Wpis zmiany danych do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych Kursu specjalistycznego Wywiad i badanie fizykalne organizowanego przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych Ziemi Sieradzkiej.

Akty korporacyjne

NIPIP.2022.8.2

Akt nieoceniany
Wersja od: 2 sierpnia 2022 r.

UCHWAŁA Nr 2166/VIIP/2022
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
z dnia 2 sierpnia 2022 r.
w sprawie wpisu zmiany danych do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych Kursu specjalistycznego Wywiad i badanie fizykalne organizowanego przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych Ziemi Sieradzkiej

Na podstawie art. 21 ust. 4 i art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. 2021, poz. 628), art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. 2022, poz. 551 ze zm.), uchwały nr 558/VII/2022 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do działania w imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz art. 14hb ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2021, poz. 2095 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§  1. 
Dokonuje się wpisu zmiany danych do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych pod 00012/C/02495 w § 1 pkt 8 uchwały Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Nr 1364/VIIP/2018 z dnia 13 listopada 2018 r., poprzez dodanie miejsc prowadzenia kształcenia teoretycznego i praktycznego:
8) Miejsce prowadzenia kształcenia:
- Zajęcia teoretyczne:

- zajęcia praktyczne

- Sieradz 98-200 ul. Portowa 1 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

- Sieradz 98-200 ul. 3 Maja 7 Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Sieradzu

- Sieradz 98-200 Armii Krajowej 7 Szpital Wojewódzki Sieradz - Oddział Diabetologiczny i Chorób Wewnętrznych

- Sieradz 98-200 Armii Krajowej 7 Szpital Wojewódzki Sieradz - Oddział Nefrologiczny i Chorób Wewnętrznych

§  2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Wniosek złożony poprzez System Monitorowania Kształcenia w dniu 28 lipca 2022 r. przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych Ziemi Sieradzkiej dotyczący wpisu zmiany danych do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych, program Kurs specjalistyczny Wywiad i badanie fizykalne zatwierdzony przez Ministra Zdrowia w dniu 14 grudnia 2016 r. z uwzględnieniem aktualizacji programów szkoleń specjalizacyjnych, kursów kwalifikacyjnych i kursów specjalistycznych w obszarze miejsca realizacji stażu zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. poz. 594), zatwierdzoną przez Ministra Zdrowia w dniu 31 sierpnia 2017 r., spełnia wymogi formalne zgodne z art. 76 oraz art. 77 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. 2022, poz. 551).

Pouczenie

Stronie przysługuje odwołanie od niniejszej uchwały do Ministra Zdrowia, które należy złożyć za pośrednictwem Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały. W trakcie biegu powyższego terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania uchwała staje się ostateczna i prawomocna.