Wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych Kursu specjalistycznego Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych organizowanego przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Krośnie.

Akty korporacyjne

NIPIP.2022.7.5

Akt nieoceniany
Wersja od: 5 lipca 2022 r.

UCHWAŁA Nr 2095/VIIP/2022
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
z dnia 5 lipca 2022 r.
w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych Kursu specjalistycznego Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych organizowanego przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Krośnie

Na podstawie art. 21 ust. 4 i art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. 2021, poz. 628), art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. 2022, poz. 551 ze zm.), uchwały nr 558/VII/2022 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do działania w imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek oraz art. 14hb ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2021, poz. 2095 ze zm.), i uchwala się, co następuje:
§  1. 
Dokonuje się wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych Kurs specjalistyczny Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych organizowanego przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Krośnie pod numerem 00041/C/02566.
1) Oznaczenie organizatora kształcenia:Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Krośnie
2) Adres zamieszkania lub siedziby:Ul. Bieszczadzka 5 38-400 Krosno
3) Numer identyfikacji podatkowej NIP:6842048594
4) Forma organizacyjnoprawna:Jednostka organizacyjna samorządu pielęgniarek i położnych
5) Rodzaj i dziedzina kształcenia:Kurs specjalistyczny Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych
6) Program przeznaczony dla:Pielęgniarek i położnych
7) System kształcenia:Niestacjonarny
8) Miejsce prowadzenia kształcenia:

- Zajęcia teoretyczne:

- Zajęcia praktyczne:

- Krosno 38-400 ul. Bieszczadzka 5 Krosno Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Krośnie

- Jasło 38-200 ul. Lwowska 22 Szpital Specjalistyczny w Jaśle

- Sanok 38-500 ul. 800- lecia 26 Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku

- Krosno 38-400 ul. Korczyńska 57 ul. Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie pracownia EKG; oddział kardiologiczny; oddział chorób wewnętrznych i metabolicznych; pracownia diagnostyki kardiologicznej

- Jasło 38-200 ul. Lwowska 22 Szpital Specjalistyczny w Jaśle - pracownia EKG; oddział chorób wewnętrznych i kardiologii; pracownia diagnostyki kardiologicznej

- Sanok 38-500 ul. 800- lecia 26 Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku - pracownia EKG; oddział kardiologiczny z pododdziałem intensywnego nadzoru kardiologicznego; oddział wewnętrzny; pracownia diagnostyki kardiologicznej

- Brzozów 36-200 ul. ks. Bielawskiego 18 Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. ks. B. Markiewicza - pracownia EKG; oddział kardiologii, oddział chorób wewnętrznych z pododdziałem reumatologii; pracownia diagnostyki kardiologicznej

§  2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Wniosek złożony poprzez System Monitorowania Kształcenia w dniu 28 czerwca 2022 r. przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Krośnie dotyczący wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych, program Kurs specjalistyczny Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych zatwierdzony przez Ministra Zdrowia w dniu 26 październik 2017 r., spełnia wymogi formalne zgodne z art. 76 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. 2022, poz. 551 ze zm.).

Pouczenie

Stronie przysługuje odwołanie od niniejszej uchwały do Ministra Zdrowia, które należy złożyć za pośrednictwem Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały. W trakcie biegu powyższego terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania uchwała staje się ostateczna i prawomocna.