Akty korporacyjne

NIPIP.2020.3.10

| Akt nieoceniany
Wersja od: 10 marca 2020 r.

UCHWAŁA Nr 1777/VIIP/2020
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
z dnia 10 marca 2020 r.
w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych Kursu kwalifikacyjnego Pielęgniarstwo środowisko nauczania i wychowania organizowanego przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku.

Na podstawie art. 21 ust. 4 i art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 916), art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 576 ze zm.) oraz uchwały nr 6/VII/2016 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do działania w imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych uchwala się, co następuje:
§  1.  Dokonuje się wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych Kursu kwalifikacyjnego Pielęgniarstwo środowisko nauczania i wychowania organizowanego przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku pod numerem 00002/B/02591.
1) Oznaczenie organizatora kształcenia:Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku
2) Adres zamieszkania lub siedziby:Ul. Wyczółkowskiego 17 A 80-147

Gdańsk

3) Numer identyfikacji podatkowej NIP:583-20-97-490
4) Forma organizacyjno-prawna:jednostka organizacyjna samorządu pielęgniarek i położnych
5) Rodzaj i dziedzina kształcenia:Kurs kwalifikacyjny Pielęgniarstwo środowisko nauczania i wychowania
6) Program przeznaczony dla:Pielęgniarek
7) System kształcenia:niestacjonarny
8) Miejsce prowadzenia kształcenia:

- Zajęcia teoretyczne:

- Zajęcia praktyczne:

- Gdańsk ul. Wyczółkowskiego 17a 80-147 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku

- Gdańsk ul. Skarpowa 3 80-145 Szkoła Nr 58

- Gdańsk ul. Nowe Ogrody 1-6 80-803 Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. zo.o.

- Gdańsk Aleja Jana Pawła II 50 80-462 Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.

- Gdańsk ul. Polanki 117 80-305 7 Szpital Marynarki Wojennej

- Wejherowo ul. doktora A. Jagalskiego 10 83-300 Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. Szpital Specjalistyczny im. Floriana Ceynowy

- Kartuzy ul. F. Ceynowy 7 83-300 Powiatowe Centrum Zdrowia sp z o.o.

- Kościerzyna ul. Piechowskiego 36 83-400 Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie sp. z o.o.

- Tczew ul. 30 Stycznia 57/58 83-110 Szpitale Tczewskie S.A.

- Sztum ul. Reja 12 82-400 Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych

- Sztum ul. Chełmińska 9 82-400 Niepubliczny Zakład Medycyny Szkolnej i Promocji Zdrowia "SCHOL-MED"

gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w środowisku nauczania i wychowania

gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkole specjalnej

- Gdańsk ul. Budowlanych 31 80-298 Profil-Med Sp. z o.o.

gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w środowisku nauczania i wychowania

gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkole specjalnej

- Gdańsk ul. Świętokrzyska 4 80-180 Nadmorskie Centrum Medyczne

Dom Medyczny Świętokrzyska"

Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej

- Gdańsk ul. Kołobrzeska 46 80-394 Nadmorskie Centrum Medyczne

Dom Medyczny "Kołobrzeska" Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej

- Gdańsk ul. Konstantego Ildefonsa

Gałczyńskiego 6 80-524 Brzeźno. Przychodnia NZOZ

Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej

- Gdańsk ul. Dębinki 4 80-211 Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdańsku

Dział oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia stacji sanitarno -epidemiologiczej

- Gdańsk ul. Wałowa 27 80-858 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdańsku

Dział higieny dzieci i młodzieży powiatowej stacji sanitarno -epidemiologiczej

- Malbork ul. Juliusza Słowackiego 64 82-200 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Malborku

Dział higieny dzieci i młodzieży powiatowej stacji sanitarno -epidemiologiczej

- Gdańsk ul. Dyrekcyjna 5 80-852 Specjalistyczna Przychodnia Rehabilitacyjna. SPZOZ Poradnia rehabilitacyjna dla dzieci

