminowe840
- krótkoterminowe810
II Zobowiązania długoterminowex
1 Wobec jednostek powiązanychnie występuje
a) - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalnościnie występuje
- do 12 miesięcynie występuje
- powyżej 12 miesięcynie występuje
b) - innenie występuje
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zangażowanie w kapitalenie występuje
3. Wobec pozostałych jednostekx
a) - kredyty i pożyczki137, 138
b) - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowychnie występuje
c) - inne zobowiązania finansoweweksle obce292.293
d) - zobowiązania weksloweweksle własne, zobowiązania warunków291
c) - inne
III Zobowiązania krótkoterminowex
1 Wobec jednostek powiązanychx
a) z tytułu dostaw i usługnie występuje
- o okresie wymagalności do 12 m-cynie występuje
- o okresie wymagalności powyżej 12 m-cynie występuje
b) innenie występuje
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zangażowanie w kapitalex
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:nie występuje
- do 12 miesięcynie występuje
- powyżej 12 miesięcynie występuje
b)innenie występuje
3. Wobec pozostałych jednostekx
a) kredyty i pożyczki137. 138
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowychweksle obce292
c) inne zobowiązania finansoweweksle obce293
d) z tytułu dostaw i usługx
- o okresie wymagalności do 12 m-cy202. 203. 251
- o okresie wymagalności powyżej 12 m-cy202. 203, 251
e) zaliczki otrzymane na dostwy846-500. 251
f) zobowiązania weksloweweksle własne, zobowiązania warunków291
g) z tytułu podatków, ceł. ubepieczeń i innych świadczeń220. 221,222. 223, 224, 251
h) z tytułu wynagrodzeń230. 251
i) inne210, 211. 234, 235, 236, 240, 241, 242, 249. 251
3. Fundusze specjalne851.852
IV. Rozliczeniu międzyokresowex
I. Ujemna wartość firmynie występuje
2. Inne rozliczenia międzyokresowex
- długoterminowe845, 846
- krótkoterminowe611

Załącznik Nr  7

Wykaz powiązań pozycji Rachunku zysków i strat z kontami syntetycznymi

Nazwa pozycji w rachunku zysków i stratSymbole wykazu kont syntetycznych i wybranych analitycznych
Obroty WNObroty MA
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANIE Z NIMI:x
- od jednostek powiązanychnie wstępuje
1 A Przychody netto ze sprzedaży produktów

1 B Wartość wykorzystanej dotacji na działalność bieżąca (cz 67 PAN)

700 (z wyłączeniem konta analitycznego 700-021)
II Zmiana stanu produktów (-) zmniejszenie stanu WN, (+) zwiększenie stanu MAsaldo ujemne 400saldo dodatnie 490
III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzebyx
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałówx700-021
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJx
1 Amortyzacja400x
II Zużycie materiałów i energii401x
III Usługi obce402x
IV Podatki i opłaty w tym403x
- podatek akcyzowy403-200x
V Wynagrodzenia404x
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia405x
VII Pozostałe koszty rodzajowe409x
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów710-021x
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)x
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNEx
I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych (jeżeli obroty MA 760-100> obroty WN 761-100)xMa 760-100 (minus) WN 761-100
II Dotacjex760-300
III Inne przychody operacyjne (jeżeli obroty MA 760-200 > obroty WN 761-200)xMa 760-200 (minus) WN 761-200
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNEx
1 Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych (jeżeli obroty WN 761-100 > obroty MA 760-100)WN 761-100 (minus) Ma 760-100x
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowychx
III Inne koszty operacyjne (jeżeli obroty WN 7614200 > obroty MA 760-200)WN 761-200 (minus) Ma 760-200x
F. ZYSK (STRATA) Z. DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C-D-E)x
G. PRZYCHODY FINANSOWEx
I Dywidendy i udziały w zyskach, w tymx
- od jednostek powiązanychnie występuje
II Odsetki, w tymx750-100
- od jednostek powiązanychnie występuje
III Zysk ze zbycia inwestycji (jeżeli obroty MA 750-200 > obroty WN 751-400)xMa 750-200 (minus) WN 751-400
IV. Aktualizacja wartości inwestycjix750-300.
V inne (jeżeli obroty MA 750-500 > obroty WN 751-500)xMa 750-500 (minus) WN 7514500. Ma 750-400
H. KOSZTY FINANSOWEx
I Odsetki, w tym.751-100,751-200,751-300 x
- dla jednostek powiązanychnie występuje
II Strata ze zbycia inwestycji (jeżeli obroty WN 751-500,751-700 > obroty MA 750-200.750-300)WN 751-400.751-700 (minus) Ma 750-200;7S0-300x
III Aktualizacja wartości inwestycji751-700.x
IV Inne (jeżeli obroty WN 751-500 > obroty MA 750-500)WN 75 14500 (minus) Ma 750-500. WN 7514600x
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (K-G-H)x
J. PODATEK DOCHODOWY870
K. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKUnie występuje
L. ZYSK (STRATA) NETTO (I-J-K)saldo konta 860saldo konta 860

