Nowość Wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych Kursu specjalistycznego Opieka nad pacjentem z chorobami układu oddechowego organizowanego przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.

Akty korporacyjne

NIPIP.2023.1.17

Akt nieoceniany
Wersja od: 17 stycznia 2023 r.

Uchwała Nr 648/VII/2023
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
z dnia 17 stycznia 2023 r.
w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych Kursu specjalistycznego Opieka nad pacjentem z chorobami układu oddechowego organizowanego przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Katowicach

Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. 2021, poz. 628), art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. 2022, poz. 2702) oraz art. 14hb ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2021, poz. 2095 ze zm.), i uchwala się, co następuje:
§  1. 
Dokonuje się wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych Kursu specjalistycznego Opieka nad pacjentem z chorobami układu oddechowego organizowanego przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Katowicach pod numerem 00008/C/02694.
1) Oznaczenie organizatora kształcenia:Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach
2) Adres zamieszkania lub siedziby:Francuska 16 40-027 Katowice
3) Numer identyfikacji podatkowej NIP:6341591471
4) Forma organizacyjno-prawna:Jednostka organizacyjna samorządu pielęgniarek i położnych
5) Rodzaj i dziedzina kształcenia:Kurs specjalistyczny Opieka nad pacjentem z chorobami układu oddechowego
6) Program przeznaczony dla:Pielęgniarek
7) System kształcenia:Niestacjonarny
8) Miejsce prowadzenia kształcenia:

- Zajęcia teoretyczne:

- Zajęcia praktyczne:

- Łaziska Górne 43-170 ul. Wodna 15 Ośrodek Kształcenia Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach

- Katowice 40-085 ul. Mickiewicza 29 Biuro Centrum Sp. z o.o.

- Bytom 41-902 Aleja Legionów 10 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu

- Katowice 40-065 ul. Ziołowa 45-47 Górnośląskie centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Szpital w Ochojcu

- Katowice 40-074 ul. Raciborska 27 Katowickie Centrum Onkologii

- Racibórz 47-400 ul. Gamowska 3 Szpital Rejonowy im. dr Józefa Rostka

- Sosnowiec 41-200 Plac Medyków 1 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu Centrum Urazowe

- Pilchowice 44-145 ul. Dworcowa 31 Szpital Chorób Płuc im. św. Józefa w Pilchowicach

- Orzesze 43-180 ul. Gliwicka 20 Szpital Chorób Płuc w Orzeszu

- Siewierz 47-470 ul. Zbigniewa Oleśnickiego 21 Szpital Chorób Płuc w Siewierzu Sp. z o.o.

- Wodzisław Śląski 44-300 ul. Bracka 13 Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca

- Tarnowskie Góry 42-600 ul. Lipowa 3 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zakład Pulmonologii

- Katowice 40-164 ul. Ordona 3 Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego "Moja Przychodnia"

Przychodnia Nr 13

- Bytom 41-902 Aleja Legionów 10 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu - Oddział Chorób Płuc

- Katowice 40-065 ul. Ziołowa 45-47 Górnośląskie centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Szpital w Ochojcu - Odział Pneumonologii; Poradnia Pneumonologiczna

- Katowice 40-074 ul. Raciborska 27 Katowickie Centrum Onkologii - Oddział Chorób Płuc; Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc

- Racibórz 47-400 ul. Gamowska 3 Szpital Rejonowy im. dr Józefa Rostka - Oddział Pulmonologii; Poradnia Chorób Płuc i Gruźlicy

- Sosnowiec 41-200 Plac Medyków 1 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu Centrum Urazowe - Oddział Pulmonologii; Poradnia Pulmonologiczna

- Ruda Śląska 41-703 ul. Wincentego Lipa 2 Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej Sp.z o.o. - Oddział Chorób Płuc

- Pilchowice 44-145 ul. Dworcowa 31 Szpital Chorób Płuc im. św. Józefa w Pilchowicach - Oddział Chorób Płuc

- Orzesze 43-180 ul. Gliwicka 20 Szpital Chorób Płuc w Orzeszu - Oddział Chorób Płuc; Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc

- Wodzisław Śląski 44-300 ul. Bracka 13 Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca - Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc; Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc

- Siewierz 47-470 ul. Zbigniewa Oleśnickiego 21 Szpital Chorób Płuc w Siewierzu Sp. z o.o. - Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc; Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc

- Tarnowskie Góry 42-600 ul. Lipowa 3 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zakład Pulmonologii - Oddział Pulmonologiczny; Poradnia Chorób Płuc i Gruźlicy

- Katowice 40-092 ul. Mickiewicza 9 Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego "Moja Przychodnia"

Przychodnia Nr 1 - Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej

- Katowice 40-164 ul. Ordona 3 Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego "Moja Przychodnia"

Przychodnia Nr 13 - Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej

§  2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Wniosek złożony poprzez System Monitorowania Kształcenia w dniu 2 stycznia 2023 r. przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Katowicach dotyczący wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych, program Kurs specjalistyczny Opieka nad pacjentem z chorobami układu oddechowego zatwierdzony przez Ministra Zdrowia w dniu 18 listopada 2022 r. spełnia wymogi formalne zgodne z art. 76 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. 2022, poz. 2702).

Pouczenie

Stronie przysługuje odwołanie od niniejszej uchwały do Ministra Zdrowia, które należy złożyć za pośrednictwem Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały. W trakcie biegu powyższego terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania uchwała staje się ostateczna i prawomocna.