Wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych Kursu specjalistycznego Wywiad i badanie fizykalne organizowanego przez Nowosądecką Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych.

Akty korporacyjne

NIPIP.2022.3.8

Akt nieoceniany
Wersja od: 8 marca 2022 r.

UCHWAŁA Nr 2010/VIIP/2022
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
z dnia 8 marca 2022 r.
w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych Kursu specjalistycznego Wywiad i badanie fizykalne organizowanego przez Nowosądecką Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych

Na podstawie art. 21 ust. 4 i art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. 2021, poz. 628), art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. 2022, poz. 551), uchwały nr 6/VII/2016 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do działania w imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek oraz art. 14hb ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2021, poz. 2095 ze zm.), i uchwala się, co następuje:
§  1. 
Dokonuje się wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych Kurs specjalistyczny Wywiad i badanie fizykalne organizowanego przez Nowosądecką Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych pod numerem 00037/C/02525.
1) Oznaczenie organizatora kształcenia:Nowosądecka Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
2) Adres zamieszkania lub siedziby:Zygmuntowska 17/3 33-300 Nowy Sącz
3) Numer identyfikacji podatkowej NIP:734-17-88-122
4) Forma organizacyjnoprawna:Jednostka organizacyjna samorządu pielęgniarek i położnych
5) Rodzaj i dziedzina kształcenia:Kurs specjalistyczny Wywiad i badanie fizykalne
6) Program przeznaczony dla:Pielęgniarek i położnych
7) System kształcenia:Niestacjonarny
8) Miejsce prowadzenia kształcenia:

- Zajęcia teoretyczne:

- Zajęcia praktyczne:

- Nowy Sącz 33-300 ul. Zygmuntowska 17/3 Nowosądecka Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Nowym Sączu - sala wykładowa

- Krynica Zdrój 33-380 ul. Kraszewskiego 142 SPZOZ w Krynicy Zdroju - sala wykładowa

- Gorlice 38-300 ul. Węgierska 21 Szpital Specjalistyczny im. H. Klimontowicza - sala wykładowa

- Krynica Zdrój 38-300 ul. Kraszewskiego 142 SPZOZ im. J.Dietla - Oddział chorób wewnętrznych; Oddział anestezjologii i intensywnej terapii

- Gorlice 38-300 ul. Węgierska 21 Szpital Specjalistyczny im. H.Klimontowicza - Oddział chorób wewnętrznych; Oddział anestezjologii i intensywnej terapii; Oddział neurologiczny

- Nowy Sącz 33-300 ul. Młyńska 10 Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego - Oddział chorób wewnętrznych; Oddział anestezjologii i intensywnej terapii; Oddział neurologiczny

§  2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Wniosek złożony poprzez System Monitorowania Kształcenia w dniu 5 marca 2022 r. przez Nowosądecką Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych dotyczący wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych, program Kurs specjalistyczny Wywiad i badanie fizykalne zatwierdzony przez Ministra Zdrowia w dniu 14 grudnia 2016 r. z uwzględnieniem aktualizacji programów szkoleń specjalizacyjnych, kursów kwalifikacyjnych i kursów specjalistycznych w obszarze miejsca realizacji stażu zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. poz. 594), zatwierdzoną przez Ministra Zdrowia w dniu 31 sierpnia 2017 r. spełnia wymogi formalne zgodne z art. 76 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. 2022, poz. 551).

Pouczenie

Stronie przysługuje odwołanie od niniejszej uchwały do Ministra Zdrowia, które należy złożyć za pośrednictwem Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały. W trakcie biegu powyższego terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania uchwała staje się ostateczna i prawomocna.