Załącznik Nr  8

"Zasady ewidencjonowania środków budżetu państwa w cz.67 PAN".

1. Wpływ środków dotacji przyznawanych przez dysponenta środków MNiSW przekazywane są na centralny rachunek bakowy prowadzony dla Polskiej Akademii Nauk figurującej w systemie FK Advantec jako jednostka 1000.

WN 139 (środki pieniężne dotacji) / MA 845 (rozliczenia międzyokresowe przychodów)

Analityka konta 139 w jednostce "1000" zapewnia ewidencję ruchu środków pieniężnych przeznaczonych na wydatki. Odrębna analityka zapewnia ewidencję ruchu środków pieniężnych z tytułu dochodów rozliczonych przez Oddziały.

Analityka konta 845 w jednostce "1000" źródła przeznaczenia otrzymanych z MNiSW środków z podziałem dla jakiego Oddziału wpłynęły środki oraz typu przekazanej dotacji.

Wpływ dotacji podmiotowej § 2570:

WN 139 (środki pieniężne dotacji) / MA 845-*O-100 (rozliczenia międzyokresowe przychodów)

WN 139 (środki pieniężne dotacji) / MA 845-*O-101 (rozliczenia międzyokresowe przychodów)

Wpływ dotacji celowej 56220:

WN 139 (środki pieniężne dotacji) / MA 845-*O-200 (rozliczenia międzyokresowe przychodów)

Wpływ dotacji celowej § 6560:

WN 139 (środki pieniężne dotacji) / MA 845-*O-201 (rozliczenia międzyokresowe przychodów)

Wpływ dotacji celowej na kształcenie §2009;

WN 139 (środki pieniężne dotacji) / MA 845-*O-202 (rozliczenia międzyokresowe przychodów)

Wpływ dotacji celowej na wkład własny § 2008:

WN 139 (środki pieniężne dotacji) / MA 845-*O-203 (rozliczenia międzyokresowe przychodów)

2. Przekazanie środków dotacji przyznawanych Oddziałom lub innym jednostkom jako środki przekazane innym podmiotom na podstawie Decyzji Prezesa PAN przekazywane są z centralnego rachunku bakowego (na podstawie miesięcznego zapotrzebowania na środki składanego przez poszczególne Oddziały) prowadzonego dla Polskiej Akademii Nauk figurującej w systemie FK Advantec jako jednostka 1000.

MA 845 (rozliczenia międzyokresowe przychodów) / WN 139 (środki pieniężne dotacji)

3. Oddziały ewidencjonują otrzymane środki dotacji na zasadach wykazanych w pkt.1 z zastrzeżeniem, że środki dotacji celowej do oddziałów wpływają zgodnie z umową podpisaną pomiędzy PAN-MNiSW na wyodrębniony rachunek bankowy.

4. Realizacja wydatków ze środków przyznanej dotacji w Oddziałach odbywa się z rachunku środków pieniężnych dotacji. Zapłata następuje na podstawie dowodów źródłowych opisanych pod względem merytorycznym przez osoby upoważnione, po weryfikacji przez osobę upoważnioną do prowadzenia ksiąg rachunkowych i zatwierdzeniu przez kierownika Oddziału lub inną osobę uprawnioną na podstawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań przewidzianych w planie finansowym. Dokument źródłowy (kosztowy) dodatkowo zawiera źródło finansowania wydatku. Dla źródła dotacji są to odpowiednio oznaczenia: Rozdział 73011 - dla Oddziałów, Rozdział 73010 - dla Kancelarii, Rozdział 73095 - dla Kancelarii oraz odpowiedniego zadania operacyjnego wskazującego na rodzaj środków. Wydatki ewidencjonowane są z podaniem nr. zadania operacyjnego.

