Wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych Kursu specjalistycznego Leczenie ran... - OpenLEX

Wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych Kursu specjalistycznego Leczenie ran dla położnych organizowanego przez Promocja i Zdrowie sp. z o.o.

Akty korporacyjne

NIPIP.2018.8.28

Akt nieoceniany
Wersja od: 28 sierpnia 2018 r.

UCHWAŁA Nr 1284/VIIP/2018
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
z dnia 28 sierpnia 2018 r.
w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych Kursu specjalistycznego Leczenie ran dla położnych organizowanego przez Promocja i Zdrowie sp. z o.o.

Na podstawie art. 21 ust. 4 i art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (t.j. Dz. U. 2018 poz.916.), art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 123 ze zm.) oraz uchwały nr 6/VII/2016 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do działania w imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych uchwala się, co następuje:
§  1. 
Dokonuje się wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych Kursu specjalistycznego Leczenie ran dla położnych organizowanego przez Promocja i Zdrowie sp. z o.o. pod numerem 00005/C/02478.
1) Oznaczenie organizatora kształcenia:Promocja i Zdrowie sp. z o.o.
2) Adres zamieszkania lub siedziby:Zygmuntowska 17 3 33-300 Nowy Sącz
3) Numer identyfikacji podatkowej NIP:734-28-05-420
4) Nr wpisu do Rejestru Przedsiębiorców KRS0000050222
5) Forma organizacyjno-prawna:Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
6) Rodzaj i dziedzina kształcenia:Kurs specjalistyczny Leczenie ran dla położnych
7) Program przeznaczony dla:Położnych
8) System kształcenia:niestacjonarny
9) Miejsce prowadzenia kształcenia:

- Zajęcia teoretyczne:

- Zajęcia praktyczne:

- Nowy Sącz ul. Zygmuntowska 17 3 33-300 Promocja i Zdrowie sp. z o.o.

sala wykładowa

- Nowy Sącz ul. Rzemieślnicza 5 33-300 Szpital Położniczo-Ginekologiczny MEDIKOR

Sala wykładowa

- Krynica Zdrój ul. Kraszewskiego 142 33-380

SPZOZ Szpital im. dr. J. Dietla w Krynicy-Zdroju

Sala wykładowa

- Gorlice ul. Węgierska 21 38-300 Szpital Specjalistyczny

im. H. Klimontowicza w Gorlicach

Sala wykładowa

- Nowy Sącz ul. Rzemieślnicza 5 33-300 Szpital Położniczo-Ginekologiczny MEDIKOR

Oddział Ginekologiczny

- Krynica Zdrój ul. Kraszewskiego 142 33-380

SPZOZ Szpital im. dr. J. Dietla w Krynicy-Zdroju

Oddział Ginekologiczny

- Gorlice ul. Węgierska 21 38-300 Szpital Specjalistyczny

im. H. Klimontowicza w Gorlicach

Oddział Ginekologiczny

- Nowy Sącz ul. Młyńska 5 33-300 Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego

Oddział Ginekologiczny,

Oddział ginekologii onkologicznej

- Grybów ul. Rynek 10 33-330 Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Caritas w Grybowie

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

§  2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Wniosek złożony poprzez System Monitorowania Kształcenia w dniu 11 sierpnia 2018r. przez Promocja i Zdrowie sp. z o.o. dotyczący wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych, program Kursu specjalistycznego Leczenie ran dla położnych, program zatwierdzony przez Ministra Zdrowia w dniu 19 sierpnia 2015r., spełnia wymogi formalne zgodne z art. 76 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 123 ze zm.).

Pouczenie

Stronie przysługuje odwołanie od niniejszej uchwały do Ministra Zdrowia, które należy złożyć za pośrednictwem Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały. W trakcie biegu powyższego terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania uchwała staje się ostateczna i prawomocna.