Wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych Kursu specjalistycznego Opieka nad pacjentem w trakcie choroby Covid-19 oraz po jej przebyciu organizowanego przez Fundację Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu.

Akty korporacyjne

NIPIP.2023.1.17

Akt nieoceniany
Wersja od: 17 stycznia 2023 r.

Uchwała Nr 640/VII/2023
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
z dnia 17 stycznia 2023 r.
w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych Kursu specjalistycznego Opieka nad pacjentem w trakcie choroby Covid-19 oraz po jej przebyciu organizowanego przez Fundację Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu

Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. 2021, poz. 628), art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. 2022, poz. 2702) oraz art. 14hb ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2021, poz. 2095 ze zm.), i uchwala się, co następuje:
§  1. 
Dokonuje się wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych Kursu specjalistycznego Opieka nad pacjentem w trakcie choroby Covid-19 oraz po jej przebyciu organizowanego przez Fundację Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu pod numerem 00045/C/02731.
1) Oznaczenie organizatora kształcenia:Fundacja Okręgowej Izby Pielęgniarek i Połoznych w Kaliszu
2) Adres zamieszkania lub siedziby:Korczak 4a 62-800 Kalisz
3) Numer identyfikacji podatkowej NIP:

Nr wpisu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego:

6182167877

0000706243

4) Forma organizacyjno-prawna:Przedsiębiorca
5) Rodzaj i dziedzina kształcenia:Kurs specjalistyczny Opieka nad pacjentem w trakcie choroby Covid-19 oraz po jej przebyciu
6) Program przeznaczony dla:Pielęgniarek
7) System kształcenia:Niestacjonarny
8) Miejsce prowadzenia kształcenia:

- Zajęcia teoretyczne:

- Zajęcia praktyczne:

- Leszno 64-100 ul. Krótka 5 Zakład Doskonalenia Zawodowego

- Leszno 64-100 ul. Kiepury 45 Wojewódzki Szpital Zespolony

- Rawicz 63-900 ul. Gen.G.Roweckiego 6 Szpital Powiatowy w Rawiczu

- Gostyń 63-800 Plac K. Marcinkowskiego 8/9 Samodzielny Publiczny ZOZ

- Leszno 64-100 ul. Kiepury 45 Wojewódzki Szpital Zespolony - oddział anestezjologii i intensywnej terapii; oddział chorób wewnętrznych

- Rawicz 63-900 ul. Gen.G.Roweckiego 6 Szpital Powiatowy w Rawiczu - oddział anestezjologii i intensywnej terapii; oddział chorób wewnętrznych

- Borek Wielkopolski 63-810 ul. Droga Lisia 56 Przychodnia Lekarzy POZ ZDROWIE s.c. - Poradnia podstawowej opieki zdrowotnej z punktem szczepień

- Osieczna 64-113 ul. Kopernika 8 Lekarze POZ Centrum Medyczne KAMED - Poradnia podstawowej opieki zdrowotnej z punktem szczepień

§  2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Wniosek złożony poprzez System Monitorowania Kształcenia w dniu 14 stycznia 2023 r. przez Fundację Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu dotyczący wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych, program Kurs specjalistyczny Opieka nad pacjentem w trakcie choroby Covid-19 oraz po jej przebyciu zatwierdzony przez Ministra Zdrowia w dniu 14 listopada 2022 r. spełnia wymogi formalne zgodne z art. 76 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. 2022, poz. 2702).

Pouczenie

Stronie przysługuje odwołanie od niniejszej uchwały do Ministra Zdrowia, które należy złożyć za pośrednictwem Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały. W trakcie biegu powyższego terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania uchwała staje się ostateczna i prawomocna.