5. Środki niewykorzystane przez Oddziały podlegają zwrotowi na centralny rachunek prowadzony dla Polskiej Akademii Nauk.

Ewidencja w Oddziale:

MA 845 (rozliczenia międzyokresowe przychodów) / WN 139 (środki pieniężne dotacji)

(-) WN 845 (rozliczenia międzyokresowe przychodów) / (-) MA 845 (rozliczenia międzyokresowe przychodów) - zapis techniczny

Ewidencja w centrali:

WN 139 (środki pieniężne dotacji) / MA 845 (rozliczenia międzyokresowe przychodów)

(-) WN 845 (rozliczenia międzyokresowe przychodów) / (-) MA 845 (rozliczenia międzyokresowe przychodów) - zapis techniczny

Zapis techniczny odzwierciedla rozliczenie rzeczywistego wykorzystania środków dotacji, co wynika z trybu rozliczania środków budżetowych w cyklu rocznym (roku budżetowego). Wystąpienie salda MA w końcu loku na koncie 845 (w Oddziale) wskazuje na nieprzekazanie środków do centrali.

Niewykorzystane środki podlegają rozliczeniu z dysponentem środków i stają się zobowiązaniem wobec MNiSW. Po zakończeniu roku obrotowego Oddział przekazuje raport z rozliczenia dotacji. W centrali raport podlega wprowadzeniu do ksiąg rachunkowych.

Zwrot środków dotacji celowej może podlegać rozliczeniu w trakcie roku budżetowego w sytuacji gdy zadanie zostało zakończone przed upływem roku budżetowego, a umowa z dysponentem środków przewiduje wcześniejsze rozliczenie.

Załącznik Nr  9

"Zasady postępowania w zakresie rozliczeń z tytułu podatku VAT i CIT"

Podatek VAT

Oddziały w obrocie gospodarczym figurują pod nr.NIP 525-15-75-083. Rozliczenie podatku VAT przez Oddziały dokonywane są w terminie do dnia 20 po zakończonym okresie księgowym. Z dniem 20 po zakończonym okresie księgowym następuje blokada okresu księgowego. Oddział dokonuje ustalenia kwoty zobowiązania podatkowego, który podlega rozliczenia z Kancelarią. Odliczenia podatku VAT naliczonego dokonywane są na podstawie wskaźnika struktury ustalonego na szczeblu Kancelarii. W przypadku wystąpienia dodatkowych dokumentów podlegających ujęciu w rejestrze VAT, ostateczne ustalenie zobowiązanie podatkowego odbywa się najpóźniej do dnia 25 po zakończonym okresie księgowym. Księgowanie zapisów w okresie 21-25 po zakończonym okresie księgowym odbywa się przez Głównego Księgowego na podstawie pisemnego wniosku osoby upoważnionej do prowadzenia ksiąg rachunkowych w Oddziale. Z dniem 25 po zakończonym okresie księgowym następuje zamknięcie okresu księgowego.

Wartość łącznego zobowiązania podatkowego z wszystkich Oddziałów dokonywana jest za pośrednictwem Kancelarii. Podstawą do ustalenia wielkości zobowiązania podatkowego jest rejestr sprzedaży i rejestr zakupu i deklaracja cząstkowa z Oddziału przesyłane do Kancelarii.

Kwoty ustalonego zobowiązania przez poszczególne Oddziały podlegają przekazaniu na centralny rachunek bankowy prowadzony w Kancelarii.

Wykazana w deklaracji cząstkowej Oddziału kwota nadwyżki podatku naliczonego nad należnym podlega zwrotowi przez Kancelarię na rzecz Oddziału.

Rozliczenie płatności Oddziałów z Kancelarią i Kancelarii z Urzędem Skarbowym odbywa się w terminie do dnia 25 po zakończonym okresie księgowym.

