Wpis zmiany danych do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych Kursu specjalistycznego Wywiad i badanie fizykalne organizowanego przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Kaliszu.

Akty korporacyjne

NIPIP.2023.1.17

Akt nieoceniany
Wersja od: 17 stycznia 2023 r.

UCHWAŁA NR 697/VII/2023
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
z dnia 17 stycznia 2023 r.
w sprawie wpisu zmiany danych do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych Kursu specjalistycznego Wywiad i badanie fizykalne organizowanego przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Połoznych z siedzibą w Kaliszu

Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. 2021, poz. 628), art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. 2022, poz. 2702) oraz art. 14hb ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2021, poz. 2095 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§  1. 
Dokonuje się wpisu zmiany danych do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych pod numerem 00034/C/02549 w § 1 pkt 8 uchwały Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Nr 1605/VIIP/2019 z dnia 9 lipca 2019 r., poprzez dodanie miejsc prowadzenia kształcenia teoretycznego:
8) Miejsce prowadzenia kształcenia:
- zajęcia teoretyczne:- Pleszew 63-300 Plac Wolności im. Jana Pawła II 5 Dom Pomocy Społecznej
§  2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Wniosek złożony poprzez System Monitorowania Kształcenia w dniu 3 stycznia 2023 r. przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Kaliszu dotycząca wpisu zmiany danych do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych, program Kurs specjalistyczny Wywiad i badanie fizykalne zatwierdzony przez Ministra Zdrowia w dniu 14 grudnia 2016 r. z uwzględnieniem aktualizacji programów szkoleń specjalizacyjnych, kursów kwalifikacyjnych i kursów specjalistycznych w obszarze miejsca realizacji stażu zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. poz. 594), zatwierdzoną przez Ministra Zdrowia w dniu 31 sierpnia 2017 r., spełnia wymogi formalne zgodne z art. 76 oraz art. 77 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. 2022, poz. 2702).

Pouczenie

Stronie przysługuje odwołanie od niniejszej uchwały do Ministra Zdrowia, które należy złożyć za pośrednictwem Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały. W trakcie biegu powyższego terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania uchwała staje się ostateczna i prawomocna.