Wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych Kursu specjalistycznego Opieka nad pacjentem wymagającym wysokoprzepływowej terapii tlenem organizowanego przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Elblągu.

Akty korporacyjne

NIPIP.2023.1.17

Akt nieoceniany
Wersja od: 17 stycznia 2023 r.

Uchwała Nr 643/VII/2023
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
z dnia 17 stycznia 2023 r.
w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych Kursu specjalistycznego Opieka nad pacjentem wymagającym wysokoprzepływowej terapii tlenem organizowanego przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Elblągu

Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. 2021, poz. 628), art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. 2022, poz. 2702) oraz art. 14hb ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2021, poz. 2095 ze zm.), i uchwala się, co następuje:
§  1. 
Dokonuje się wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych Kursu specjalistycznego Opieka nad pacjentem wymagającym wysokoprzepływowej terapii tlenem organizowanego przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Elblągu pod numerem 00033/C/02709.
1) Oznaczenie organizatora kształcenia:Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu
2) Adres zamieszkania lub siedziby:Morcinka 10 B 82-300 Elbląg
3) Numer identyfikacji podatkowej NIP:5781700768
4) Forma organizacyjno-prawna:Jednostka organizacyjna samorządu pielęgniarek i położnych
5) Rodzaj i dziedzina kształcenia:Kurs specjalistyczny Opieka nad pacjentem wymagającym wysokoprzepływowej terapii tlenem
6) Program przeznaczony dla:Pielęgniarek
7) System kształcenia:Niestacjonarny
8) Miejsce prowadzenia kształcenia:

- Zajęcia teoretyczne:

- Zajęcia praktyczne:

- Elbląg 82-300 ul. Morcinka 10 B Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu

- Elbląg 82-300 ul. Komeńskiego 35 Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu -Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii; Oddział Chorób Płuc

- Elbląg 82-300 ul. Królewiecka 146 Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu - Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

§  2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Wniosek złożony poprzez System Monitorowania Kształcenia w dniu 21 grudnia 2022 r. przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Elblągu dotyczący wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych, program Kurs specjalistyczny Opieka nad pacjentem wymagającym wysokoprzepływowej terapii tlenem zatwierdzony przez Ministra Zdrowia w dniu 9 listopada 2022 r. spełnia wymogi formalne zgodne z art. 76 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. 2022, poz. 2702).

Pouczenie

Stronie przysługuje odwołanie od niniejszej uchwały do Ministra Zdrowia, które należy złożyć za pośrednictwem Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały. W trakcie biegu powyższego terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania uchwała staje się ostateczna i prawomocna.