Akty korporacyjne

NIPIP.2020.3.10

| Akt nieoceniany
Wersja od: 10 marca 2020 r.

UCHWAŁA Nr 1785/VIIP/2020
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
z dnia 10 marca 2020 r.
w sprawie wpisu zmiany danych do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych Szkolenia specjalizacyjnego Pielęgniarstwo operacyjne organizowanego przez Warszawską Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych.

Na podstawie art. 21 ust. 4 i 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (t.j. Dz. U. 2018 poz. 916.), art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 576 ze zm.) oraz uchwały nr 6/VII/2016 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do działania w imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych uchwala się, co następuje:
§  1.  Dokonuje się wpisu zmiany danych do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych pod numerem 00015/A/01851 w § 1 pkt 2 i 9 uchwały Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Nr 1899/VIP/2015 z dnia 19 listopada 2015 r. poprzez zmianę adresu siedziby oraz dodanie kolejnych miejsc prowadzenia kształcenia:
2) Adres zamieszkania lub siedziby:

9) Miejsce prowadzenia kształcenia:

- Zajęcia teoretyczne:

ul. Żelazna 59, 00-848 Warszawa

- Warszawa ul. Żelazna 59 00-848 Warszawska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

- Zajęcia praktyczne:- Warszawa ul. Alpejska 42 04-628 Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego

Blok operacyjny kardiochirurgii

Blok operacyjny transplantologii

- Warszawa ul. Cegłowska 80 01-809 Szpital Bielański im. Ks. Jerzego Popiełuszki

Blok operacyjny realizujący zabiegi chirurgii małoinwazyjnej

Pracownia endoskopii

Blok operacyjny neurochirurgii

Blok operacyjny ginekologii i położnictwa

Blok operacyjny chirurgii urazowo-ortopedycznej

Blok operacyjny urologii

Blok operacyjny chirurgii naczyniowej

Blok operacyjny otorynolaryngologii

Blok operacyjny chirurgii plastycznej

Blok operacyjny okulistyki

- Warszawa ul. Lindleya 4 02-005 Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus

Blok operacyjny realizujący zabiegi chirurgii małoinwazyjnej

Pracownia endoskopii

Blok operacyjny chirurgii urazowo-ortopedycznej

Blok operacyjny urologii

Blok operacyjny otorynolaryngologii

Blok operacyjny chirurgii plastycznej

Blok operacyjny okulistyki

Blok operacyjny transplantologii

- Warszawa ul. Płocka 26 01-138 Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc

Blok operacyjny chirurgii klatki piersiowej

- Warszawa ul. Madalińskiego 25 02-554 Szpital Ginekologiczno -Położniczy im. Świętej Rodziny w Warszawie

Blok operacyjny ginekologii i położnictwa

Blok operacyjny chirurgii plastycznej

- Warszawa ul. Wołoska 137 02-507 Centralny Szpital Kliniczny MSW

Blok operacyjny realizujący zabiegi chirurgii małoinwazyjnej

Pracownia endoskopii

Blok operacyjny neurochirurgii

Blok operacyjny ginekologii i połoznictwa

Blok operacyjny chirurgii urazowo-ortopedycznej

Blok operacyjny urologii

Blok operacyjny kardiochirurgii

Blok operacyjny chirurgii klatki piersiowej

Blok operacyjny chirurgii naczyniowej

Blok operacyjny otorynolaryngologii

Blok operacyjny chirurgii plastycznej

Blok operacyjny okulistyki

Blok operacyjny transplantologii

- Warszawa ul. Stępińska 19/25 00-739 Szpital Czerniakowski. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Blok operacyjny realizujący zabiegi chirurgii małoinwazyjnej

Pracownia endoskopii

Blok operacyjny chirurgii urazowo-ortopedycznej

Blok operacyjny chirurgii naczyniowej

Blok operacyjny otorynolaryngologii

Blok operacyjny okulistyki

- Warszawa ul. Karowa 2 00-315 Szpital Kliniczny im. ks. Anny Mazowieckiej

Blok operacyjny ginekologii i położnictwa

- Warszawa ul. Szaserów 128 04-141

WIM

Blok operacyjny okulistyki

Blok operacyjny realizujący zabiegi chirurgii małoinwazyjnej

Pracownia endoskopii

Blok operacyjny neurochirurgii

Blok operacyjny chirurgii urazowo-ortopedycznej

Blok operacyjny urologii

Blok operacyjny kardiochirurgii

Blok operacyjny chirurgii klatki piersiowej

Blok operacyjny chirurgii naczyniowej

Blok operacyjny otorynolaryngologii

Blok operacyjny chirurgii plastycznej

- Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11 05-825

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II

Blok operacyjny realizujący zabiegi chirurgii małoinwazyjnej

Pracownia endoskopii

Blok operacyjny neurochirurgii

Blok operacyjny chirurgii urazowo-ortopedycznej

Blok operacyjny urologii

Blok operacyjny chirurgii naczyniowej

- Warszawa ul Roentgena 5 02-781 Centrum Onkologii i Instytut im M. Skłodowskiej Curie

