Wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych Szkolenia specjalizacyjnego Pielęgniarstwo geriatryczne organizowanego przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Lublinie.

Akty korporacyjne

NIPIP.2022.8.2

Akt nieoceniany
Wersja od: 2 sierpnia 2022 r.

UCHWAŁA Nr 2151/VIIP/2022
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
z dnia 2 sierpnia 2022 r.
w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych Szkolenia specjalizacyjnego Pielęgniarstwo geriatryczne organizowanego przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Lublinie

Na podstawie art. 21 ust. 4 i art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. 2021, poz. 628), art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. 2022, poz. 551 ze zm.), uchwały nr 558/VII/2022 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do działania w imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek oraz art. 14hb ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2021, poz. 2095 ze zm.), i uchwala się, co następuje:
§  1. 
Dokonuje się wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych Szkolenie specjalizacyjne Pielęgniarstwo geriatryczne organizowanego przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Lublinie pod numerem 00025/A/02602.
1) Oznaczenie organizatora kształcenia:Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Lublinie
2) Adres zamieszkania lub siedziby:Ul. Czechowska 3a 20-072 Lublin
3) Numer identyfikacji podatkowej NIP:9460004381
4) Forma organizacyjnoprawna:Jednostka organizacyjna samorządu pielęgniarek i położnych
5) Rodzaj i dziedzina kształcenia:Szkolenie specjalizacyjne Pielęgniarstwo geriatryczne
6) Program przeznaczony dla:Pielęgniarek
7) System kształcenia:Niestacjonarny
8) Miejsce prowadzenia kształcenia:

- Zajęcia teoretyczne:

- Zajęcia praktyczne:

- Lublin 20-072 ul. Czechowska 3a Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Lublinie

- Lublin 20-954 ul. Kazimierza Jaczewskiego 8 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie - Oddział Neurologii; Odział Ortopedii i Rehabilitacji; Oddział Ortopedii i Traumatologii; Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej; Zakład Rehabilitacji

- Lublin 20-081 ul. Stanisława Staszica 16 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 - Klinika Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji; Klinika Psychiatrii i Rehabilitacji Psychiatrycznej; Oddział Chorób Wewnętrznych; Oddział Traumatologii i Medycyny Ratunkowej; Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej

- Lublin 20-718 al. Kraśnicka 100 WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie - Oddział Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Diabetologii z Pododdziałem Onkologicznym; Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym; Oddział Rehabilitacyjny z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej; Oddział Urazowo - Ortopedyczny; Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej; Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej; Zakład Opiekuńczo - Leczniczy; Oddział Geriatryczny; Oddział Opieki Paliatywnej

- Lublin 20-442 ul. Abramowicka 2 Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. Mieczysława Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie - Oddział Psychiatryczny Ogólny

Oddział Psychogeriatryczny; Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Intensywnej Terapii; Oddział Rehabilitacji Neurologicznej; Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej; Oddział Rehabilitacji Neurologicznej

- Lublin 20-331 ul. Grenadierów 3 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Lublinie - Oddział Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Urazowo-Ortopedycznym i Pododdziałem Urologicznym

Oddział Chorób Wewnętrznych z pododdziałem diabetologicznym; Oddział Neurologiczny i Pododdział Udarowy; Oddział Rehabilitacyjny; Poradnia POZ

- Włodawa 22-200 Al. Józefa Piłsudskiego 64 Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej we Włodawie - Oddział Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Urazowo-Ortopedycznym; Oddział Dzienny Psychogeriatryczny; Oddział Geriatryczny; Oddział Internistyczny; Oddział Rehabilitacyjny; Podstawowa Opieka Zdrowotna

- Kraśnik 23-200 ul. Chopina 13 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku - Oddział Chorób Wewnętrznych; Oddział Neurologii z pododdziałem Udarowym; Oddział Opieki Paliatywnej i Chemioterapii; Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy; Oddział Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej

- Puławy 24-100 ul. Józefa Bema 1 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach - Oddział Chorób Wewnętrznych; Oddział Neurologiczny i udarowy; Oddział rehabilitacji i rehabilitacji neurologicznej; Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy; Zakład rehabilitacji

- Janów Lubelski 23-300 ul. Zamoyskiego 149 Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Janowie Lubelskim - Oddział Urazowo-ortopedyczny; Oddział Wewnętrzny; Oddział Psychiatrii; Oddział Rehabilitacji; Oddział Psychogeriatryczny

§  2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Wniosek złożony poprzez System Monitorowania Kształcenia w dniu 29 lipca 2022 r. przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Lublinie dotyczący wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych, program Szkolenie specjalizacyjne Pielęgniarstwo geriatryczne zatwierdzony przez Ministra Zdrowia w dniu 19 sierpnia 2015 r. z uwzględnieniem aktualizacji programów szkoleń specjalizacyjnych oraz kursów kwalifikacyjnych zatwierdzoną przez Ministra Zdrowia w dniu 24 października 2016 r., aktualizacji programów szkoleń specjalizacyjnych, kursów kwalifikacyjnych i kursów specjalistycznych w obszarze miejsca realizacji stażu zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. poz. 594), zatwierdzoną przez Ministra Zdrowia w dniu 31 sierpnia 2017 r., aktualizacji Modułu I Humanistyczno-społeczne podstawy specjalizacji zatwierdzoną przez Ministra Zdrowia w dniu 28 listopada 2017 r., aktualizacji Części 3 w Module I Humanistyczno-społeczne podstawy specjalizacji zatwierdzoną przez Ministra Zdrowia w dniu 29 lipca 2019 r., aktualizacji programów szkoleń specjalizacyjnych zatwierdzoną przez Ministra Zdrowia w dniu 05 kwietnia 2022 r. spełnia wymogi formalne zgodne z art. 76 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. 2022, poz. 551 ze zm.).

Pouczenie

Stronie przysługuje odwołanie od niniejszej uchwały do Ministra Zdrowia, które należy złożyć za pośrednictwem Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały. W trakcie biegu powyższego terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania uchwała staje się ostateczna i prawomocna.