Akty korporacyjne

NIPIP.2020.3.10

| Akt nieoceniany
Wersja od: 10 marca 2020 r.

UCHWAŁA Nr 1781/VIIP/2020
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
z dnia 10 marca 2020 r.
w sprawie wpisu zmiany danych do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych Kursu specjalistycznego Ordynowanie leków i wypisywanie recept- część I organizowanego przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.

Na podstawie art. 21 ust. 4 i 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (t.j. Dz. U. 2018 poz. 916.), art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 576 ze zm.) oraz uchwały nr 6/VII/2016 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do działania w imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych uchwala się, co następuje:
§  1.  Dokonuje się wpisu zmiany danych do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych w § 1 pkt 9 uchwały Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Nr 2002/VIP/2015 z dnia 7 grudnia 2015 r. wpisanej pod numerem 00008/C/01910 poprzez dodanie miejsc prowadzenia kształcenia:
9) Miejsce prowadzenia kształcenia:

- Zajęcia teoretyczne:

- Rybnik ul. Grunwaldzka 66 44-210 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Puls-Med

- Rybnik ul. Reymonta 60 44-200 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej PRO FEMINAE S. C.

- Zajęcia praktyczne:- Tychy ul. Cicha 27 43-100 Szpital Miejski w Tychach

Podstawowa Opieka Zdrowotna-Gabinet Lekarza Rodzinnego

- Gliwice ul. Rybitwy 2 44-100 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Przychodnia Sikornik" Sp. z o.o.

Podstawowa Opieka Zdrowotna-Gabinet Lekarza Rodzinnego

- Katowice ul. Panewnicka 65 40-760 Poradnia POZ przy Okręgowym Szpitalu Kolejowym

Podstawowa Opieka Zdrowotna-Gabinet Lekarza Rodzinnego

- Katowice ul. Ordona 3 40-164 Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego "Moja Przychodnia" Nr 13

Podstawowa Opieka Zdrowotna-Gabinet Lekarza Rodzinnego

- Rybnik ul. Grunwaldzka 66 44-200 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Podstawowa Opieka Zdrowotna-Gabinet Lekarza Rodzinnego

- Rybnik ul. Łączna 9 44-200 Poradnia SAL - MED

Podstawowa Opieka Zdrowotna-Gabinet Lekarza Rodzinnego

- Rybnik ul. Komisji Edukacji Narodowej 27 44-207 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Poradnia Medycyny Rodzinnej SANUS

Podstawowa Opieka Zdrowotna-Gabinet Lekarza Rodzinnego

- Rybnik ul. Reymonta 60 44-200 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej RODZINA Sp. z o.o.

Podstawowa Opieka Zdrowotna-Gabinet Lekarza Rodzinnego

- Rybnik ul. Reymonta 60 44-200 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Junior R. Szubra, J. Sekulska, G. Mazur S. J.

Podstawowa Opieka Zdrowotna- Gabinet Lekarza Rodzinnego

- Pszów ul. Traugutta 32 44-370 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej VITAMED Sp. z o.o.

Podstawowa Opieka Zdrowotna- Gabinet Lekarza Rodzinnego

- Pszów ul. Andersa 22 44-370 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej VITAMED Sp. z o.o.

Podstawowa Opieka Zdrowotna- Gabinet Lekarza Rodzinnego

- Rybnik ul. Poligonowa 13/D 44-251 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej VITAMED

Podstawowa Opieka Zdrowotna- Gabinet Lekarza Rodzinnego

- Rybnik ul. Piasta 16 44-200 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej PRO VITA Sp z o.o

Podstawowa Opieka Zdrowotna- Gabinet Lekarza Rodzinnego

§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Wniosek złożony poprzez System Monitorowania Kształcenia w dniu 11 lutego 2020 r. przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Katowicach dotyczący wpisu zmiany danych do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych, program Kursu specjalistycznego Ordynowanie leków i wypisywanie recept cz. I dla pielęgniarek i położnych, program zatwierdzony przez Ministra Zdrowia w dniu 13 lutego 2015 r., spełnia wymogi formalne zgodne z art. 76 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 576 ze zm.).

Pouczenie

Stronie przysługuje odwołanie od niniejszej uchwały do Ministra Zdrowia, które należy złożyć za pośrednictwem Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały. W trakcie biegu powyższego terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania uchwała staje się ostateczna i prawomocna.

Sekretarz NRPiPPrezes NRPiP
Joanna WalewanderZofia Małas