- Gdańsk ul. Polanki 119 80-309 Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku sp. z o.o. Poradnia rehabilitacyjna dla dzieci

- Gdańsk ul. Agrarna 2 80-298 Stowarzyszenie MONAR Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień

dla Dzieci i Młodzieży w Gdańsku Ośrodek leczenia uzależnień

- Gdańsk ul. Nowe Ogrody 1-6 80-803 Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. zo.o. Szpitalny oddział ratunkowy

- Gdańsk aleja Jana Pawła II 50 80-462 Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. zo.o. Szpitalny oddział ratunkowy

- Gdańsk ul. Dębinki 7 80-952 Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Kliniczny Oddział Ratunkowy

- Sztum ul. Kasprowicza 3 82-400 Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

- Gdańsk ul. Obywatelska 1 80-259 PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR1 Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

- Gdańsk ul. Lucyny Krzemienieckiej 1 80-448 PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR4

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

- Gdańsk ul. Związku Jaszczurczego 4 80-288 Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 5

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

- Gdańsk ul. Traugutta 82 80-229 Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 7 Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

- Gdańsk ul. K. Leczkowa 1a 80-432 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku ośrodek pomocy społecznej

- Gdynia ul. Grabowo 2 81-265 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni ośrodek pomocy społecznej

- Pruszcz ul. Gdański Niepodległości 9 83-000 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim ośrodek pomocy społecznej

- Pruszcz ul. Gdański Wojska Polskiego 16 83-000 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim ośrodek pomocy społecznej

- Sopot ul. Kolejowa 14 81-835 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie ośrodek pomocy społecznej

- Gdańsk ul. Konrada Leczkowa 1a 80-432 Gdańskie Pogotowie Opiekuńcze im. Karola Olgierda Borchardta pogotowie opiekuńcze

- Gdańsk ul. A. Abrahama 56 80-307 Dom im. J. Korczaka Regionalna Placówka Opiekuńczo-Terapeutyczna Dom dziecka

- Sopot ul. Tadeusza Kościuszki 52/3 81-703 Dom Dziecka Miejsce Usamodzielnienia Dom Dziecka

- Sopot ul. 23 Marca 16 81-820 Dom Dziecka 'Na Wzgórzu' Dom Dziecka

- Gdańsk ul. Jaśkowa Dolina 69 80-286 Dom na Jaśkowej Dom Integracyjno-Rodzinny Dom Dziecka

- Gdańsk ul. Wiosłowa 25 80-690 Dom na Polanie Gdańskie Domy dla Dzieci Dom Dziecka

- Gdańsk ul. Świętokrzyska 39 80-180 Dom na Wzgórzu Gdańskie Domy dla Dzieci Dom Dziecka

- Gdańsk ul. Modra 69B 80-736 Dom Zielony Zakątek Gdańskie Domy dla Dzieci Dom Dziecka

- Gdańsk ul. Brzegi 55 80-045 Gdańskie Domy dla Dzieci Dom Dziecka

- Gdańsk ul. Jodłowa 78 80-633 Jodłowy Dom Gdańskie Domy dla Dzieci Dom Dziecka

- Gdynia ul. Łanowa 22A 81-578 Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 w Gdyni Dom Dziecka

- Gdynia ul. Chwarznieńska 73 81-602 Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 w Gdyni Dom Dziecka

§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Wniosek złożony poprzez System Monitorowania Kształcenia w dniu 3 marca 2020 r. przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku dotyczący wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych, program Kursu kwalifikacyjnego Pielęgniarstwo środowisko nauczania i wychowania dla pielęgniarek, program zatwierdzony przez Ministra Zdrowia w dniu 19 sierpnia 2015 r., spełnia wymogi formalne zgodne z art. 76 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 576 ze zm.).

Pouczenie

Stronie przysługuje odwołanie od niniejszej uchwały do Ministra Zdrowia, które należy złożyć za pośrednictwem Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały. W trakcie biegu powyższego terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania uchwała staje się ostateczna i prawomocna.

Sekretarz NRPiPPrezes NRPiP
Joanna WalewanderZofia Małas