Wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych Kursu specjalistycznego Edukator w cukrzycy organizowanego przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Kaliszu.

Akty korporacyjne

NIPIP.2024.4.16

Akt nieoceniany
Wersja od: 16 kwietnia 2024 r.

Uchwała Nr 250/VIIIP/2024
Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
z dnia 16 kwietnia 2024 r.
w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych Kursu specjalistycznego Edukator w cukrzycy organizowanego przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Kaliszu

Na podstawie art. 21 ust. 4 i art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. 2021, poz. 628), art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. 2022, poz. 2702 ze zm.), uchwały Nr 9/VIII/2023 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 13 czerwca 2023 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do działania w imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych uchwala się, co następuje:
§  1. 
Dokonuje się wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych Kursu specjalistyczny Edukator w cukrzycy organizowanego przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Kaliszu pod numerem 00034/C/02889.
1) Oznaczenie organizatora kształcenia:Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Kaliszu
2) Adres zamieszkania lub siedziby:Korczak 4a 62-800 Kalisz
3) Numer identyfikacji podatkowej NIP:6181022846
4) Forma organizacyjno-prawna:Jednostka samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych
5) Rodzaj i dziedzina kształcenia:Kurs specjalistyczny Edukator w cukrzycy
6) Program przeznaczony dla:Pielęgniarek i położnych
7) System kształcenia:Niestacjonarny
8) Miejsce prowadzenia kształcenia:

- Zajęcia teoretyczne:

- Zajęcia praktyczne:

- Kalisz 62-800 ul. Korczak 4a Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

- Pleszew 63-300 ul. Poznańska 125a Pleszewskie Centrum Medyczne sp. z o. o. w Pleszewie

- Ostrów Wielkopolski 63-400 ul. Limanowskiego 20-22 Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim

- Krotoszyn 63-700 ul. Młyńska 2 Samodzielny Publiczny ZOZ

- Kępno 63-600 ul. Szpitalna 7 Samodzielny Publiczny ZOZ

- Ostrzeszów 63-500 Al. Wolności 4 Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia

- Jarocin 63-200 ul. Szpitalna 1 Szpital Powiatowy sp. z o. o. w Jarocinie

- Wolica 113 62-872 Wojewódzki Specjalistyczny ZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy

- Poznań 60-834 ul. Mickieiwcza 2 Szpital Miejski im. F. Raszei w Poznaniu - oddział diabetologiczny dla dorosłych; poradnia diabetologiczna; oddział diabetologiczny dla dzieci

- Kalisz 62-800 ul. Majkowska 13a Kaliska Agencja Medyczna "MEDIX" - Poradnia diabetologiczna

- Wrocław 50-556 ul. Borowska 213 Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu - oddział diabetologiczny dla dorosłych; oddział diabetologiczny dla dzieci; poradnia diabetologiczna

- Lubin 59-301 ul. M> Skłodowskiej-Curie 66 Miedziowe Centrum Zdrowia - poradnia diabetologiczna; oddział diabetologiczny dla dorosłych

- Poznań 60-479 ul. Juraszów 7-19 Szpital Wojewódzki w Poznaniu - oddział diabetologiczny dla dorosłych; oddział diabetologiczny dla dzieci; poradnia diabetologiczna

- Poznań 60-572 ul. Szpitalna 27/33 Szpital Kliniczny K.Jonschera w Poznaniu Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu - oddział diabetologiczny dla dorosłych; oddział diabetologiczny dla dzieci; poradnia diabetologiczna

- Łódź 93-338 ul. Rzgowska 281/289 Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi - oddział diabetologiczny dla dorosłych; oddział diabetologiczny dla dzieci; poradnia diabetologiczna

§  2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Wniosek złożony poprzez System Monitorowania Kształcenia w dniu 10 kwietnia 2024 r. przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Kaliszu dotyczący wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych, program Kurs specjalistyczny Edukator w cukrzycy, zatwierdzony przez Ministra Zdrowia w dniu 19 sierpnia 2015 r. z uwzględnieniem aktualizacji programów szkoleń specjalizacyjnych, kursów kwalifikacyjnych i kursów specjalistycznych w obszarze miejsca realizacji stażu zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. poz. 594), zatwierdzoną przez Ministra Zdrowia w dniu 31 sierpnia 2017 r., spełnia wymogi formalne zgodne z art. 76 oraz art. 77 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. 2022, poz. 2702 ze zm.).

Pouczenie

Stronie przysługuje odwołanie od niniejszej uchwały do Ministra Zdrowia, które należy złożyć za pośrednictwem Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały. W trakcie biegu powyższego terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania uchwała staje się ostateczna i prawomocna.