Nowość Wpis zmiany danych do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych Kursu specjalistycznego Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu organizowanego przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy.

Akty korporacyjne

NIPIP.2023.4.19

Akt nieoceniany
Wersja od: 19 kwietnia 2023 r.

Uchwała Nr 2426/VIIP/2023
Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
z dnia 19 kwietnia 2023 r.
w sprawie wpisu zmiany danych do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych Kursu specjalistycznego Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu organizowanego przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy

Na podstawie art. 21 ust. 4 i art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. 2021, poz. 628), art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. 2022, poz. 2702 ze zm.), uchwały nr 558/VII/2022 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do działania w imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz art. 14hb ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2021, poz. 2095 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§  1. 
Dokonuje się wpisu zmiany danych do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych pod numerem 00018/C/02592 w § 1 pkt 8 uchwały Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Nr 1775/VIIP/2020 z dnia 10 marca 2020 r. poprzez dodanie miejsc prowadzenia kształcenia praktycznego:
8) Miejsce prowadzenia kształcenia:
- zajęcia praktyczne:- Toruń 87-100 ul. Św. Józefa 53-59 Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera - Pracownia ultrasonograficzna

- Bydgoszcz 85-110 ul. Mostowa 4 Polskie Lecznice Spółka z o. o.- Pracownia ultrasonograficzna

§  2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Wniosek złożony poprzez System Monitorowania Kształcenia w dniu 17 marca 2023 r. przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy dotyczący wpisu zmiany danych do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych, program Kurs specjalistyczny Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu zatwierdzony przez Ministra Zdrowia w dniu 22 grudnia 2022r. spełnia wymogi formalne zgodne z art. 76 oraz art. 77 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. 2022, poz. 2702 ze zm.).

Pouczenie

Stronie przysługuje odwołanie od niniejszej uchwały do Ministra Zdrowia, które należy złożyć za pośrednictwem Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały. W trakcie biegu powyższego terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania uchwała staje się ostateczna i prawomocna.