Wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych Kursu specjalistycznego Resuscytacja krążeniowo-oddechowa organizowanego przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Jeleniej Górze.

Akty korporacyjne

NIPIP.2022.8.2

Akt nieoceniany
Wersja od: 2 sierpnia 2022 r.

UCHWAŁA Nr 2181/VIIP/2022
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
z dnia 2 sierpnia 2022 r.
w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych Kursu specjalistycznego Resuscytacja krążeniowo-oddechowa organizowanego przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Jeleniej Górze

Na podstawie art. 21 ust. 4 i art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. 2021, poz. 628), art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. 2022, poz. 551 ze zm.), uchwały nr 558/VII/2022 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do działania w imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek oraz art. 14hb ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2021, poz. 2095 ze zm.), i uchwala się, co następuje:
§  1. 
Dokonuje się wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych Kurs specjalistyczny Resuscytacja krążeniowo-oddechowa organizowanego przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Jeleniej Górze pod numerem 00044/C/02616.
1) Oznaczenie organizatora kształcenia:Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Jeleniej Górze
2) Adres zamieszkania lub siedziby:Ul. 1 Maja 27/311 58-500 Jelenia Góra
3) Numer identyfikacji podatkowej NIP:6111087148
4) Forma organizacyjnoprawna:Jednostka organizacyjna samorządu pielęgniarek i położnych
5) Rodzaj i dziedzina kształcenia:Kurs specjalistyczny Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
6) Program przeznaczony dla:Pielęgniarek i położnych
7) System kształcenia:Niestacjonarny
8) Miejsce prowadzenia kształcenia:

- Zajęcia teoretyczne:

- Zajęcia praktyczne:

- Jelenia Góra 58-506 ul. Ogińskiego 6 Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej

- Jelenia Góra 58-506 ul. Ogińskiego 6 Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej - Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

§  2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Wniosek złożony poprzez System Monitorowania Kształcenia przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Jeleniej Górze dotyczący wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych, program Kurs specjalistyczny Resuscytacja krążeniowo-oddechowa zatwierdzony przez Ministra Zdrowia w dniu 19 sierpnia 2022 r., spełnia wymogi formalne zgodne z art. 76 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. 2022, poz. 551 ze zm.).

Pouczenie

Stronie przysługuje odwołanie od niniejszej uchwały do Ministra Zdrowia, które należy złożyć za pośrednictwem Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały. W trakcie biegu powyższego terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania uchwała staje się ostateczna i prawomocna.