Wartość zobowiązania lub należności Oddziału z tytułu podatku VAT wykazywane są w sprawozdawczości finansowej jako rozliczenia wewnętrzne i ujmowane:

* w poz. B.II.2.c Aktywów (nadwyżka podatku naliczonego nad należnym)

* w poz. B.III.2.i Pasywów (nadwyżka podatku należnego nad naliczonym)

Podatek CIT

Rozliczenie podatku CIT dokonywane są przez Akademię w imieniu Oddziałów. Wstępne ustalenie zobowiązania podatkowego odbywa się w terminie do dnia 31 marca po zakończonym roku obrotowym (podatkowym). Podstawę ustalenia zobowiązania podatkowego ustala się na podstawie zasad określonych w przepisach podatkowych. W przypadku, gdy zobowiązanie podatkowe Oddziału ustalone zostało od dochodu uzyskanego z prowadzonej działalności gospodarczej, zobowiązanie to podlega rozliczeniu z Kancelarią. Ustalone pełne rozliczenie podatkowe z budżetem państwa odbywa się za pośrednictwem Kancelarii.

Załącznik Nr  10

Kategoryzacja kosztów

grafika

Załącznik Nr  11

INSTRUKCJA KASOWA

§  1.  Podstawy prawne i definicje

Instrukcję opracowano na podstawie:

- Ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2016.1047 t.j. z dnia 2016.07.19);

- Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.2016.1870 tj. z dnia 2016.11.18);

- Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.09.2010 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (Dz. U. z 2013r. poz. 1652).

§  2.  Ilekroć w niniejszej instrukcji jest mowa o:

- osobie odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych - oznacza to Głównego Księgowego Akademii i inne osoby działające na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezesa PAN;

- oddziale - oznacza to Kancelarię Akademii lub jednostkę organizacyjną PAN nieposiadającą osobowości prawnej;

- kierowniku oddziału - oznacza to Kanclerza w odniesieniu do Kancelarii oraz dyrektora jednostki organizacyjnej PAN nieposiadającej osobowości prawnej;

- jednostce obliczeniowej - jest to 120-krotność przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. nr 153, poz. 1227 oraz z 2010 r. nr 40, poz. 224 i nr 134, poz. 903);

§  3.  Zasady ogólne

1. Kasa przyjmuje i przechowuje środki pieniężne w postaci gotówki, czeków otrzymanych lub własnych stanowiących podstawę obrotu gotówkowego. Wydzielone stanowisko kasjera uniemożliwia swobodny dostęp do kasy osobom postronnym.

2. Kasa nic może przyjmować lub wypłacać gotówki w przypadku, gdy stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz gdy jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15.000 euro.

§  4.  Zasady dotyczące Kasjera

1. Kasjerem może być osoba spełniająca kryteria określone przepisach, o których mowa w § 1.

2. Przyjmując obowiązki Kasjer ponosi pełną odpowiedzialność materialną za powierzone mienie. Fakt przyjęcia odpowiedzialności materialnej potwierdza poprzez złożenie pisemnej deklaracji odpowiedzialności o treści:

"W związku z powierzeniem mi obowiązków kasjera przyjmuję do wiadomości, że ponoszę odpowiedzialność materialną za powierzone mi środki pieniężne i inne składniki majątku obrotowego podlegające obowiązkowi przechowywania w kasie. Zobowiązuję się do przestrzegania przepisów w zakresie prowadzenia operacji kasowych i ponoszenia odpowiedzialności za ich naruszenie. Jednocześnie oświadczam iż zapoznałem/am się z obowiązującą instrukcją kasową. Data i podpis."

3. Kasjer powinien być na bieżąco informowany o aktualizacjach instrukcji kasowej oraz liście osób upoważnionych do dysponowania gotówką i zatwierdzania dowodów kasowych oraz wzorach ich podpisów.

4. Kasjerowi nie może być powierzona funkcja o charakterze dyspozycyjnym lub kontrolnym w zakresie obrotu pieniężnego.

5. Zmiana na stanowisku kasjera (w tym również okresowa) następuje protokolarnie przy udziale komisji wyznaczonej przez kierownika oddziału lub osobę odpowiedzialną za prowadzenie ksiąg rachunkowych oddziału i odbywa się w obecności kasjera. W przypadku braku kasjera spowodowanej chorobą lub innymi nieprzewidzianymi zdarzeniami, protokół sporządza się bez jego udziału. Komisja dokonująca protokolarnego spisu powinna się składać przynajmniej z trzech osób. Szczegółowe zasady postępowania określone zostały w § 6.

