Akty korporacyjne

NIPIP.2020.3.10

| Akt nieoceniany
Wersja od: 10 marca 2020 r.

UCHWAŁA Nr 1782/VIIP/2020
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
z dnia 10 marca 2020 r.
w sprawie wpisu zmiany danych do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych Szkolenia specjalizacyjnego Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze organizowanego przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Łodzi.

Na podstawie art. 21 ust. 4 i 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (t.j. Dz. U. 2018 poz. 916.), art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 576 ze zm.) oraz uchwały nr 6/VII/2016 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do działania w imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych uchwala się, co następuje:
§  1.  Dokonuje się wpisu zmiany danych do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych w § 1 pkt 9 uchwały Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Nr 92/VIIP/2016 z dnia 7 marca 2016 r. wpisanej pod numerem 00007/A/02056 poprzez dodanie miejsc prowadzenia kształcenia:
9) Miejsce prowadzenia kształcenia:

- Zajęcia teoretyczne:

- nie dotyczy
- Zajęcia praktyczne:- Łódź ul. Pomorska 251 92-213 Uniwersytecki Szpital i Centrum Kształcenia Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (CKD) Poradnie

1. Poradnia Ginekologiczna.

2. Pracownia USG.

3. Klinika Endokrynologii

- Rzgów ul. Rudzka 34 95-030 Szpital "GAMETA":

1. Klinika Leczenia Niepłodności

2. Pracownia USG

- Bełchatów ul. Czapliniecka 123 97-400 Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie

1. Oddział Ginekologiczno- Położniczy.

2. Oddział Neonatologiczny.

3. Pracownia USG

4. Poradnia ginekologiczno-położnicza

5. Szkoła rodzenia

- Łęczyca ul. Zachodnia 6 99-100 SP ZOZ w Łęczycy

1. Oddział Ginekologiczno- Położniczy.

2. Oddział Neonatologiczny.

3. Poradnia Endokrynologiczna.

4. Poradnia Ginekologiczno- Położnicza.

5. Pracownia USG.

6. Poradnia Ginekologiczno- Położnicza.

7. Sala porodowa

- Łowicz ul. Ułańska 28 99-400 Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu

1. Oddział Położniczo- Ginekologiczny.

2. Oddział Neonatologiczny.

3. Poradnia Ginekologiczno- Położnicza.

4. Sala Porodowa

5. Pracownia USG.

- Kutno ul. Kościuszki 52 99-300 Kutnowski Szpital Samorządowy Sp. z o.o.

1. Oddział Położniczo- Ginekologiczny- w skład którego wchodzą:

-blok porodowy

-oddział ciąży powikłanej

-ginekologia

2. Oddział Endokrynologiczny.

3. Oddział Neonatologiczny.

4. Poradnia Ginekologiczno- Położnicza.

5. Szkoła Rodzenia.

6. Pracownia USG

- Pabianice ul. Jana Pawła II 68 95-200 NZOZ "Pabianickie Centrum Medyczne" Sp. z o.o.

1.Oddział Ginekologiczno- Położniczy.

2. Szkoła Rodzenia.

3. Poradnia Ginekologiczno- Położnicza

4. Blok Porodowy z salą porodów rodzinnych.

5. Pracownia USG.

6. Oddział Neonatologiczny.

- Radomsko ul. Jagiellońska 36 97-500 Szpital Powiatowy w Radomsku

1. Oddział Ginekologiczno- Położniczy.

2. Oddział Neonatologiczny.

3. Pracownia USG.

4. Sala Porodowa

5. Poradnia Ginekologiczno- Położnicza.

- Skierniewice ul. Rybickiego 1 96-100 Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach

