Wpis zmiany danych do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych Kursu specjalistycznego Resuscytacja krążeniowo-oddechowa organizowanego przez Dolnośląską Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu.

Akty korporacyjne

NIPIP.2022.8.2

Akt nieoceniany
Wersja od: 2 sierpnia 2022 r.

UCHWAŁA Nr 2159/VIIP/2022
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
z dnia 2 sierpnia 2022 r.
w sprawie wpisu zmiany danych do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych Kursu specjalistycznego Resuscytacja krążeniowo-oddechowa organizowanego przez Dolnośląską Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu

Na podstawie art. 21 ust. 4 i art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. 2021, poz. 628), art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. 2022, poz. 551 ze zm.), uchwały nr 558/VII/2022 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do działania w imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz art. 14hb ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2021, poz. 2095 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§  1. 
Dokonuje się wpisu zmiany danych do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych pod 00030/C/01697 w § 1 pkt 9 uchwały Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Nr 1719/VIP/2015 z dnia 13 października 2015 r., poprzez dodanie miejsc prowadzenia kształcenia praktycznego:
9) Miejsce prowadzenia kształcenia:
- Zajęcia praktyczne:- Wrocław 50-556 ul. Borowska 213 Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu - Oddział Anestezjologii i intensywnej Terapii; Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego

- Wrocław 51-124 ul. Kamieńskiego 73 a Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu - Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii; Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego

- Wrocław 51-149 ul. Koszarowa 5 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Gromkowskiego we Wrocławiu - Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

- Wrocław 54-049 ul. A.E. Fieldorfa 2 Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej - Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii; Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego

- Wrocław 50-981 ul. Weigla 5 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii; Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego

§  2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Wniosek złożony poprzez System Monitorowania Kształcenia w dniu 1 sierpnia 2022 r. przez Warszawską Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu dotyczący wpisu zmiany danych do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych, program Kurs specjalistyczny Resuscytacja krążeniowo-oddechowa zatwierdzony przez Ministra Zdrowia w dniu 19 sierpnia 2015 r. z uwzględnieniem aktualizacji programów szkoleń specjalizacyjnych, kursów kwalifikacyjnych i kursów specjalistycznych w obszarze miejsca realizacji stażu zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. poz. 594), zatwierdzoną przez Ministra Zdrowia w dniu 31 sierpnia 2017 r., spełnia wymogi formalne zgodne z art. 76 oraz art. 77 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. 2022, poz. 551).

Pouczenie

Stronie przysługuje odwołanie od niniejszej uchwały do Ministra Zdrowia, które należy złożyć za pośrednictwem Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały. W trakcie biegu powyższego terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania uchwała staje się ostateczna i prawomocna.