§  5.  Przechowywanie i transport gotówki

1. Środki pieniężne winny być przechowywane w warunkach zapewniających należytą ochronę przed zniszczeniem, utratą lub zagarnięciem. Wartości pieniężne winny być przechowywane co najmniej w kasie pancernej. Kasy winny być wyposażone w dwa komplety kluczy. Jeden komplet kluczy przechowuje kasjer, drugi znajduje się w niezależnym, odpowiednio zabezpieczonym miejscu.

2. Przechowywana gotówka niezależnie od wartości podlega ubezpieczeniu.

3. Wielkość pogotowia kasowego ustala kierownik oddziału z uwzględnieniem stanu technicznego pomieszczeń, które winny spełniać warunki określone w pkt. I. Kierownik oddziału informuje Kanclerza Akademii o wielkości ustalonego pogotowia kasowego, przyjętych zasadach przechowywania gotówki i transportu nadwyżki gotówki do banku.

4. Nadwyżkę gotówki znajdującą się w kasie na koniec dnia, ponad ustaloną w pkt. 3 wartość, odprowadza się na rachunek bankowy oddziału w dniu powstania nadwyżki. Odprowadzenie nadwyżki może nastąpić w dniu następnym pod warunkiem spełnienia warunków określonych w rozporządzeniu określonym w § 1.

5. Transport wartości pieniężnych w kwocie nieprzekraczającej równowartości 0,1 jednostki obliczeniowej winien być realizowany zgodnie z przepisami rozporządzania wymienionego w' § 1 i może być wykonywany bez dodatkowej ochrony.

§  6.  Dokumentacja kasowa

1. Dowodami kasowymi są: Dowód wpłaty "KP", Dowód wypłaty "KW", Raport kasowy "RK".

2. Dowody kasowe sporządzane są przy użyciu programu Kasa firmy Advantec Software I.T.C. Sp. z o.o.

3. Dowód wpłaty "KP" wystawiany jest przez kasjera w dwóch egzemplarzach, jeden egzemplarz jest wręczany wpłacającemu jako dowód wpłaty, drugi jest dołączony do raportu kasowego. Osoba wystawiająca dowód "KP" określa w nim: datę wpłaty, nazwisko i imię (nazwę) oraz adres osoby dokonującej wpłaty, dokładne określenie tytułu wpłaty, kwotę wpłaty cyframi i słownie. Przyjęcie gotówki do kasy kasjer potwierdza swoim podpisem na dowodzie wpłaty.

4. Dowód "KW" wystawiany jest przez kasjera w dwóch egzemplarzach, jeden egzemplarz jest wręczany osobie, której dokonano wypłaty, drugi jest dołączony do raportu kasowego. Wyplata gotówki z kasy odbywa się na podstawie dowodu źródłowego wystawionego przez upoważnione osoby. Osoba wystawiająca dowód "KW" wpisuje następujące dane: datę wypłaty, nazwisko i imię (nazwę) oraz adres osoby, na rzecz której dokonuje się wypłaty, tytuł wypłaty, kwotę wypłaty cyframi i słownie. Dowód KW podpisuje osoba wystawiająca - kasjer, jako osoba wypłacająca jak i osoba, której tę gotówkę wypłacono. Pod dokument "KW" powinien być podłączony zatwierdzony wniosek do wypłaty.

5. Rozchodu gotówki z kasy nieudokumentowany dowodami kasowymi KW nieuwzględniany jest przy ustaleniu stanu gotówki w kasie. Nieudokumentowany rozchód stanowi niedobór kasowy i obciąża kasjera. Fałszywe banknoty stanowią niedobór kasowy. Gotówka w kasie nieudokumentowana przychodowymi dowodami kasowymi KP stanowi nadwyżkę kasową. W przypadku, gdy nadwyżka kasowa dotyczy środków' budżetowych podlega przekazaniu na dochody budżetu państwa niezwłocznie po zakończeniu miesiąca. W przypadku kasy środków pozabudżetowych nadwyżka jest przychodem oddziału.