1. Oddział Położniczo- Ginekologiczny.

2. Sala Porodowa

3. Oddział Noworodkowy.

4. Pracownia USG

5. Szkoła Rodzenia

- Tomaszów Mazowiecki ul. Jana Pawła II 35 97-200 Tomaszowskie Centrum Medyczne

1. Oddział Położniczo- Ginekologiczny z:

-sala porodową

2. Oddział Noworodkowy.

3. Pracownia USG.

- Wieluń ul. Szpitalna 16 98-300 Szpital Powiatowy w Wieluniu

1. Oddział Noworodkowy z Pododdziałem Patologii Noworodka.

2. Oddział Położniczo- Ginekologiczny z:

- salą porodową

3. Pracownia USG

- Zgierz ul. Parzęczewska 35 95-100 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Skłodowskiej-Curie w Zgierzu

1. Oddział Ginekologii, Położnictwa i Terapii Endoskopowej z:

-salą porodową

-pododdziałem patologii ciąży

2. Oddział Neonatologiczny i Patologii Noworodka.

3. Poradnia Endokrynologiczna.

4. Poradnia Ginekologiczno- Położnicza.

5. Szkoła rodzenia

6. Pracownia USG

- Łask ul. Warszawska 62/62A 98-100 Szpitale Powiatowe Sp. z o.o. Szpital w Łasku

1. Oddział ginekologiczno-położniczy

2. Sala porodowa

3. Poradnia ginekologiczno-położnicza

4. Pracownia USG

- Łódź ul. Milionowa 14 93-113 Miejskie Centrum Medyczne Jonscher im. dr Karola Jonschera:

1. Oddział Ginekologii Operacyjnej i Zachowawczej.

2. Pracownia USG

- Łódź ul. Północna 42 91-425 SP ZOZ MSWiA w Łodzi

1. Oddział Ginekologiczny

2. Pracownia USG

3. Poradnia ginekologiczno-położnicza

- Łódź ul. Ciesielska 8 91-308 Meteor Plus Szpital Wielospecjalistyczny w Łodzi

1. Oddział Ginekologiczny

2. Oddział Patologii Ciąży

3. Oddział położniczy z Blokiem porodowym

4. Pracownia USG

5. Poradnia ginekologiczna

- Opoczno ul. Partyzantów 30 26-300 Szpital Powiatowy im. E. Biernackiego w Opocznie

1. Oddział Ginekologiczno-Położniczo-Noworodkowy i Blok Porodowy

2. Szkoła Rodzenia

3. Pracownia USG

- Poddębice ul. Mickiewicza 16 99-200 Poddębickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

1. Oddział Ginekologiczno - Położniczy z:

- salą porodową

2. Pracownia USG

3. Pododdział Neonatologiczny

4. Poradnia ginekologiczno-położnicza

- Rawa Mazowiecka ul. Warszawska 14 96-200 SPZOZ Szpital Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej

1. Oddział położniczo-ginekologiczno-noworodkowy

2. Blok Porodowy

3. Pracownia USG

4. Poradnia ginekologiczno-położnicza

- Łódź ul. Elsnera 19 92-524 Miejskie Centrum Medyczne Widzew W Łodzi

1. Poradnia ginekologiczno-położnicza

2. Szkoła rodzenia

3. Pracownia USG

- Łódź ul. Piłsudskiego 157 92-332 Miejskie Centrum Medyczne Widzew W Łodzi

1. Poradnia ginekologiczno-położnicza

2. Pracownia USG

§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Wniosek złożony poprzez System Monitorowania Kształcenia w dniu 14 lutego 2020 r. przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Łodzi dotyczący wpisu zmiany danych do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych, program Szkolenia specjalizacyjnego Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze dla położnych, program zatwierdzony przez Ministra Zdrowia w dniu 19 sierpnia 2015 r., spełnia wymogi formalne zgodne z art. 76 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 576 ze zm.).

Pouczenie

Stronie przysługuje odwołanie od niniejszej uchwały do Ministra Zdrowia, które należy złożyć za pośrednictwem Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały. W trakcie biegu powyższego terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania uchwała staje się ostateczna i prawomocna.

Sekretarz NRPiPPrezes NRPiP
Joanna WalewanderZofia Małas