Blok operacyjny realizujący zabiegi chirurgii małoinwazyjnej

Pracownia endoskopii

Blok operacyjny urologii

Blok operacyjny chirurgii klatki piersiowej

Blok operacyjny chirurgii naczyniowej

Blok operacyjny chirurgii plastycznej

- Warszawa ul. Kasprzaka 17A 02-781

IMiDz

Blok operacyjny chirurgii dziecięcej

- Warszawa ul. Kasprzaka 17 02-781

Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej SPZOZ

Blok operacyjny chirurgii naczyń

- Warszawa ul. Banacha 1a 02-097

Centralny Szpital Kliniczny UCK WUM

Blok operacyjny realizujący zabiegi chirurgii małoinwazyjnej

Pracownia endoskopii

Blok operacyjny neurochirurgii

Blok operacyjny urologii

Blok operacyjny kardiochirurgii

Blok operacyjny chirurgii naczyniowej

Blok operacyjny otorynolaryngologii

Blok operacyjny transplantologii

- Warszawa ul. Żwirki i Wigury 63A 02-091

Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego

Blok operacyjny chirurgii dziecięcej

- Warszawa ul. Niekłańska 4/24 03-924 Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza

Blok operacyjny chirurgii dziecięcej

- Warszawa ul. Bursztynowa 2 04-749

Międzyleski Szpital Specjalistyczny

Blok operacyjny otorynolaryngologii

Blok operacyjny urologii

Blok operacyjny chirurgii naczyniowej

Blok operacyjny ginekologii i położnictwa

Blok operacyjny okulistyki

- Warszawa ul. Kopernika 43 03-328

Warszawski Szpital dla Dzieci SPZOZ

Blok operacyjny chirurgii dzieci

- Warszawa Al. Dzieci Polskich 20 04-730

Instytut Pomnik CZD

Blok operacyjny chirurgii dziecięcej

- Piaseczno ul. Adama Mickiewicza 39 05-500

Szpital Św. Anny

Blok operacyjny ginekologii i położnictwa

- Warszawa ul. Solec 93 00-382 Szpital na Solcu

Blok operacyjny ginekologii i położnictwa

Blok operacyjny chirurgii urazowo-ortopedycznej

- Warszawa ul. Barska 16/20 02-312

Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej św. Anny

Blok operacyjny chirurgii urazowo-ortopedycznej

Blok operacyjny chirurgii naczyniowej

- Warszawa ul. Inflancka 6 00-189 Szpital Specjalistyczny "Inflancka" im. Krysi Niżyńskiej "Zakurzonej" w Warszawie SP ZOZ

Blok operacyjny ginekologii i położnictwa

- Warszawa Al. Solidarności 67 03-401

Szpital Praski pw. Przemienienia Pańskiego

Blok operacyjny chirurgii naczyniowej

Blok operacyjny chirurgii urazowo-ortopedycznej

Blok operacyjny neurochirurgii

Blok operacyjny urologii

- Warszawa ul. Czerniakowska 231 00-416

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego CMKP

Blok operacyjny realizujący zabiegi chirurgii małoinwazyjnej

Pracownia endoskopii

Blok operacyjny ginekologii i położnictwa

Blok operacyjny urologii

Blok operacyjny okulistyki

Blok operacyjny chirurgii naczyniowej

Blok operacyjny chirurgii plastycznej

- Warszawa ul. Żelazna 90 01-004 Centrum Medyczne Żelazna Sp. z o.o.

Blok operacyjny położnictwa i ginekologii

§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Wniosek złożony poprzez System Monitorowania Kształcenia przez Warszawską Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych dotyczący wpisu zmiany danych do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych, program Szkolenia specjalizacyjnego Pielęgniarstwo operacyjne, dla pielęgniarek, program zatwierdzony przez Ministra Zdrowia w dniu 19 sierpnia 2015 r., spełnia wymogi formalne zgodne z art. 76 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 576 ze zm.).

Pouczenie

Stronie przysługuje odwołanie od niniejszej uchwały do Ministra Zdrowia, które należy złożyć za pośrednictwem Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały. W trakcie biegu powyższego terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania uchwała staje się ostateczna i prawomocna.

Sekretarz NRPiPPrezes NRPiP
Joanna WalewanderZofia Małas