6. Raport kasowy jest sporządzany przez Kasjera za każdy dzień, w którym wystąpiły operacje kasowe. Raporty kasowe sporządzane są wg waluty gotówki. Raport kasowy wypełniany jest w porządku chronologicznym, tj. w takiej kolejności, w jakiej następują wpłaty i wypłaty. W przypadku wystąpienia sprzedaży fiskalnej do raportu kasowego powinien być załączony wydruk z urządzenia fiskalnego przy każdej operacji wpłaty oraz raport dobowy z urządzenia fiskalnego. Raport kasowy podpisywany jest przez kasjera i przekazywany do księgowości oddziału najpóźniej w dniu następnym. Raport kasowy może być sporządzany za okresy dłuższe niż jeden dzień. Raport należy zamknąć w dniu, w którym wartość zgromadzonej gotówki w kasie przekroczy dopuszczalny stan pogotowia kasowego. Raport powinien być sporządzony na ostatni dzień miesiąca, chyba że od poprzedniego raportu kasowego nie wystąpiły żadne zmiany stanu gotówki w kasie.

§  7.  Przechowywanie depozytów

1. Kasjer może przechowywać w kasie depozyty'.

2. Kasjer prowadzi ewidencję przyjętych i wydawanych depozytów.

3. Ewidencja o której mowa w punkcie 2 powinna zawierać co najmniej następujące dane:

- kolejny numer depozytu,

- określenie przedmiotu deponowania, up. gotówka, papiery wartościowe,

- określenie jednostki, której własność stanowi depozyt,

- datę przyjęcia depozytu,

- datę zwrotu depozytu oraz podpis osoby upoważnionej do podjęcia depozytu z określeniem charakteru tego upoważnienia.

4. Gotówka przechowywana w kasie w formie depozytu, nie może być łączona z gotówką oddziału.

§  8.  Czynności kontrolne i inwentaryzacja kasy

1. Inwentaryzację kasy przeprowadza się:

a) na dzień przekazania obowiązków kasjera,

b) w ostatnim dniu roboczym miesiąca,

c) w ostatnim dniu roboczym roku,

d) doraźnie na wniosek kierownika oddziału lub osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych.

2. Osoby zobowiązane do przeprowadzenia inwentaryzacji wyznacza kierownik oddziału lub osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych oddziału. W sytuacji, gdy konieczne jest przeprowadzenie inwentaryzacji w czasie nieobecności kasjera, na tę okoliczność powołuje się zespół spisowy składający się co najmniej z trzech osób, a stosowną informację o nieobecności kasjera zamieszcza się na protokole inwentaryzacji.

3. Wyniki inwentaryzacji podlegają wykazaniu w protokole podpisanym przez członków zespołu spisowego i kasjera, a gdy inwentaryzacja ma charakter zdawczo - odbiorczy, również przez osobę przejmującą kasę. Protokół inwentaryzacji sporządzany pod nieobecność kasjera, zawiera informację na temat przyczyn jego nieobecności. Protokół w oryginale przekazywany jest niezwłocznie do księgowości w oddziale i podlega weryfikacji przez osobę odpowiedzialną za prowadzenie ksiąg rachunkowych lub inną wyznaczoną osobę. Kopie inwentaryzacji przekazywane są osobie zdającej i przejmującej kasę.

Załącznik Nr  12

Instrukcja windykacji należności w Polskiej Akademii Nauk

§  1.  Instrukcja określa tryb i zasady windykacji należności pieniężnych w przypadku, gdy dłużnik opóźnia się z ich zapłatą.
§  2. 
1.  Procedura windykacyjna dotyczy Polskiej Akademii Nauk z uwzględnieniem jej oddziałów określonych w wykazie nr. I do Polityki rachunkowości. Procedura określa postępowanie w zakresie uzyskania zapłaty za należności od momentu wystawienia dokumentu obciążającego dłużnika do chwili ostatecznego rozliczenia.
2.  Proces windykacji należności wszczyna się w sytuacji, gdy termin zapłaty należności został przekroczony o co najmniej 30 dni od daty wymagalności danej wierzytelności określonej w dokumencie obciążeniowym lub umowie określającej przedmiot i wartość należności.
3.  Proces windykacji należności przewiduje następujące postępowanie:

a) podjęcie monitorowania telefonicznego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie 30 dni od upływu wyznaczonego w umowie lub dowodzie obciążeniowym terminie zapłaty,

b) wysłanie do dłużnika za potwierdzeniem odbioru wezwania do zapłat)' w terminie 60 dni od upływu wyznaczonego w umowie lub dowodzie obciążeniowym terminie zapłaty, (w przypadku braku zapłaty po podjęciu kroków przewidzianych w pkt.3a)

c) wysianie do dłużnika za potwierdzeniem odbioru wezwania ostatecznego do zapłaty w terminie 74 dni od upływu wyznaczonego w umowie lub dowodzie obciążeniowym terminie zapłaty, (w przypadku braku zapłaty po podjęciu kroków przewidzianych w pkt.3b)

d) przekazanie wniosku o podjęcie windykacji sądowej do Biura Organizacyjno-Prawnego, Kancelarii Prawnych obsługujących oddziały Akademii. Wniosek składa osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych lub osoba, której powierzono obowiązki w zakresie windykacji. Wniosek powinien być podpisany również przez kierownika oddziału lub dysponenta środków planującego wpływ należności,

e) realizacja wniosku o podjęcie windykacji sądowej rozpoczyna się z chwilą przekazania kompletu dokumentów pozwalających na jej wszczęcie:

- umowę z dłużnikiem, o ile została zawarta,

- wystawione dokumenty obciążeniowe,

- karta dłużnika i wystawione wezwania do zapłaty,

- pełna korespondencja prowadzona z dłużnikiem w zakresie zadłużenia (w tym; odpis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

- potwierdzania dokonanych częściowych wpłat należności.

f) zakończenie windykacji odbywa się poprzez uzyskanie

- ostatecznej zapłaty należności,

- umorzeniu należności na skutek okoliczności wymienionych w § 3,

Dobór metody uzależniony jest od wartości kwoty zaległości w zapłacie, statusu prawnego kontrahenta, dotychczasowego stanu spłat wierzytelności przez dłużnika. W stosunku do osób fizycznych, w tym prowadzących działalność gospodarczą proces windykacji zaleca się rozpocząć od monitorowania telefonicznego. Proces windykacji podlega rejestracji w karcie dłużnika (załącznik nr.]). Windykacje należności mogą być prowadzone za pośrednictwem wyspecjalizowanych podmiotów w zakresie windykacji. Wstrzymanie procesu windykacji należności odbywa się na uzasadniony wniosek dłużnika, a termin spłaty należności może zostać odroczony lub kwota należności rozłożona na raty. W sytuacji powstania kosztów windykowania dłużnik powinien być obciążony odpowiednimi kosztami. Ustalenia zasad spłaty długu określone zostają na piśmie w odpowiednim porozumieniu. Wniosek dłużnika podlega zaakceptowaniu przez Kanclerza.
§  3. 
1.  Umorzenie należności w całości lub części następuje w sytuacji, gdy:

a) postępowanie sądowe zostało umorzone,

b) postępowanie egzekucyjne było nieskuteczne,

c) dłużnik został wykreślony z KRS lub ewidencji działalności gospodarczej, a majątek dłużnika nie pokrywał wartości długu,

d) postępowanie upadłościowe wobec niewypłacalnego dłużnika zostało zakończone, a jego majątek nie pokrywał wartości długu,

e) majątek dłużnika zmarłego będącego osobą fizyczną, nic pokrywał wartości długu,

f) przewidywane koszty egzekucji przewyższają wartość długu obejmującego należność główną i naliczone odsetki.

§  4. 
1.  W centrali Akademii dokonuje się analizy stanu egzekwowania należności we wszystkich oddziałach Akademii. Czynności związane z analizą stanu egzekwowania należności dokonywane są przez pracownika podległego Głównemu Księgowemu Akademii. Na podstawie informacji przesyłanej przez oddziały w okresach comiesięcznych wg wzoru określonego w załączniku nr.2, Kanclerzowi Akademii przedstawiana jest informacja syntetyczna o stanie egzekwowania należności.

Wniosek o podjęcie windykacji sądowej

Proszę o podjęcie windykacji sądowej:

1. Kontrahent ....................................................

L. p.Numer

dokumentu

Data

wystawienia

Termin

płatności

Ilość dni opóźnieniaKwota

należności

Kwota do zapłaty

Załączniki:

1) ..................................

2) ..................................

3) ..................................

..........................................................................

(data i podpis Głównego Księgowego

Akademii lub osoby upoważnionej)

Karta dłużnika

1. Kontrahent - ....................................................

L. p.Numer

dokumentu

Data

wystawienia

Termin

płatności

Ilość dni opóźnieniaKwota

należności

Kwota do zapłatyData

reakcji

Podjęte kroki windykacyjne

Załączniki:

1) ..................................

2) ..................................

3) ..................................

..............................................................................................................................

(data i podpis Głównego Księgowego Akademii lub osoby upoważnionej)

Załącznik Nr  13

Kwalifikacja rzeczowych aktywów trwałych do pozycji bilansu

Pozycja bilansowaKlasyfikacja rodzajowa środków trwałych w grup
grunty (w tym prawo wieczystego użytków, gruntu)0
budynki, lokale i obiekty inżyn. lądowej i wodnej1,2
urządzenia techniczne i maszyny3,4,5,6
środki transportu7
inne środki trwałe8,9

Załącznik Nr  14

Zasady ewidencjonowania kosztów projektów badawczych w Polskiej Akademii Nauk

Realizacja projektów badawczych odbywa się na podstawie umów zawartych w imieniu Polskiej Akademii Nauk przez osoby uprawnione zgodnie z udzielonymi pełnomocnictwami Prezesa PAN.

Beneficjentami środków finansowych pozyskiwanych na realizację projektów jest Polska Akademia Nauk. Aplikacja wniosków dokonywana jest przez poszczególne oddziały PAN (w rozumieniu ustawy o rachunkowości). Zasady realizacji i kwalifikowalności kosztów projektów określają podmioty finansujące.

Dokumentacja źródłowa dotycząca realizowanego projektu powinna być właściwie oznaczona, z możliwością jednoznacznej identyfikacji dokumentu w księgach rachunkowych. W przypadku wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za realizację merytoryczną projektu (np. kierownik projektu), dokumentacja przed dokonaniem zatwierdzenia do zapłaty powinna zawierać:

* oznaczenie nazwy projektu zgodnej z treścią zawartej umowy,

* podpis osoby merytorycznej odpowiedzialnej oznaczający akceptację poniesionego kosztu w ramach projektu,

* oznaczenie czy ponoszony koszt jest kwalifikowalny, czy niekwalifikowalny.

*

Realizacja kosztów powinna być poprzedzona zgłoszeniem w planie finansowym oddziału realizującego projekt i skorelowanym z nim planie zadań operacyjnych. Zatwierdzenie dowodu źródłowego odbywa się po zatwierdzeniu przez osobę odpowiedzialną za prowadzenie ksiąg rachunkowych i dysponenta środków.

Płatności za koszty kwalifikowalne odbywają się ze środków wyodrębnionego rachunku bankowego. Otrzymanie środków na realizację projektu odbywa się na koncie środków pieniężnych (WN) w korespondencji z kontem rozliczenia międzyokresowe przychodów (MA).

Ewidencja księgowa dla kosztów projektów' prowadzona na wyodrębnionych kontach księgowych z nazewnictwem właściwym dla realizowanego projektu, w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację ponoszonego kosztu.

Na odrębnych kontach księgowych ewidencjonuje się koszty kwalifikowalne na odrębnych kontach koszy niekwalifikowalne. Koszty bezpośrednie w końcu roku podlegają aktywowaniu w bilansie. Koszty pośrednie ewidencjonowane są na wyodrębnionym koncie rozliczeń międzyokresowych kosztów. Ich wysokość nie może być wyższa niż dopuszczalna przez finansującego.

Koszty wg rodzajów dodatkowo ewidencjonowane są z zastosowaniem zasad określonych w cz.V polityki rachunkowości.

Sprzedaż projektu (rozliczenie) następuje na zasadach określonych przez podmiot finansujący. Jeżeli umowa lub przepisy szczegółowe określające zasady rozliczeń, przyjmuje się sprzedaż projektu następuje po jego całkowitym zakończeniu.

Projekty badawcze, których wynikiem jest wytworzenie aktywów trwałych kwalifikowane analogicznie jak przy realizacji zadań inwestycyjnych. Koszty inwestycyjne gromadzone są na koncie środki trwale w budowie wg tytułu projektu i rodzaju wytworzonego aktywa (np. aparatury specjalnej). Po zakończeniu inwestycji pod warunkiem kompletności wytworzonego aktywa trwałego, następuje przeniesienie do rzeczowych aktywów' trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz podlega amortyzacji zgodnie z przejętymi stawkami.

W przypadku wystąpienia odmiennych bardziej szczegółowych zasad narzuconych przez podmiot finansujący, ewidencja prowadzona jest wg zasad określonych przez finansującego.